Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Piotr BANASIK"

Analiza stanu kształcenia na kierunku geodezja i kartografia


  Po 1989 roku nastąpiły istotne zmiany w szkolnictwie wyższym w Polsce. Przede wszystkim znacznie wzrosła liczba studentów oraz liczba szkół wyższych zarówno publicznych jak i niepublicznych. Zmiany te dotyczą również kształcenia na kierunku geodezja i kartografia. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że obecnie istnieje 27 szkół wyższych (14 publicznych i 13 niepublicznych) kształcących na kierunku geodezja i kartografia, które przyjmują corocznie ponad 4000 kandydatów. W artykule podjęto próbę analizy stanu kształcenia na kierunku geodezja i kartografia. Dane do analizy zaczerpnięto z ankiety obejmującej informacje na temat programów kształcenia, rodzajów prowadzonych studiów, liczby studentów, kadry naukowej, rekrutacji i bazy dydaktycznej. Z analizy wynika, że w większości uczelni kształcenie jest na dobrym poziomie. Są jednak takie uczelnie, które nie mają własnej kadry dydaktycznej oraz podstawowego wyposażenia laboratoriów. Warto też zauważyć, że znaczny wzrost liczby studentów w ostatnich latach może spowodować, że w przyszłości nie wszyscy absolwenci znajdą zatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Review of the status of education in the field of geodesy and cartography Abstract. After 1989, there have been significant changes in higher education in Poland. First of all, the number of students as well as the number of higher education institutions both public and non-public increased significantly. These changes also affected the education in the field of geodesy and cartography. Information obtained from the Ministry of Science and Higher Education shows that currently there are 27 schools (14 public and 13 non-public) educating in the field of geodesy and cartography, which take in more than 4000 candidates annually. The paper attempts to analyze the state of education in the field of geodesy and cartography. Data for the analysis was derived from the survey, including information on education p[...]

Problematyka dostępności sygnałów GNSS na obszarach miejskich DOI:10.15199/50.2016.1.2


  Streszczenie. Pomiary satelitarne GNSS to popularne narzędzie we współczesnej geodezji. Jego wykorzystanie w warunkach miejskich jest jednak ograniczone. Gęsta zabudowa i roślinność stanowią barierę do odbioru sygnałów satelitów. Wpływa to negatywnie na czas i precyzję wyznaczania pozycji. Dodatkowo na sferze niebieskiej występują obszary, na których nigdy, lub bardzo rzadko pojawiają się satelity. Te dwa czynniki składają się na współczynnik dostępności do sygnałów GNSS dla danego punktu. W niniejszym artykule przedstawiono propozycję algorytmu, który oblicza taki współczynnik w sposób automatyczny na podstawie plików efemeryd precyzyjnych satelitów, NMT oraz danych o budynkach. Wartości współczynnika obliczonego w wielu punktach danego obszaru mogą być podstawą do sporządzenia map dostępności do sygnałów od satelitów. Przykłady takich map przedstawiono dla trzech typów zabudowy miejskiej. Mapy dostępności do sygnałów od satelitów GNSS mogą być wykorzystane w projektowaniu lub w modernizacji osnowy geodezyjnej na obszarach miejskich. Słowa kluczowe: GNSS, dostępność do sygnałów satelitów Abstract. GNSS survey is a popular tool in modern geodesy. However, its usability in urban areas is limited. High-density housing and vegetation are main barrier for satellites signals reception. This influences time and accuracy of survey results. Furthermore there are parts of the celestial sphere where satellites appear very rarely or never. These two factors contribute to the GNSS signals accessibility coefficient. The following article shows proposal of an algorithm, which calculates this coefficient automatically, basing on final orbits, DEM and buildings data. Values of the coefficient calculated for many points for a given area can be used for development of satellites signals accessibility maps. Examples of that kind of map are presented for three modes of construction. GNSS signals accessibility maps can be used for control network planni[...]

Transformacja wysokości z układu Kronsztadt'60 do układu Kronsztadt'86 na przykładzie powiatu krakowskiego*)


  Od kilku lat organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wykonują konwersję zasobu geodezyjnego i kartograficznego do obowiązujących, państwowych, układów współrzędnych. Przetworzenie zasobu następuje w oparciu o odpowiednio opracowane algorytmy, umożliwiające zastąpienie współrzędnych płaskich i wysokości punktów zdefiniowanych w dotychczasowym układzie 1965 i Kronsztadt’60 (lub układach lokalnych) współrzędnymi płaskimi w układach 2000, 1992 i wysokościami zdefiniowanymi w układzie wysokości Kronsztadt’86. W artykule poruszono problem transformacji wysokości reperów między układami wysokościowymi Kronsztadt’60 i Kronsztadt’86, a jego rozwiązanie przedstawiono na przykładzie wysokościowej osnowy szczegółowej i pomiarowej 3÷5 klasy z obszaru powiatu krakowskiego. Obliczenia wysokości reperów ww. osnowy wysokościowej w układzie Kronsztadt’86 dokonano za pomocą transformacji wysokości. Do tego celu zastosowano model wielomianowy 2 stopnia ze współczynnikami obliczonymi na podstawie wybranych 150 reperów dostosowania, pochodzących z podstawowej osnowy wysokościowej 1 klasy. Wybór reperów dostosowania poprzedzono pracami identyfikacyjnymi i analizami, w wyniku których wytypowano repery charakteryzujące się największą stabilnością wysokości w okresie od pierwszego pomiaru osnowy, z lat 1953-55 (Kronsztadt’60), do kolejnego pomiaru, z lat 1974-82 (Kronsztadt’86). Niezbędne do transformacji współrzędne reperów pozyskano z dostępnych katalogów i archiwalnych materiałów kartograficznych. Na potrzeby transformacji wykonano analizę zależności obliczanej różnicy wysokości między układami Kronsztadt’ 60 i Kronsztadt’86 od dokładności współrzędnych reperów dostosowania i reperów transformowanych. Transformation of elevations from Kronsztadt’60 System to Kronsztadt’86 System using the example of the Kraków District Abstract. For several years the Geodetic and Cartographic Services have b[...]

 Strona 1