Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA GAJEWSKA"

Konwersje związków azotu w hybrydowym systemie hydrofitowym

Czytaj za darmo! »

Wstęp Oczyszczalnie hydrofitowe symulują warunki i procesy zachodzące w naturalnych systemach bagiennych, jednak ich zaletą jest możliwość intensyfikacji i kontroli tych procesów. W obiektach hydrofitowych oczyszczanie ścieków zachodzi wskutek interakcji pomiędzy gruntem, roślinami i mikroorganizmami. Złoża hydrofitowe o przepływie pionowym (VF-CW) charakteryzują się innymi warunkami tlenowymi i hydraulicznymi w porównaniu do złóż o przepływie poziomym (HF-CW). Hydrofitowe systemy hybrydowe (HSH), składające się z co najmniej dwóch złóż o zmiennym poziomym i pionowym przepływie ścieków, tworzą zatem bardzo zróżnicowane środowisko, zarówno pod względem tlenowym jak i troficznym. W tych warunkach usuwanie związków azotu może zachodzić wskutek wielu procesów - m.in. sedymentacji, [...]

Wytyczne do stosowania złóż hydrofitowych do oczyszczania odcieków z odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych


  Jednym ze sposobów, które mogą przyczynić się do poprawy działania już istniejących konwencjonalnych oczyszczalni ścieków i w konsekwencji jakości oczyszczonych ścieków, może być podczyszczanie odcieków, powstających podczas mechanicznego odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych. Wykazano, że dla konwencjonalnych oczyszczalni ścieków, w których proces przeróbki osadów przewiduje fermentację, wraz z recyrkulowaniem odcieków do części mechanicznej zawracany ładunek azotu wynosi od 10 do 20% dobowego ładunku tego pierwiastka doprowadzanego wraz z surowymi ściekami [1, 2, 3]. Do charakterystycznych zanieczyszczeń występujących w odciekach po wirówkach (OW) należą: substancja organiczna, azot ogólny (przede wszystkim w formie azotu amonowego) oraz fosfor ogólny. Związki fosforu usuwane są najczęściej w procesie strącania solami glinu lub żelaza, natomiast usuwanie związków azotu nastręcza trudności zarówno z powodu ich wysokiego stężenia jak i niekorzystnego składu [1-4]. Zastosowanie konwencjonalnych metod oczyszczania do tego rodzaju ścieków jest bardzo trudne z uwagi na bardzo niekorzystny i zmienny w czasie skład odcieków. Dotychczas do oczyszczania odcieków stosowano zaawansowane technologie stanowiące kombinacje metod fizycznych, chemicznych lub/i biologicznych co w konsekwencji powoduje wzrost kosztów eksploatacji oczyszczalni. W 2008 r. w ramach projektu badawczego PL 0085 finansowanego przez Norweski Mechanizm Finansowy oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego E007/P01/2007/01 zaprojektowano i wybudowano pilotowy obiekt hydrofitowy, w skali technicznej, do podczyszczania odcieków powstających podczas mechanicznego odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych w oczyszczalni w Gdańsku. Celem prowadzonych badań było zbadanie piśmiennictwo [1] Błażejewski R.: Kanalizacja wsi. 2003. PZI iTS Oddz. Wielkopolski. Poznań. 189-199. [2] Dąbek Z. 2008: Wpływ wybranych czynników na rozdział fazowy ścieków bytowych [...]

Wpływ zawracania odcieków z odwadniania osadów ściekowych na pracę oczyszczalni ścieków

Czytaj za darmo! »

Oceniono wpływ zawracania odcieków na efektywność pracy ciągu technologicznego oczyszczalni oraz jakość oczyszczonych ścieków. Analizowano ilościowe i jakościowe zmiany stężeń zanieczyszczeń, w tym organicznych, biogennych i metali ciężkich. Wykazano m.in., że cyrkulacja odcieków powstających podczas odwadniania osadów w wirówkach powodowała wzrost stężenia trudno rozkładalnej substancji [...]

Oczyszczanie wód opadowych w obiektach hydrofitowych

Czytaj za darmo! »

Szybki rozwój miast oraz niedawna zmiana stanowiska na temat konieczności natychmiastowego odprowadzania wód opadowych z powierzchni nieprzepuszczalnych sprawiają, iż problem ich jest wciąż aktualny. Według nowego ustawodawstwa priorytetem staje się ograniczenie ilości ścieków wprowadzanych do kanalizacji sieciowej, między innymi przez minimalizację powierzchni utwardzanych. Zaleca się spływ[...]

