Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"HALINA BOJARSKA-DAHLIG"

Postęp w biotechnologii - wybrane zagadnienia

Czytaj za darmo! »

Omówiono wybrane zagadnienia z zakresu postępu w biotechnologii, związane z badaniami nad zastąpieniem konwencjonalnych produkcyjnych procesów chemicznych procesami biotechnologicznymi, udoskonalaniem metod biosyntezy, badaniami dotyczącymi technologii rekombinacji DNA oraz poszukiwaniem nowych leków. Biotechnologia jest dziedziną, która w ostatnich dziesięcioleciach wykazywała intensywny r[...]

Zagadnienia biotechnologii w przemyśle chemicznym DOI:

Czytaj za darmo! »

Termin "biotechnologia" można spotkać obecnie bardzo często - zarówno w prasie codziennej i periodykach popularyzujących wiedzę, jak i w publikacjach w specjalistycznych czasopismach technicznych i naukowych. Nowoczesna biotechnologia ma swój wkład przede wszystkim w ochronę zdrowia, rolnictwo, leśnictwo, przemysł spożywczy, przemysł chemiczny, ochronę środowiska i bioelektronikę. Termin "biotechnologia" w obecnym znaczeniu i powiązaniu z przemysłem chemicznym dotyczy szerokiego pola działania w różnorodnych, uzupełniających się wzajemnie dziedzinach wiedzy i dyscyplinach naukowych, obejmujących biologię, chemię i inżynierię. Tendencje do wykorzystania metod biotechnologicznych w procesach wytwórczych wynikają głównie z przyczyn ekonomicznych, powiązane zaś są z postępem nauk, przede wszystkim biologicznych, a przewidywane były na długo przed żywiołowym ich rozwojem, z którym mamy do czynienia obecnie. Należy zdać sobie sprawę z tego, że bez zdecydowanego postępu w zakresie podstawowych nauk biologicznych umożliwiającego racjonalne podejście do problematyki biotechnologicznej, przy ścisłym powiązaniu tych nauk z badaniami aplikacyjnymi, rozwój biotechnologii nie mógłby nastąpić, mimo iż procesy fermentacyjne były wykorzystywane przez człowieka od zarania jego dziejów. Początek rozwoju metod biotechnologicznych w nowym ich ujęciu, połączonym z wykorzystaniem na cele przemysłowe, jest związany z wiekiem XX oraz jedną z gałęzi przemysłu chemicznego, jaką jest przemysł farmaceutyczny, a przede wszystkim z produkcją antybiotyków. Procesy wytwórcze prowadzone za pomocą drobnoustrojów dotyczą także innych działów przemysłu farmaceutycznego, jak np. otrzymywania niektórych witamin (А, В, B2, B12, C, D2), hormonów sterydowych, polisacharydów (przykładem jest tu dekstran, środek krwiozastępczy), wybranych enzymów (np. asparaginaza, penicylinaza, uro[...]

Biodacyna - polska amikacyna DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono problemy związane z syntezą amikacyny, ważnego półsyntetycznego antybiotyku aminoglikozydowego, będącego pochodną kanamycyny A. Podstawą syntezy jest selektywne acylowanie tego antybiotyku naturalnego. Opracowana i wdrożona do produkcji metoda syntezy disiarczanu amikacyny umożliwia otrzymywanie produktu o wysokim stopniu czystości, z którego przyrządza się iniekcje Biodacyny 250 i Biodacyny 500, od roku 1989 dostępne na rynku krajowym. Pierwszym antybiotykiem aminoglikozydowym, który został zastosowany w lecznictwie, była streptomycyna. W dalszej kolejności odkrywano i wprowadzano do użycia jako leki nowe antybiotyki naturalne z tej grupy, np. gentamycynę lub tobramycynę. Chemiczne modyfikacje niektórych naturalnych antybiotyków aminoglikozydowych stały się podstawą otrzymywania powszechnie obecnie używanych w lecznictwie nowoczesnych leków przeciwbakteryjnych, takich jak amikacyna - produkt modyfikacji kanamycyny A oraz netylmycyna - produkt modyfikacji sisomycyny. Antybiotyki aminoglikozydowe wykazują aktywność przede wszystkim w stosunku do gronkowców i wielu bakterii Gram-; są bakteriobójcze, działają na poziomie rybosomalnym i hamują syntezę białka. Mechanizm działania enzymów inaktywujących aminoglikozydy opiera się na reakcjach acetylowania, adenylilowania i fosforylowania. Poznanie mechanizmów procesów wywołujących oporność bakterii na działanie aminoglikozydów umożliwiło racjonalne programowanie syntez prowadzących do chemicznych modyfikacji antybiotyków naturalnych. Amikacyna, w której cząsteczce - w porównaniu z kanamycyną A - modyfikacja nastąpiła w grupie aminowej położonej przy C-l, działa na wiele patogennych szczepów bakteryjnych opornych na inne antybiotyki aminoglikozydowe, szczególnie na gentamycynę. W Polsce, gdzie wobec dość powszechnego stosowania gentamycyny jako podstawowego antybiotyku aminoglikozydowego wzrasta oporność na nią u występujących w kraju szczepów chorobotwórczych, istotne było [...]

 Strona 1