Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Cybulski"

Synteza mieszanych ligandów receptorów serotoninowych 5-HT1A i 5-HT2A

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono założenia do zaprojektowania grupy związków, potencjalnych ligandów receptorów serotoninowych oraz ogólne schematy syntezy nowych połączeń. Zbadano wiązalność związków z receptorami 5-HT1a i 5-HT2a oraz przedyskutowano wpływ zmian strukturalnych na powinowactwo. Thirteen potential 5-HT1A/5-HT2A ligands were designed and synthesized. The effect of structural modifications on t[...]

Wykorzystanie techniki magnetycznego rezonansu jądrowego do badań przebiegu reakcji i jej produktów w syntezie Eksemestanu


  Przedstawiono wykorzystanie spektroskopii NMR do jakościowego i ilościowego oznaczania produktów reakcji otrzymywania EE-1, półproduktu w syntezie Eksemestanu, leku stosowanego w terapii raka piersi. 1H and 13C NMR spectroscopies were used for studying the reaction of 1,4-androstadieno-3,17-dione with pyrrolidone to exemestane. In particular, formation of a mono-substituted by-product was succesively followed. Eksemestan jest nieodwracalnym inhibitorem aromatazy, stosowanym w leczeniu raka piersi. Jest to pierwszy preparat steroidowy trzeciej generacji o wysokiej skuteczności i minimalnej aktywności hormonalnej, stosowany doustnie. Pierwszy etap jego syntezy polega na reakcji wyjściowego substratu steroidowego 1,4-androstadieno- -3,17-dionu (ADD) z pirolidyną, z wytworzeniem półproduktu EE-1 (rys. 1). Reakcja jest odwracalna i pozwala na konieczną do dalszych przekształceń aktywację pozycji 6 w pierścieniu steroidowym B. Do właściwej interpretacji wyników doświadczeń optymalizacyjnych, pozwalających na określenie zarówno najlepszych, jak i krytycznych parametrów reakcji otrzymywania EE-1, konieczne było znalezienie metody pozwalającej na ilościową ocenę postępu reakcji, z monitoringiem substratu ADD, produktu EE-1 oraz powstającego zanieczyszczenia Zan. Według danych literaturowych1) zanieczyszczenie to jest produktem pirolitycznego rozkładu właściwego produktu reakcji, tj. EE-1, a jego ilość zależy od warunków prowadzenia procesu. Do oznaczenia stopnia przereagowania substratów, w celu określenia czasu zakończenia reakcji, należy zastosować jedną z technik analitycznych. Jakkolwiek zazwyczaj w takich przypadkach stosuje się metody chromatograficzne, w naszym przypadku wyniki tych metod nie były zadowalające. Powstający produkt reakcji i zanieczyszczenie są związkami nietrwałymi. Wymusza to prowadzenie pomiaró[...]

Synteza nepafenaku z wykorzystaniem zmodyfikowanej reakcji Gassmana


  Opracowano nowy sposób otrzymywania kluczowego półproduktu do syntezy substancji oftalmicznej nepafenak. Zgodnie z procedurą 2-amino-3-benzoilo-α-(metylotio)fenyloacetamid (5A) uzyskano w wyniku przegrupowania [2,3]-sigmatropowego Gassmana, w reakcji 2-aminobenzofenonu (1A) z 2-(metylotio)acetamidem (2), wobec dotychczas nieopisanych w literaturze czynników chlorujących, takich jak N-chloroftalimid (3) i 1,3-dichloro-5,5-dimetylohydantoina (4). Nowa metoda charakteryzuje się efektywnością, dogodnymi warunkami prowadzenia reakcji oraz wysoką czystością otrzymywanego półproduktu. Known synthesis of 2-amino-3-benzoyl-α-(methylthio)phenylacetamide (nepafenac intermediate) was improved by using N-chlorophthalimide or 1,3-dichloro-5,5-dimethylhydantoin as chlorination reagents. The product showed a purity of above 98%. Zaćma (łac. cataracta) to częściowe lub całkowite zmętnienie soczewki oka. Podstawowym objawem zaćmy jest stopniowe pogarszanie się ostrości widzenia. Pomimo wielu, bardzo różnych przyczyn powstawania zaćmy, najczęściej oprócz uwarunkowań genetycznych wymienia się podeszły wiek chorego1). Żaden z dotąd opracowanych leków nie odwraca procesu mętnienia soczewki oka, a jedynie nieznacznie spowalnia proces rozwoju zaćmy. Zaćmę uważa się za najczęstszą odwracalną przyczynę ślepoty na świecie. Jedyną skuteczną metodą jej leczenia jest operacyjne usunięcie zmętniałej soczewki i wszczepienie soczewki sztucznej2). Instytut Farmaceutyczny, Warszawa Marcin Cybulski*, Adam Formela, Mariola Mucha, Karolina Kłos Synteza nepafenaku z wykorzystaniem zmodyfikowanej reakcji Gassmana Efficient synthesis of nepafenac via modified Gassman reaction Mgr Adam FORMELA w roku 2008 ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Pracuje jako specjalista w Zakładzie Chemii Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie. Specjalność - chemia organiczna. Instytut Farmaceutyczny, ul. Rydygiera 8, 01-[...]

Synthesis of racemic rosmarinic acid Synteza racemicznego kwasu rozmarynowego DOI:10.15199/62.2016.7.10


  Racemic rosmarinic acid was prepd. by conversion of 3,4-(OH)2C6H3CHO by (i) protection of the OH groups with allyl substituents and reaction with malonic acid to caffeic acid, (ii) parallel condensation with Ac2O, NaOAc and AcNHCH2COOH and subsequent hydrogenation on Pd/C catalyst to racemic 3,4-dihydroxyphenyllactic acid protected then with allyl groups and (iii) coupling of the caffeic and lactic acids in presence of Me2N(CH2)3N=C=NEt∙HCl as coupling agent and finally (iv) catalytic deprotection of OH groups in the presence of Ph3P and Pd(OAc)2 to the final product. The purity of rosmarinic acid was 96% and its yield 66%. Kwas rozmarynowy należy do grupy kwasów fenolowych i po raz pierwszy został wyodrębniony z liści rozmarynu lekarskiego. Korzystając z danych literaturowych, opracowano nową metodę syntezy racemicznego kwasu rozmarynowego ((rac)rozmarynowego). Dobierając odpowiednie grupy ochronne, wyselekcjonowaną metodę sprzęgania i łagodne warunki usuwania grup ochronnych, otrzymano kwas (rac)rozmarynowy o czystości chemicznej powyżej 96%. W przyszłości syntetyczny kwas (rac)rozmarynowy może, ze względu na swoje liczne właściwości biologiczne, stanowić istotny składnik kosmetyków lub suplementów diety. Naturalny kwas rozmarynowy (rys. 1, KR-2), stanowiący fenolowy związek bioaktywny występujący w wielu gatunkach roślin, wykazuje działanie lecznicze i odżywcze. Syntetyczny kwas rozmarynowy może znaleźć zastosowanie jako składnik preparatówkosmetycznych i suplementów diety. Związek ten po raz pierwszy wyodrębniono z liści rozmarynu lekarskiego (Rosmarinus officinalis), a współczesne badania wykazują obecność wolnego kwasu w ponad 100 gatunkach roślin, głównie podrodziny Nepetoideae (rodzina Lamiaceae). Największą zawartość tego fenolokwasu wykryto w gatunkach Mentha piperita, Mentha officinalis, Origanum vulgare, Salvia officinalis, Prunella vulgaris i Thymus vulgaris1, 2). Kwas rozmarynowy wykazuje wiele dział[...]

 Strona 1