Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"WANDA KOWALEWSKA"

Synteza, struktura oraz fizykochemiczne i biologiczne właściwości N-(3- i 5-acenaftylo)-α-merkaptoacetamidów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania dotyczące syntezy, struktury i właściwości nowych N-(3-acenaftylo)- i N-(5-acenaftylo)- a-merkaptoacetamidów. Związki te otrzymano w wyniku reakcji izomerycznych 3- i 5-aminoacenaftenów z sodową solą kwasu tiocyjanooctowego i alkalicznej hydrolizy utworzonych N-(3-acenaftylo)- i N-(5-acenaftylo)-α-karbamylotioacetamidów. W wyniku działania sodową solą kwasu octowe[...]

Synteza, struktura i właściwości mono- i bis-4,6-dimetoksy oraz 4,6-difenoksy- l,3,5-triazyno-2-tiowęglowodorów DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem pracy jest synteza nowych pochodnych 4,6-dimetoksy i 4,6-difenoksy-S-triazyny w celu zbadania ich aktywności biologicznej jako potencjalnych pestycydów. Związki te otrzymano w wyniku kondensacji 4,6-dimetoksy-, lub 4,6-difenoksy-2-chloro- l,3,5-triazyny, z mono- lub dimerkaptowęglowodorami. Stwierdzono, ż e związki te nie wykazują wystarczającej aktywności, poza umiarkowaną w stosunku do mączniaka. Wiele pochodnych S-triazyny, m.in. 4,6-dialkiloamino-2-chloro- -1,3,5-triazyny, wykazuje dobre właściwości c h w a s t o b ó j c z e l , 2 \ Wśród związków S-triazynowych, zawierających siarkę, na uwagę zasługuje charakteryzująca się dużą aktywnością biologiczną 4,6-dimetoksy- 2-tiopentachlorobenzeno-l,3,5-triazyna3 ) . Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań związanych z syntezą, strukturą i właściwościami mono- i bis-4,6-dimetoksy- i 4,6-difenoksy-l,3,5-triazyno-2-tiowęglowodorów, wykorzystanych w następnym etapie b a d a ń do określenia ich biologicznej aktywności. Wspomniane związki otrzymano w wyniku kondensacji odpowiednich ditioli z 4,6-dimetoksy- lub 4,6-difenoksy-2-chlorotriazyną. W cząsteczkach użytych ditioli grupy — S H były - bezpośrednio bądź za pośrednictwem grupy metylenowej - związane z pierścieniem aromatycznym. Podczas syntezy wykorzystano 4-merkaptobifenyl,[...]

Synteza, struktura, właściwości fizyczne oraz aktywność biologiczna ksantogenianów pochodnych związków chloroalkanoarylowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono sposób syntezy nowych związków O-etyloksantogenoalkanoarylowych - potencjalnych pestycydów. Związki te otrzymano w wyniku kondensacji O-etyloksantogenianu potasu z chlorozwiązkami, dotychczas nie stosowanymi do tego celu. Stwierdzono, że niektóre z nowo otrzymanych związków O-etyloksantogenoalkanoarylowych wykazują interesującą aktywność grzybobójczą. Duża liczba estrów kwasu węglowego wykazuje właściwości owadobójcze, bakteriobójcze, grzybobójcze i roztoczobójcze. Zaobserwowano zwiększenie biologicznej aktywności estrów kwasu węglowego w wypadku wprowadzenia do ich cząsteczek atomów siarki zamiast atomów tlenu. Najbardziej aktywne są estry kwasu tritiowęglowego, natomiast pochodne kwasów tiowęglowego i ditiowęglowego są mniej aktywne1+ 3). Niektóre z estrów kwasu ditiowęglowych o dużej aktywności biologicznej są produkowane na skalę przemysłową4*. Estry kwasów ditiowęglowych otrzymuje się głównie dwiema metodami, tj. w wyniku działania ksantogenianami litowców na sole arylodiazoniowe5) bądź na halogenoalkany lub halogenoalkanoaryle6’. Przedmiotem niniejszego artykułu są badania związane z syntezą, strukturą i właściwościami kilku O-etyloksantogenianów pochodnych związków chloroalkanoarylowych. Część doświadczalna Wśród chloroaryloalkanozwiązków można wyodrębnić dwie grupy. Do pierwszej grupy należą: bis(chlorometylo)węglowodory będące pochodnymi benzenu, ksylenów, trimetylobenzenów, bifenylu, bifenyloalkanów, bifenylotlenku, bifenylosulfidu, bifenylosulfonu, tetraliny, dibenzofuranu i antracenu. Potrzebne do badań bis(chlorometylo) związki uzyskano metodami opisanymi w literaturze, w niektórych wypadkach zmodyfikowanymi lub opracowanymi na nowo7+19). Zazwyczaj związki te otrzymuje się w wyniku działania paraformaldehydem i gazowym chlorowodorem na odpowiedni węglowodór rozpuszczony w obojętnym rozpuszczalniku organicznym, najczęściej w obecności stężonego kwasu solnego i lodowatego kwasu octowego oraz chlorku[...]

 Strona 1