Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"JUDYTA WALENTOWSKA"

Ochrona włókien naturalnych przed biodeterioracją

Czytaj za darmo! »

Omówiono wyniki badań prowadzonych nad zabezpieczaniem przed biodeterioracją naturalnych materiałów włókienniczych (włókno, włókniny, tkaniny). Przy wyborze biocydów do badań brano pod uwagę wymagania dotyczące stosowania produktów biobójczych, uwzględniające bezpieczeństwo dla środowiska i zdrowia ludzi, zawarte w przepisach Unii Europejskiej (Dyrektywa UE 98/8/WE, załącznik nr II, dotyc[...]

Biocydy ekologiczne w ochronie włókien naturalnych. Cz. I

Czytaj za darmo! »

Szerokie możliwości zastosowania materiałów na bazie surowców naturalnych, w szczególności w budownictwie i transporcie (włókniny, kompozyty polimerowe z udziałem włókien naturalnych) oraz w przemyśle tekstylnym (odzież ochronna, materiały opatrunkowe, tekstylia dla przemysłu obuwniczego), prowadzą do poszukiwania rozwiązań charakteryzujących się odpowiednim zabezpieczeniem przed szkodliwym działaniem niektórych czynników zewnętrznych, takich jak podwyższona temperatura i wilgotność. Jednym z istotnych problemów, któremu sprzyjają wyżej wymienione czynniki jest biodeterioracja, która determinuje zastosowanie naturalnych surowców włókienniczych. Z punktu widzenia właściwości użytkowych, najbardziej niekorzystnym objawem mikrobiologicznego rozkładu naturalnych surowców i materiałów włókienniczych jest obniżenie ich parametrów jakościowych, a w szczególności właściwości wytrzymałościowych i organoleptycznych (zmiana koloru, zapachu, uszkodzenia struktury powierzchni). Występowanie zagrzybienia na materiałach izolacyjnych i wykończeniowych stanowi poważne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, a brak bariery antybakteryjnej w przypadku materiałów włókienniczych przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu ze skórą człowieka może stanowić podłoże dla rozwoju chorób. Obecny rynek, a zwłaszcza wymagania dzisiejszego klienta preferującego higieniczny styl ży[...]

Biocydy ekologiczne w ochronie włókien naturalnych. Cz. II

Czytaj za darmo! »

Dla tkaniny lnianej z naniesioną cieczą jonową: azotanem didecylodimetyloamoniowym [DDA][NO3] wyznaczono siłę zrywającą, metodą paskową zgodnie z normą PN-EN ISO 13934-1: 2002 przy zastosowaniu zrywarki STATIMAT ME. Badania odporności na działanie grzybów tkaniny lniano-bawełnianej zabezpieczonej biocydami pochodzenia roślinnego Badano tkaninę lniano-bawełnianą 55/45% o masie powierzchniowej 360 g/m2 i odporności na ścieranie, wyznaczonej na aparacie Martindale, powyżej 40 000 cykli. Tkaninę zabezpieczono biocydami w postaci olejków uzyskanych z następujących roślin: Mentha piperita, Salvia officinalis, Thymus vulgaris, Lavendula angustifolia. Biocydy nanoszono metodą napawania z roztworów metanolowych, w ilości 1,2 ml na 1 g suchej masy tkaniny. Badania efektu przeciwgrzybicznego prowadzono zgodnie z normą PN-EN 14119:2005 Badania tekstyliów - Ocena działania mikrogrzybów. Zabezpieczoną tkaninę poddawano działaniu mieszaniny spor grzybów: Aspergillus niger van Tieghem, Chaetomium globosum Kunze, Gliocladium virens Miller, Paecilomyces variotii Bainier, Penicillium ochrochloron Biourge. Próbki tkaniny inkubowano w temperaturze 29 ± 1°C i wilgotności względnej powietrza 95%, przez 4 tygodnie. Skuteczność zabezpieczenia tkaniny biocydami oceniano wizualnie, określając stopień wzrostu grzybów na badanych próbkach wg 6-stopniowej skali ocen (od 0 - brak widocznego wzrostu pod mikroskopem do 5 - silny wzrost, pokrywający całą badaną powierzchnię). Ponadto oceniono zmianę siły zrywającej, wyznaczoną zgodnie z normą PN-EN ISO 13934-1: 2002 Tekstylia - Właściwości płaskich wyrobów przy rozciąganiu - Cz. 1: Wyznaczanie maksymalnej siły i wydłużenia względnego przy maksymalnej sile metodą paska. Wyniki Właściwości antybakteryjne i wytrzymałościowe tkaniny lnianej Aktywność mikrobiologiczną tkaniny lnianej impregnowanej azotanem didecylodimetyloamoniowym [DDA][NO3] badano oceniając strefę zahamowania wzrostu bakterii na spodniej [...]

