Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Wincenty Turek"

Ocena przydatności katalizatora tlenkowego do dopalania związków organicznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Wykonano badania aktywności serii katalizatorów platynowych Wyznaczono aktywność wszystkich wymienionych katalizatorów w testowej reakcji utleniania propylenu. Badano też aktywność serii katalizatorów tlenkowych o modyfikowanym składzie, przeznaczonych do dopalania związków organicznych. Wyznaczono szybkość utleniania benzenu, acetonu i alkoholu etylowego na najbardziej aktywnym przemysłowym katalizatorze platynowym i zbliżonym do niego - pod względem aktywności - katalizatorze tlenkowym. Otrzymane wyniki potwierdziły, że opracowany katalizator tlenkowy może być stosowany do dopalania związków organicznych zawartych w gazach odlotowych z instalacji przemysłowych. Całkowite katalityczne utlenienie związków organicznych jest jedną z najprostszych i najbardziej ekonomicznych metod neutralizacji gazowych zanieczyszczeń emitowanych przez zakłady przemysłowe. Najczęściej do tego celu są używane katalizatory zawierające platynę, pallad lub rod. Ze względu na wysoki koszt takich katalizatorów prowadzone są badania nad otrzymaniem aktywnego katalizatora tlenkowego do dopalania związków organicznych zawartych w gazach odlotowych z instalacji przemysłowych. Katalizator do celów technicznych powinien być akt[...]

Ocena aktywności przemysłowych katalizatorów w reakcji całkowitego katalitycznego utleniania związków organicznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Wykonano pomiary szybkości reakcji utleniania acetonu i propylenu na czterech różnych katalizatorach platynowych używanych w Zakładach Tworzyw Sztucznych "Erg" w Gliwicach do dopalania związków organicznych zawartych w gazach odlotowych. Na podstawie otrzymanych wyników określono stopień zużycia poszczególnych katalizatorów oraz obliczono przewidywany czas ich dalszej eksploatacji. Różne zakłady przemysłowe emitują gazy zawierające związki organiczne szkodliwe dla naturalnego środowiska człowieka. Jedną z najprostszych i najbardziej ekonomicznych metod usuwania tych zanieczyszczeń jest ich całkowite katalityczne utlenianie. Najczęściej do tego celu stosuje się katalizatory zawierające platynę, pallad lub rod. W Zakładach Tworzyw Sztucznych "Erg" w Gliwicach od kilku lat do oczyszczania gazów wykorzystuje się dopalacze z katalizatorem platynowym. Przeprowadzono badania katalizatorów platynowych pracujących w różnych warunkach przez różne okresy w reaktorach zainstalowanych w tych Zakładach. Wykonano pomiary szybkości reakcji katalitycznego utleniania propylenu i acetonu w celu określenia aktywności, a tym samym stopnia zużycia i żywotności tych katalizatorów. ____________________ Część doświadczalna____________________ Badano katalizatory pochodzące z czterech różnych reaktorów zainstalowanych przy powlekarkach. Katalizatory te różniły się od siebie c[...]

 Strona 1