Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Teresa Kowalczyk"

Granulacja 2008

Czytaj za darmo! »

Ważnym etapem technologii wytwarzania lub przetwarzania wielu produktów jest granulacja. Jest ona stosowana w szeroko rozumianym przemyśle chemicznym: w produkcji nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, środków powierzchniowo czynnych, w produkcji farmaceutyków, rozmaitych chemikaliów, a także m.in. w przemyśle spożywczym, surowców mineralnych, paliw, materiałów wybuchowych oraz w procesach uzyskiwania surowców do zastosowania gospodarczego (najczęściej energetycznego) z odpadów bądź kompaktowania tych ostatnich. W dniach 22-24 października 2008 r. odbyło się w hotelu Prima w Puławach VIII Ogólnopolskie Sympozjum Granulacja 2008, prezentujące stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji. Sympozjum zgromadziło 100 uczestników. (W poprzednim[...]

Konferencja Elastomery 2009

Czytaj za darmo! »

W dniach 18-20 listopada 2009 r. w odbyła się w Hotelu Gromada Centrum w Warszawie XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Techniczna Elastomery 2009 "Nowoczesne materiały i technologie". Konferencja została zorganizowana przez Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (IMPiB) w Toruniu (Oddział Zamiejscowy Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie) przy współpracy Stowarzyszenia Przemysłu Gumowego Ekoguma. Konferencje Elastomery odbywają się co 2 lata i były organizowane przez Instytut Przemysłu Gumowego w Piastowie. Tematyka konferencji obejmowała chemię i fizykę elastomerów, materiały Konferencja Elastomery 2009 i surowce w przetwórstwie tej grupy tworzyw, wzmacnianie i sieciowanie elastomerów, procesy technologiczne oraz recykling odpadów gumowych. W [...]

Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie

Czytaj za darmo! »

W dniach 15-18 czerwca 2010 r. odbyła się w Międzyzdrojach VIII Konferencja "Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie", zorganizowana przez Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT) w Szczecinie oraz, honorowo, Zakłady Chemiczne Police SA. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. Tadeusz Paryjczak z Politechniki Łódzkiej. Konferencja zgromadziła 110 osób. Szeroka tematyka konferencyjna została zgrupowana w sekcjach, poświęconych zagospodarowaniu odpadów stałych, oczyszczaniu ścieków i gazów oraz technologii małoodpadowych. Wygłoszono 43 referaty i komunikaty, a ponad to 58 prac przedstawiono w postaci plakatów. Sponsorem Konferencji była spółka Soda Polska Ciech. Publikację materiałów konferencyjnych zrealizowano przy wsparciu władz Województwa Zachodniopomorskiego. Minister Środowiska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektor ZUT objęli Konferencję patronatem honorowym. Uczestników Konferencji przywitała prof. Barbara Grzmil z ZUT, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, a prof. Ryszard J. Kaleńczuk, prorektor tejże uczelni, uroczyście otworzył obrady Konferencji. W krótkim wystąpieniu prof. Jacek Soroka, dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, wprowadził uczestników w tematykę konferencji, a prof. T. Paryjczak krótko omówił historię Konferencji od 1980 r., podkreślając udział w obecnej Konferencji bardzo licznych (20) ośrodków naukowych z całej Polski. W pierwszy referacie plenarnym o możliwościach wykorzystania alternatywnych źródeł fosforu w przemyśle chemicznym mówił prof. Zbigniew Wzorek z Politechniki Krakowskiej. Stwierdził on, że rozpoznane rezerwy światowe fosforu, jednego z najważniejszych pierwiastków o znaczeniu biologicznym, szacuje się na 15 mld t. Uwzględniając średnią produkcję fosforytów (167 mln t w 2008 r.) można przypuszczać, że wystarc[...]

V Konferencja Reologia - teoria, praktyka, zastosowanie

Czytaj za darmo! »