Zastosowanie złóż hydrofitowych do oczyszczania ścieków o wysokim ładunku zanieczyszczeń

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Jednym z najbardziej istotnych problemów związanych z usuwaniem zanieczyszczeń staje się oczyszczanie odcieków: ze składowisk odpadów komunalnych oraz odcieków powstających w trakcie mechanicznego odwadniania osadów ściekowych. Zarówno odcieki ze składowisk, jak i z odwadniania osadów, charakteryzują się wysokimi stężeniami substancji organicznej, która wyrażona w ChZT wynosi średnio ok. 8000 mgO2/dm3, zawiesiny ogólnej - średnio ok. 6000 mg/dm3 oraz azotu ogólnego - średnio ok. 1600 mg/dm3 przede wszystkim, w formie azotu amonowego. Dotychczas wykazano np., że stężenie azotu amonowego w odciekach z oczyszczalni w Luggage Poit w Australii ulegało zmianom od 943 do 1710 mg/ dm3, a zawiesiny ogólnej od 95 do 6132 mg/dm3 (Fux i in. 2002, Fux i in., 2006). Natomiast w oczy[...]

III edycja Targów Naturalnej Żywności NATURA FOOD 2010

Czytaj za darmo! »

W dniach 15-17 października 2010 r. w Łodzi odbyła się 3. edycja Targów Naturalnej Żywności NATURA FOOD, których organizatorem były Międzynarodowe Targi Łódzkie, a patronat honorowy objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałek Województwa Łódzkiego. Głównym ich celem jest promocja żywności ekologicznej i naturalnej, a także popularyzacja produktów regionalnych i przysmaków przygotowanych według tradycyjnych receptur. W tegorocznej imprezie wzięło udział ok. 200 fi rm, w tym producenci i dystrybutorzy certyfi kowanej żywności ekologicznej, żywno[...]

Zastosowanie hydrofitowej metody oczyszczania ścieków na świecie i w Polsce


  Każda działalność produkcyjna związana jest z użyciem surowców i energii. W wyniku tej działalności uzyskujemy nie tylko oczekiwany produkt ale również dodatkowe produkty uboczne a nawet odpady. Współczesna cywilizacja dąży w kierunku podejmowania działań ograniczających lub wręcz eliminujących powstawanie odpadów. W przypadku unieszkodliwiania ścieków borykamy się z problemem powstawania osadów ściekowych, których przeróbka i unieszkodliwianie jest bardzo kłopotliwe i znacznie bardziej kosztowne w porównaniu z oczyszczaniem ścieków. Współczesne duże oczyszczalnie ścieków stoją przed problemem ostatecznej utylizacji osadów za pomocą procesu spalania. Jest to rozwiązanie stosowane w dużych aglomeracjach na obszarach o dużej gęstości zaludnienia np. w Holandii czy Japonii. Natomiast w krajach skandynawskich, gdzie liczebność poszczególnych aglomeracji jest znacznie mniejsza wdraża się separację ścieków w miejscu powstawania, aby o ile to możliwe rozwiązać problem oczyszczania w miejscu ich powstania. Powstają zintegrowane systemy sanitarne, w których wydzielane są ścieki żółte i szare, wody opadowe oraz ścieki czarne. Podział ten umożliwia ich bezpośrednie zagospodarowanie, zwykle z udziałem systemów hydrofitowych. Najbardziej kłopotliwe są ścieki czarne, które wymagają wzbogacenia w substancję organiczną. W obrębie małych jednostek osadniczych w tym celu stosuje się odpadki organiczne pochodzące z kuchni do produkcji kompostu. W większych skupiskach dodaje się biomasę, aby umożliwić proces fermentacji prowadzący do produkcji biogazu, który można bezpośrednio wykorzystać jako surowiec energetyczny. Pozostałość po fermentacji zwykle przetwarza się na kompost (również z dodatkowym użyciem biomasy). Podejście takie umożliwia produkcję zarówno zielonej energii jak i nawozu, który bezpośrednio jest wykorzystywany we wszelkiego rodzaju działaniach związanych z rolni88 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ LUTY 2012 czym użytkowanie[...]

