Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna Szczotka"

Intensyfikacja procesów wymiany masy w reaktorach trójfazowych


  Wyznaczono eksperymentalnie wartości współczynników wnikania masy ciecz/ciało stałe w reaktorze trójfazowym, pracującym przy ustalonym (reżim ciągłego przepływu gazu) i periodycznie zmiennym (reżimy ciągłych fal uderzeniowych i wymuszonego przepływu pulsacyjnego) zasilaniu złoża cieczą (cykle wolnozmienne, metoda baza-impuls). Otrzymana baza danych umożliwiła określenie wartości współczynnika wzmocnienia, wskazującego, czy zmiana sposobu zasilania reaktora cieczą intensyfikuje procesy wymiany masy. Stwierdzono, że zmiana reżimu ciągłego przepływu gazu na reżim ciągłych fal uderzeniowych nie poprawia efektywności procesu, co potwierdzono badając proces katalitycznego utleniania powietrzem fenolu w fazie ciekłej. W reżimie wymuszonego przepływu pulsacyjnego, we wszystkich przypadkach otrzymano wartości współczynnika wzmocnienia większe od jedności. Należy więc zalecić taki sposób pracy reaktorów przemysłowych dla procesów, w których szybkość limitowana jest oporami transportu masy w fazie ciekłej. Liq.-solid mass transfer coeffs. in a trickle-bed reactor operated at steady and periodically changing feeding of the bed with liq. were exptl. detd. to calc. the enhancement coeff. values and to assess the effect of reactor operation strategy on the intensity of the mass transfer. The change of the gas continuous flow regime into continuity shock waves regime did not improve the efficiency of the process. The results of calcn. were confirmed by testing the process of catalytic wet air oxidn. of PhOH. In the liq.-induced pulsing flow regime, the enhancement coeffs. were higher than one for every exptl. points. Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice Anna Gancarczyk*, Grażyna Bartelmus, Anna Szczotka Intensyfikacja procesów wymiany masy w reaktorach trójfazowych Mass transfer intensification in trickle-bed reactors Prof. dr hab. inż. Grażyna Bartelmus w roku 1969 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląsk[...]

Katalityczne utlenianie fenolu powietrzem w fazie ciekłej w reaktorze trójfazowym (strużkowym) pracującym przy ustalonym i periodycznie zmiennym przepływie cieczy


  Badano proces oczyszczania zanieczyszczonej fenolem wody metodą katalitycznego utleniania w fazie ciekłej. Reakcję prowadzono w reaktorze trójfazowym (strużkowym) ze stałym złożem katalizatora, którym był węgiel aktywny, stanowiący tanią i obiecującą alternatywę dla stosowanych obecnie katalizatorów tego procesu (metale szlachetne, tlenki miedzi, żelaza i niklu). W trakcie eksperymentów zbadano aktywność katalityczną wybranego węgla i określono warunki, w których zachowuje on stabilność. Zbadano też wpływ zmian natężeń przepływu fazy ciekłej i gazowej oraz temperatury na wydajność i selektywność procesu. Sformułowano model matematyczny procesu i zweryfikowano go wykorzystując własną bazę danych doświadczalnych. Sprawdzono również możliwość poprawy efektywności procesu poprzez periodycznie zmienne zasilanie złoża cieczą, realizowane metodą on-off. Niestety, pomimo dużego zakresu zmian parametrów operacyjnych reaktora, nie uzyskano znaczącego wzrostu stopnia konwersji fenolu ani zmiany selektywności procesu. PhOH was oxidized in aq. soln. with air O2 at 393-433 K and 1.85 MPa on activated C in a trickle-bed reactor at flow intensity of liq. and gaseous phases 0.17-1.77 and 0.2-0.62 kg/m2s, resp., to det. the catalytic activity of the bed as well as the proces yield and selectivity. A math. model of the process was formulated and verified by using authors’ own exptl. data base. A possibility of improving the efficiency of the process by periodically changing feeding of the bed with liq. using on-off method was checked. Neither any significant increase in the PhOH conversion nor any change in the process selectvity were achieved. W wyniku rosnącej konsumpcji wody i zaostrzonych przepisów dotyczących ochrony środowiska gospodarka odpadami ściekowymi stała się ważnym problemem ekonomicznym i technologicznym. Konieczne było więc opracowanie nowych, bardziej wydajnych metod aUniwersytet Opolski; bInstytut Inżynierii Che[...]

 Strona 1