W dniach 7 i 8 października 2010 r. w hotelu Venecia Palace w Michałowicach k. Warszawy odbyła się V Konferencja "Reologia - teoria, praktyka i zastosowanie". Jej organizatorami były polska firma EKMA i austriacka firma Anton Paar oraz Polskie Towarzystwo Reologii Technicznej (PTRT). Konferencja zgromadziła 60 osób, które wysłuchały niezwykle interesujących referatów, często przekrojowych, dotyczących zarówno historii, osiągnięć, trendów rozwojowych reologii, jak i wykorzystania pomiarów reologicznych w rozmaitych gałęziach przemysłu, jak np. tworzyw sztucznych, ceramicznym, metalurgicznym, oraz w kosmetologii, farmacji, a także w badaniach medycznych. Ważną część stanowiły referaty poświęcone technikom pomiarów właściwości reologicznych i opracowywaniu danych reometrycznych. Uczestników spotkania przywitali Pan Krzysztof Antosik, dyrektor firmy EKMA oraz Pan prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński z Politechniki Łódzkiej, prezes PTRT. Pan Profesor przewodniczył także obradom pierwszego dnia i wygłosił pierwszy referat pt. Od klasycznej reologii do mikroreologii. Przedstawił w nim rys historyczny tej nauki, poczynając od obserwacji czynionych w starożytności poprzez prace naukowe, które dały podstawę do wyodrębnienia się reologii jako osobnej dyscypliny naukowej (zdefiniował ją E.C. Bingham w 1928 r.). Profesor przedstawił "kroki milowe" w rozwoju reologii, przechodząc do ostatnich lat, które charakteryzuje burzliwy rozwój badań łączących właściwości reologiczne ze strukturą materiałów, opracowywanie nowych konstrukcji reometrów, intensywny rozwój elektro- i magnetoreologii, mikroi nanoreologii oraz bioreologii. Następnie prelegent omówił kierunki badań reologicznych (makroreologia, reometria, reologia stosowana lub techniczna oraz mikroreologia) oraz wypunktował zalety mikroreologii (wymaga małych objętości próbek, minimalne rzędu 100 mL, i małych rozmiarów cząstek znaczników, można wykonywać pomiary dla nietypo[...]

XV Sympozjum Spektroskopowe


  W dniach 25-27 maja 2011 r. odbyło się w Poznaniu XV Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Spektroskopowe na temat zastosowania metod spektroskopowych w badaniu materiałów i związków chemicznych. Organizatorzy tego Sympozjum to Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UE) oraz firma Medson s.c. Aparatura Analityczna Paczkowo. Sympozjum odbyło się pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz Dziekana Wydziału Chemii UAM. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzili dr hab. Ewa Sikorska z UE, dr Magdalena Hofman i dr Piotr Nowicki z UAM oraz mgr inż. Krzysztof Kowalski i mgr Dawid Mieszkowski z firmy Medson. XV Sympozjum Spektroskopowe Fot. 1. Pan prof. dr hab. J. Ryczkowski wygłasza wykład plenarny (Foto: Archiwum firmy Medson) 1448 90/7(2011) W Sympozjum uczestniczyły 73 osoby. Byli to naukowcy reprezentujący 14 uczelni oraz instytuty naukowe (w tym PAN), Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" (Kędzierzyn-Koźle) i specjaliści firmy Medson. Sympozjum odbywało się w gmachu głównym UE w Poznaniu i w Collegium Chemicum UAM w Poznaniu. Tematyka konferencji została zaprezentowana w 4 wykładach plenarnych, w referatach i komunikatach oraz na 40 posterach. Część teoretyczną uzupełniała prezentacja aparatury pomiarowo-badawczej firmy Medson. Uczestników Sympozjum krótko powitał prof. dr hab. Zenon Foltynowicz, Dziekan Wydziału Towaroznawstwa UE w Poznaniu. Następnie zgromadzonych przywitał Pan K. Kowalski, założyciel firmy Medson, i przedstawił rys historyczny jubilatki, bo w 2011 r. Medson obchodzi 20. rocznicę istnienia. Została założona jako firma jednoosobowa pn. Medson (od medyczna sonda). Początkowo była serwisem aparatury analitycznej i medycznej niemieckiej firmy Carl Zeiss Jena w Zakładach Techniki Medycznej w Poznaniu. Szybko rozszerzy[...]

Obieg pierwiastków w przyrodzie


  W dn. 22 września br. odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Techniczna dotycząca obiegu pierwiastków w przyrodzie (bioakumulacja, toksyczność, przeciwdziałanie). Konferencję zorganizował Instytut Ochrony Środowiska- -Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) przy udziale Ministerstwa Obrony Narodowej i Uniwersytetu Trent z Kanady. Komitetowi Naukowemu i Organizacyjnemu (23 członków) przewodniczyła prof. dr hab. Barbara Gworek, dyrektor IOŚ-PIB, a jego Sekretarzem Naukowym była dr hab. Apolonia Ostrowska, prof. IOŚ-PIB. Konferencja miała miejsce w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie i zgromadziła ok. 150 osób z różnych polskich ośrodków naukowych oraz ze Słowacji, Niemiec i Hiszpanii (5 osób). Szeroka tematyka Konferencji obejmowała m.in. prawne i ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, ocenę ryzyka środowiskowego i zdrowotnego związanego Fot. 1. Panie, od lewej: mgr inż. Agnieszka Jeske, mgr inż. Aleksandra Bartnik, mgr Justyna Wrzosek, mgr inż. Ewelina Gajo oraz mgr Anna Bojanowicz-Bablok witające uczestników i przekazujące materiały konferencyjne (Foto: T.K.) 2072 90/12(2011) z wprowadzaniem zanieczyszczeń oraz środki ograniczające to ryzyko, wpływ jakości środowiska na produkcję żywności, poruszano problemy rekultywacji terenów zdegradowanych, postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz zagadnienia związane z wprowadzaniem do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Wygłoszono 18 referatów, a 145 prac przedstawiono w postaci posterów. Konferencję otworzyli Pani prof. B. Gworek, która przywitała uczestników i współorganizatorów, a także podziękowała za szeroką reprezentację na Konferencji dziedzin nauki, oraz Pan płk mgr inż. Andrzej Petrulewicz, który podziękował za dotychczasową współpracę w dziedzinie ochrony środowiska i życzył uczestnikom owocnych obrad. Konferencja została podzielona na 4 sesje. Przewodniczyli im Pani prof. dr hab. Alina Maciejewska z Politechniki Warsz[...]