Najnowsze doświadczenia i aplikacje metody hydrofitowej w gospodarce komunalnej


  Obecnie gospodarka komunalna stoi przed kolejnym wyzwaniem a mianowicie uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, w których uwzględnione są nie tylko względy ekonomiczne i środowiskowe ale także rozwój i szeroko pojęte dobro społeczeństwa. Alternatywnymi rozwiązaniami, które w tych warunkach mogą się bardzo dobrze sprawdzić są technologie naturalne takie jak metoda hydrofotowa. W pracy przedstawiono najnowsze doświadczenia i przykłady zastosowań na Świecie oraz z Polsce. Wskazano kierunki nowych badań i podano zastosowania już dobrze znane i sprawdzone od lat.1. Wstęp Gospodarka komunalna zajmuje się problemami związanymi z bytowaniem i produkcją przemysłową prowadzoną przez ludność miast i wsi. Jej zadaniem jest m.in. bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności polegające na świadczeniu usług powszechnie dostępnych. W ramach tych usług muszą być m.in.: zbierane i oczyszczane ścieki bytowe, przemysłowe i opadowe oraz inne produkty i odpady powstające w czasie ich unieszkodliwiania. Obecnie wszystkie te działania muszą uwzględniać zasadę zrównoważonego rozwoju, a więc zaspokajać potrzeby ludności bez pomniejszania zasobów dla przyszłych pokoleń. Zasada zrównoważonego rozwoju zakłada wykorzystanie najlepszych dostępnych technik i praktyk, które pomogą rozwijać się społecznościom, bez uszczerbku dla środowiska przyrodniczego. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem środowiska towarzyszy wielu działaniom technicznym, wykonywanym pod nadzorem inżynierów. Dobrym przykładem inżynierii ekologicznej jest wykorzystywanie metod naturalnych np. metody hydrofitowej w unieszkodliwianiu ścieków. W obiektach hydrofitowych zachodzi jednocześnie wiele różnorodnych procesów odpowiedzialnych za usuwanie zanieczyszczeń. Jest to wynikiem specyficznych warunków umożliwiających rozwój mikroorganizmów i hydrofitów (roślin wodnych i wodnolubnych) zdolnych do funkcjonowania w warunkach tlenowych, beztlenowych i względni[...]

Porównanie efektywności biologicznego usuwania związków biogennych w procesach MUCT i A2/O na przykładzie oczyszczalni w Gdańsku DOI:10.15199/17.2016.1.6


  W niniejszym artykule przedstawiono porównanie efektywności usuwania substancji biogennych w różnych systemach technologicznych, funkcjonujących na oczyszczalni ścieków "Wschód" w Gdańsku. Do roku 2011 bioreaktory oczyszczalni pracowały w systemie zmodyfi kowanego UCT (MUCT). W latach 2009-2011 przeprowadzono ich modernizację, w celu usprawnienia procesu oczyszczania ścieków i spełnienia zaostrzonych wymagań w zakresie stężenia azotu ogólnego w odpływie (< 10 mg N/dm3). Od roku 2012 linia biologicznego oczyszczania ścieków pracuje w systemie opartym na A2/O, który zastąpił dotychczasowy system MUCT. Analiza wyników badań jakości ścieków wykazała, że średnie dobowe stężenie azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych biologicznie uległo zmniejszeniu z 11,0 mg N/dm3 do 8,0 mg N/dm3. Jednocześnie średnie dobowe stężenie fosforu ogólnego zmniejszyło się z 0.5 mg P/dm3 do 0.4 mg P/dm3. Badania potwierdzają, że pomimo obserwowanego trendu pogarszania się jakości ścieków dopływających do bioreaktorów, proces biologicznego usuwania substancji biogennych przebiega z większą skutecznością w nowym systemie A2/O. W wyniku modernizacji reaktorów biologicznych jakość ścieków odprowadzanych do środowiska spełnia wymogi określone przez Ministra Środowiska, jak również bardziej rygorystyczne zalecenia HELCOM w zakresie stężeń związków biogennych w ściekach odprowadzanych do Morza Bałtyckiego.Wstęp Regulacje prawne Unii Europejskiej dotyczące oczyszczania ścieków komunalnych, zawarte są w Dyrektywie Rady Wspólnoty Europejskiej nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku, która określa wymagany stopień usuwania zanieczyszczeń ze ścieków, w zależności od wielkości oczyszczalni. Natomiast Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/UE z dnia 23 października 2000 r. [9] zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do zapewnienia co najmniej dobrego stanu wód powierzchniowych do 2015 r. Co więcej, Polska jest jednym z krajów zobowiązanych do wypełnienia postanow[...]

Specjacja metali ciężkich w osadach ściekowych powstających w trakcie oczyszczania ścieków w reaktorach systemu MUCT

Czytaj za darmo! »

Rodzaj źródła, z którego pochodzą metale zawarte w ściekach ma wpływ zarówno na ich ilość jak i rozmieszczenie w układzie fazowym oraz specjację (Wang i in. 2004). Kadm, rtęć, chrom oraz nikle pochodzą przede wszystkim ze ścieków przemysłowych, natomiast miedź i cynk pochodzą głównie ze ścieków bytowych. Biologiczna metoda oczyszczania ścieków osadem czynnym zapewnia usuwanie substancji orga[...]

 Strona 1  Następna strona »