Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Piotr WARZECHA"

Wpływ stężenia na wartość progowej dawki koagulantu dla zawiesiny bentonitowej w procesie koagulacji DOI:10.15199/62.2017.8.9


  Głównym źródłem wód używanych w stacjach uzdatniania wody w Polsce są wody powierzchniowe1). Zasoby wody na cele bytowo- -gospodarcze bywają czasami niewystarczające, dlatego ważna jest modernizacja istniejących stacji uzdatniania wody oraz tworzenie nowych, w zależności od zapotrzebowania. Z powodu rygorystycznych wymagań dotyczących jakości wód do spożycia pozyskiwanie i oczyszczanie wody pitnej jest jednym z problemów, z którymi borykają się stacje uzdatniania wody2). Istniejące technologie oczyszczenia wody mają na celu usunięcie fazy stałej (różne rodzaje minerałów oraz substancji organicznych, takich jak np. gliny i humus), która wpływa na barwę i mętność wody. Faza ta może być również siedliskiem niebezpiecznych dla zdrowia człowieka mikroorganizmów i bakterii3, 4). Może również mieć niekorzystny wpływ na urządzenia techniczne używane w gospodarstwach domowych. Faza stała zanieczyszczająca wody powierzchniowe może pochodzić np. z wymywania pól oraz obszarów zalewowych podczas deszczy lub burz, a także może być nanoszona przez wiatr5, 6). Jedną z technik mechanicznego usuwania fazy stałej jest sedymentacja, często wspomagana wkładami wielostrumieniowymi służącymi do zintensyfikowania procesu separacji7, 8), oraz koagulacja9) i flokulacja10), które umożliwiają łączenie się cząstek fazy stałej w większe agregaty, a co za tym idzie otrzymanie klarownej wody, pozbawionej fazy stałej. Celem badań było określenie wpływu stężenia zawiesiny poddawanej koagulacji na wielkość dawki progowej koagulantu. Stężenie masowe jest również wykorzystywane przy wyznaczaniu innych wskaźników, takich jak szybkość sedymentacji i jej efektywność11) oraz mętność zawiesiny12), a także służy do modelowania procesów przepł[...]

Analiza wpływu zastosowanego modelu matematycznego na prognozowaną dyspersję gazu w kąpieli stalowej DOI:10.15199/24.2016.11.6


  W artykule przedstawiono wyniki badań CFD, które są częścią badań modelowych dotyczących opracowania nowatorskiej technologii przetwarzania złomu, pochodzącego z kordu opon samochodowych. Wyniki badań zawarte w niniejszej pracy dotyczą symulacji CFD przepływu dwufazowego gaz-ciekła stal, z wykorzystaniem dwóch różnych modeli matematycznych: Discrete Phase Model (DPM) oraz Volume of Fluid (VOF). W obliczeniach wykorzystano komercyjny program ANSYS Fluent. Analizowano odwzorowanie kolumny gazowo-cieczowej poprzez oba modele. The article presents the results of the CFD calculations, which are the part of the modeling studies, related to the development of an innovative technologies of processing of scrap originating from the cord tires. The test results presented in this paper apply to CFD simulation of two-phase (gas-liquid steel) plume, using two different mathematical models: Discrete Phase Model (DPM) and Volume of Fluid (VOF). The commercial computing program Ansys Fluent was used to perform calculations. The projection of gas-liquid plume by both models was analyzed. Słowa kluczowe: kadź stalownicza, modelowanie numeryczne, model VOF, model DPM Key words: ladle, numerical modeling, VOF model, DPM model.Wstęp. Istnieje wiele możliwości wykorzystania kordu stalowego jako surowca wtórnego do produkcji stali. Z dostępnych w literaturze opracowań wnioskować można, że większość z nowatorskich procesów recyklingu stalowego kordu dotyczy sposobów mechanicznego oddzielenia stalowej linki od pokrywającej go mieszanki gumy. Odzyskana stal jest przeznaczona do dalszego procesu recyklingu w przedsiębiorstwie lub sprzedawana wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym. Proces dalszego przerobu kordu przebiega zazwyczaj dwu etapowo, gdzie pierwszym etapem jest roztopienie go w piecu elektrycznym, a następnie obróbka poza piecowa [2-4]. W ostatnim czasie powstaje znaczna ilość niewielkich instalacji (o niskim wskaźniku produkcji, rzędu 100-300 tys. ton [...]

Wpływ typu kształtki gazoprzepuszczalnej na dyspersję gazu w kąpieli stalowej DOI:10.15199/24.2016.11.9


  W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznych przepływu dwufazowego gaz-ciekła stal z wykorzystaniem modelu DiscretePhase Model (DPM). Testowano różne warunki początkowe i brzegowe wprowadzania gazu do cieczy. Szczegółowo analizowano dwa warianty sposobu wprowadzania argonu, w pierwszym wydostaje się on przez zdefiniowaną grupę punktów dyskretnych na powierzchni kształtki, a w drugim przez osiem szczelin zdefiniowanych na powierzchni kształtki. Prezentowane wyniki badań stanowią jeden z etapów hybrydowych badań modelowych związanych z opracowaniem nowatorskiej technologii przetwarzania złomu, pochodzącego z kordu opon samochodowych, poprzez jego roztopienie w piecu indukcyjnym i dalszą obróbkę w kadzi stalowniczej. Paper presents the results of numericalsimulations of two-phase flow (gas-liquid steel) using a DiscretePhase Model (DPM). Differentinitial and boundary conditions of introducing of gas into the liquid were tested. A detailedanalysis was performed for twospecificvariants of introducing argon: in a firstcase - gasisintroduced via defined group of discrete points on the porous plug surface, and in a second case; gas was introduced via eight slits defined at the plug surface. The results of presented research represent one of the stages of the hybrid modeling studies, related to the development of an innovative technologies of processing of scrap originating from the cord tires by melting it in induction furnace and further processing in the ladle. Słowa kluczowe: kadź stalownicza, modelowanie numeryczne, wdmuchiwanie gazu z wysoką intensywnością, ciekła stal Key words: ladle, numerical modeling, high intensity gas blowing, liquid steel.Wprowadzenie. Modelowanie przepływu ciekłej stali w kadzi stalowniczej, gdzie następuje przedmuchiwanie ciekłej stali gazem, wymaga rozwiązania złożonego zagadnienia, jakim jest przepływ dwufazowy o znacznej różnicy gęstości (gaz - ciecz). W celu uzyskania rozwiązania stosuje się podejścia Eul[...]

 Strona 1