VI Konferencja reologiczna


  W dniach 20 i 21 października 2011 r. w hotelu Venecia Palace w Michałowicach k. Warszawy odbyła się VI Konferencja "Reologia - teoria, praktyka i zastosowanie". Organizatorami tych konferencji są polska firma EKMA i austriacka firma Anton Paar oraz Polskie Towarzystwo Reologii Technicznej (PTRT). Konferencja zgromadziła 65 osób, które wysłuchały referatów prezentujących rozmaite dziedziny nauki i techniki, w których podstawowe lub uzupełniające znaczenie mają pomiary reometryczne. Uczestników powitał Pan Krzysztof Antosik, dyrektor firmy EKMA, który z satysfakcją zakomunikował, że Konferencje cieszą się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem i frekwencją (na I Konferencji wygłoszono 6 referatów, na tegorocznej 21). Następnie Pan Gebhard Sauseng, przedstawiciel firmy Anton Paar, podziękował za zaproszenie i pogratulował swemu przedmówcy i załodze firmy EKMA, która w tym roku obchodzi 20 rocznicę działalności. Pan Sauseng podziękował za doskonałą współpracę. Konferencję otworzył Pan prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński (Politechnika Łódzka), prezes PTRT. Prof. M. Dziubiński przypomniał historię PTRT (powstało 7 lutego 1997 r.) i cele Towarzystwa oraz przedstawił jego Zarząd w kadencji w latach 2011-2013. Poinformował także, że materiały konferencyjne zostały wydane po angielsku, co zwiększa rangę Konferencji i umożliwia szerszą współpracę z innymi towarzystwami reologicznymi. Złożył także gratulacje z okazji jubileuszu firmie EKMA, na której spoczywa główny ciężar organizacyjny i sponsoring Konferencji. Pierwszy wykład, wygłoszony przez prof. M. Dziubińskiego, dotyczył przeglądu metod pomiarowych mikroreologii. Stosuje się tu metody aktywne i metody pasywne. W pierwszej grupie metod obserwuje się przemieszczanie się cząstek znacznika w badanym płynie pod wpływem przyłożonego naprężenia zewnętrznego, a otrzymaną funkcję korelacyjną przelicza się na moduły opisujące sprężystolepkie właściwości próbki. Cząst[...]

Elastomery 2011


  W dn. 23-25 listopada 2011 r. w Hotelu Gromada Centrum w Warszawie odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Techniczna "Elastomery - innowacja i zrównoważony rozwój", której organizatorem był Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu (Instytut IMPiB) Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie przy współpracy Stowarzyszenia Przemysłu Gumowego Ekoguma. Szeroka tematyka Konferencji obejmowała chemię, fizykę i technologię elastomerów, w tym nowoczesne dodatki, procesy technologiczne i urządzenia do przetwórstwa, oraz metody i aparaturę do badania surowców i wyrobów gumowych, a także recykling odpadów gumowych. W czasie Konferencji, która zgromadziła 143 przedstawicieli ośrodków naukowo-badawczych oraz firm produkcyjnych, wygłoszono 32 referaty lub komunikaty, a 23 prace zaprezentowano w postaci posterów. Honorowym Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był dr inż. Stefan Kubica, dyrektor Instytutu IMPiB, Przewodniczącym tego Komitetu był dr inż. Karol Niciński (Instytut IMPiB), a członkami Teresa Jędrzejczak, Tamara Długoborska i Jacek Mgryta. Uczestników Konferencji przywitał prof. Giennady Zaikov (Instytut Fizyki Biochemicznej w Moskwie) oraz dr S. Kubica, który wyraził zadowolenie, że od wielu lat (od 1985 r.) tak liczne grono przybywa na tę właśnie Konferencję, by dzielić się innowacjami w dziedzinie elastomerów i gumy. Poszczególnym Sesjom obrad przewodniczyli prof. G. Zaikov i dr S. Kubica, Pani Barbara Nemeth (przedstawicielka firmy Werba-Chem GmbH), prof. dr hab. inż. Ludomir Ślusarski (Politechnika Łódzka) i prof. dr Urlich Giese (Deutsches Institut für Kautschuktechnologie, Hanower), prof. Ivan Hudec (Slovak University of Technology, Bratysława) i prof. dr Ryszard Kozłowski (Instytut IMPiB), prof. Narajanashwami Ranganathan (École polytechnique de l’universiré de Tours, Tours) i prof. Zbigniew Rosłaniec (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, ZUT, Sz[...]