ODPORNOŚĆ KOMPOZYTÓW NATURALNYCH ZABEZPIECZONYCH CIECZĄ JONOWĄ NA DZIAŁANIE GRZYBÓW PLEŚNIOWYCH


  W pracy przedstawiono ocenę podatności kompozytów naturalnych zabezpieczonych cieczą jonową na biodeteriorację z uwzględnieniem odporności na działanie grzybów pleśniowych. Oceniona została skuteczność mikrobiologiczna zastosowanego środka biobójczego, stopień wzrostu mikroorganizmów oraz ich wpływ na właściwości kompozytów napełnionych surowcem lignocelulozowym. Jako napełniacz lignocelulozowy wykorzystano rozdrobnione paździerze lniane, natomiast matrycę polimerową stanowił polietylen (PEHD). Kompozyt zabezpieczano amoniową cieczą jonową z anionem azotanowym. Słowa kluczowe: biodeterioracja, kompozyty, surowce lignocelulozowe, rozkład mikrobiologiczny, środki biobójcze, ciecz jonowa. Resistance of natural composites protected with ionic liquid against mould fungi action Abstract This paper presents evaluation of susceptibility of natural composites protected with ionic liquid to biodeterioration including the resistance to mould fungi. The study involved evaluation of antimicrobial effectiveness of the tested antimicrobial agent, the degree of the microorganism growth and their influence on composites properties. The research was carried out on flax shives as a lignocelulosic filler, and polyethylene (PEHD) as polymer matrices. The composites were protected with ammonium based ionic liqiud with nitrate anion. Keywords: biodeterioration, composites, lignocellulosic raw materials, microbial degradation, antimicrobial agents, ionic liquid. 1. Wprowadzenie Surowce naturalne, zwłaszcza lignocelulozowe coraz częściej stosowane są jako wzmocnienia oraz napełnienia kompozytów polimerowych i stanowią znakomitą alternatywę dla włókien szklanych i napełniaczy nieorganicznych. Materiały te są łatwo dostępne, odnawialne i biodegradowalne, o niskich kosztach wytworzenia, charakteryzują się niskim ciężarem właściwym, dobrymi właściwościami cieplnymi i akustycznymi oraz posiadają wysoką higroskopijność i brak skłonności do gromadzenia ładunków ele[...]

KOMPOZYT NATURALNY - WPŁYW TESTU GLEBOWEGO NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-MECHANICZNE


  Naturalne surowce lignocelulozowe, takie jak paździerze pozyskiwane z lnu i konopi, stosowane do napełniania kompozytów i użytkowane w warunkach środowiskowych o podwyższonej wilgotności i temperaturze mogą ulegać biodeterioracji mikrobiologicznej. Sprawcą degradacji mikrobiologicznej są między innymi mikroorganizmy glebowe. Przedstawiono wyniki badań kompozytu na osnowie polipropylenu napełnionego paździerzami konopnymi, przeprowadzonych w warunkach testu glebowego oraz określono wpływ oddziaływania mikroorganizmów glebowych na właściwości fizyko-mechaniczne kompozytu i jego biodegradowalność. Słowa kluczowe: surowce lignocelulozowe, mikroorganizmy glebowe, właściwości fizyko-mechaniczne A natural composite - the effect of soil burial test on the physical-mechanical properties. Abstract Natural lignocellulosic raw materials, such as shives from flax and hemp used for filling composites, and utilized in ambient conditions at high humidity and temperature can undergo microbiological biodeterioration. Such deterioration is caused for example by soil micro-organisms. The studies were conducted on a composite based on polypropylene and filled with hemp shives. The soil burial test was carried out and the effect of soil microorganisms action was determined in terms of physical-mechanical properties of the composite and its biodegradability. Keywords: lignocellulosic raw materials, soil micro-organisms, physical-mechanical properties 1. Wstęp Termoplastyczne kompozyty polimerowe napełniane surowcami naturalnymi stanowią coraz częściej alternatywę dla tradycyjnie stosowanych materiałów. Właściwości kompozytów polimerowych na osnowie termoplastów zależą od ilości, kształtu i rodzaju użytego napełniacza oraz wzajemnych oddziaływań pomiędzy nim a matrycą polimerową. Niewątpliwą zaletą takich kompozytów jest łatwość ich przetwarzania metodami powszechnie stosowanymi w przetwórstwie termoplastów. Modyfikacja polimerów, w tym polipropylenu, surowc[...]

 Strona 1