Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Solińska"

Nowelizacja normy ISO 9001 DOI:


  Wprowadzenie 23 września 2015 r. Międzynarodowa Organizacja ISO opublikowała nową wersję normy ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością - wymagania. W Polsce została ona wprowadzona metodą uznaniową 07.10.2015 r., jako PN-EN ISO 9001:2015-10. Zgodnie z Rezolucją IAF nr 2013-15, podjętą przez Zgromadzenie Ogólne IAF w dniu 23 października 2013 r., został przyjęty trzyletni okres przejściowy wdrażania tej normy, liczony od 15 września 2015 r. Organizacje mają więc trzy lata na dostosowanie swoich systemów zarządzania do wymagań nowej normy, tj. od 15.09.2015 do 15.09.2018 r. Po 15 września 2018 r. wszystkie certyfikaty wydane w oparciu o normę ISO 9001:2008 stracą ważność. W Polsce aktualnie trwają przygotowania zarówno jednostki akredytującej PCA do akredytacji, jak i jednostek certyfikujących w oparciu o nową normę. Zgodnie z Komunikatem Polskiego Centrum Akredytacji nr 177 z 28.10.2015 r., wnioski o akredytację jednostek certyfikujących w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2009 będą przyjmowane do 15 września 2016 r. Stosowne wnioski o aktualizację zakresu akredytacji zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015 jednostki certyfikujące muszą złożyć do 15 września 2017 r. Wytyczne planowania okresu przejścia dla ISO 9001:2015 są opublikowane w dokumencie IAF ID 9:2015 dostępnym w polskiej wersji językowej na stronie www.pca.gov.pl. Jednostki certyfikujące na swoich stronach internetowych podały info[...]

 Strona 1