XVI Konferencja spektroskopowa


  W dn. 5-6 grudnia 2011 r. w Sali Widowiskowej Politechniki Łódzkiej (PŁ) odbyła się XVI Konferencja pt. "Zastosowanie metod AAS, ICP-OES i ICP-MS w analizie środowiskowej", której organizatorami były Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej, Zakład Higieny Komunalnej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny oraz przedstawiciele firmy Thermo Scientific: Intertech Trading Corporation SA, Anchem, Polygen i Spectro-Lab. Tematyka Konferencji była tradycyjnie poświęcona rozwojowi i wykorzystaniu w badaniach naukowych i analizie środowiskowej takich metod spektroskopowych, jak atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją w piecu grafitowym (GF-AAS) i płomieniu (F-AAS), optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES), spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) oraz różne techniki sprzężone. Obejmuje także zagadnienia dotyczące przygotowania próbek analitycznych, opracowania wyników oraz przedstawia nowe rozwiązania aparaturowe. Podczas Konferencji zaprezentowano także wykłady dotyczące problematyki niezwiązanej z tą tematyką, jak m.in. psychologia pozytywna, aromaterapia, środki halucynogenne. W Konferencji wzięło udział ok. 100 osób. Byli to głównie chemicy analitycy z ośrodków akademickich, instytutów naukowo-badawczych, stacji sanitarnoepidemiologicznych, inspektoratów ochrony środowiska oraz pracownicy laboratoriów przemysłowych. Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji był prof. dr hab. Tadeusz Paryjczak z Politechniki Łódzkiej. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył dr Sławomir Garboś z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PHZ. Uczestników Konferencji powitali Gospodarze z Politechniki Łódzkiej - dr hab. inż. Małgorzata I. Szynkowska, prof. PŁ (członek Komitetu Naukowego i Organizacyjnego), oraz prof. dr hab. inż. Piotr Paneth, dziekan Wydziału Chemicznego PŁ, który podczas otw[...]

KONFERENCJE - Metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości


  W dniach 4-6 czerwca 2013 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie (UMCS) odbyło się po raz szósty Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości", którego organizatorami były Wydział Chemii UMCS, Polskie Towarzystwo Chemiczne i Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach (INS). W tegorocznym Sympozjum wzięło udział ok. 190 osób. Zaprezentowano rekordową liczbę prac: 71 przedstawiono w postaci wykładów lub komunikatów, a 115 w postaci posterów. Jak zwykle szerokie było spektrum poruszanych zagadnień, poczynając od ogólnego omówienia wybranych metod spektroskopowych, ich rozwoju i wykorzystania, po szczegółowe zastosowanie technik analitycznych, zwłaszcza technik sprzężonych, a także metod wyodrębniania, rozdzielania i zagęszczania oznaczanych składników oraz otrzymywania substancji wysokiej czystości i ich analizy. Przedstawiono badania podstawowe oraz aplikacyjne, m.in. w naukach chemicznych (głównie badania procesów sorpcji, katalizy, specjacji chemicznej), biologicznych, w medycynie, przemyśle chemicznym i pokrewnych, w inżynierii materiałowej, optoelektronice oraz w kosmetologii i kryminalistyce. Celem Sympozjum było przedstawienie nurtu badań prowadzonych w polskich uczelniach i instytutach badawczych oraz, co zawsze jest przez Organizatorów podkreślane, nawiązanie porozumienia między naukowcami, producentami i ludźmi biznesu, gdyż taka współpraca jest warunkiem koniecznym do rozwoju innowacyjności i konkurencyjności. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prof. Zbigniew Hubicki (UMCS), zastępcą przewodniczącego dr hab. Dorota Kołodyńska (UMCS), sekretarzem mgr Marzena Gęca (UMCS), a członkami: mgr Bożena Górecka (INS), mgr Alicja Stołecka (INS), dr Monika Wawrzkiewicz (UMCS) i mgr Emil Zięba (KUL). Uczestników Sympozjum uroczyście powitał prof. Stanisław Michałowski JM Rektor UMCS. Pogratulował prof. Z. Hubickiemu [...]

 Strona 1  Następna strona »