Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Milena DRZEWIECKA-DAHLKE"

Wielkość przedsiębiorstwa jako kryterium różnicujące zaangażowanie pracowników w proces identyfikacji niezgodności DOI:10.15199/47.2016.7-8.4


  Company size as the differentiating criterion of employees engagement in the process of nonconformities identification Streszczenie Summary W naukowym podejściu ważnym problemem związanym z zarządzaniem jakością jest doskonalenie wdrożonego systemu projakościowego. Pracownicy stanowią najważniejsze ogniwo w realizacji zasad zarządzania jakością. Wzajemne relacje i zaufanie wpływają korzystnie na ich postawy. Umożliwiają wykorzystanie ich umiejętności na etapie doskonalenia systemów i przyczyniają się do maksymalizacji korzyści płynących dla organizacji. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie diagnozy zaangażowania pracowników w identyfikację niezgodności w przedsiębiorstwach posiadających system zgodny z wymaganiami normy ISO 9001. Wyniki odniesiono do wielkości przedsiębiorstwa jako głównego kryterium zmienności. From the scientific approach, the major problem associated with quality management is improvement of the implemented pro-quality system. Employees are the most important link in the realization of the principles of quality management. The mutual relationships and trust have a positive effect on their attitudes. It enables them to use their skills to reach systems excellence. Employees can contribute to increasing benefits for the organization. The purpose of this article is to diagnose the engagement of employees in the identification of nonconformities in companies with quality management systems fulfilling the requirements of ISO 9001. The results were prepared according to the size of the company. Słowa kluczowe Keywords ISO 9001, system zarządzania jakością, zaangażowanie pracowników, doskonalenie, niezgodność ISO 9001 Quality Management System, employee engagement, improvement, nonconformities Wprowadzenie Dynamika zmian zarówno mikro- jak i makrootoczenia, w którym funkcjonują obecnie organizacje, wymusza na przedsiębiorcach podejmowanie działań mających na celu zwiększenie konkurencyjnośc[...]

Badanie zależności między długotrwałością systemowego zarządzania jakością a podejściem do identyfikacji i oceny niezgodności DOI:10.15199/48.2017.7.5


  Obecne uwarunkowania rynkowe zmuszają przedsiębiorców do radzenia sobie z zagrożeniami, które wynikają z dynamicznych zmian zachodzących w mikro- i makrootoczeniu [2, s. 21; 5, s. 12]. W ostatnich dziesięcioleciach przemiany gospodarcze sprawiły, że popularna stała się orientacja na jakość [11, s. 7]. Niestety współcześnie konkurowanie jakością polegające na spełnianiu wyspecyfikowanych wymagań nie jest już wystarczające. Większego znaczenia nabiera ciągłe doskonalenie, rozumiane jako "przedsięwzięcie podejmowane w celu uzyskania dodatkowych korzyści zarówno dla organizacji, jak i dla jej klientów" [8, s. 39 za: 6, 9]. Chęć osiągania coraz lepszych wyników powinna być motywatorem do wdrażania rozwiązań ukierunkowanych m.in. na minimalizację ryzyka wystąpienia niezgodności [12, s. 2]. Dążenie do doskonałości wymusza przyjęcie konkretnych strategii postępowania oraz określonych sposobów pomiaru postępu we wdrożonych zmianach [7, s. 7]. Ciągłe doskonalenie powinno być realizowane m.in. poprzez działania korygujące (podejmowane w celu wyeliminowania przyczyny niezgodności i zapobieżeniu ponownemu wystąpieniu) i zapobiegawcze (podejmowane w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnych niezgodności i zapobieżeniu ich wystąpieniu) [15, s. 33; 18, s. 31]. Konieczne okazuje się podejmowanie działań mających na celu identyfikowanie niezgodności, diagnozowanie ich przyczyn, opracowywanie planu działań korygujących, wdrożenie i ocenę jego skuteczności [1, s. 1002; 3, s. 89]. Niezwykle ważne okazuje się w tym zakresie stosowanie dodatkowych instrumentów jakości1 [17, s. 7]. Ponadto niemożliwe jest doskonalenie systemów projakościowych bez zaangażowania wszystkich pracowników. 1 Instrumentarium doskonalenia jakości obejmuje zasady, metody i narzędzia [13, s. 26]. 28 2017 L i p i e c Dla powyższych wytycznych doskonalenia przeanalizowano wymagania normy ISO 9001 z uwzględnieniem podziału na dwie wersje, tj. z roku 2009 oraz 2015. [...]

Analiza komputerowego wsparcia nadzoru nad niezgodnościami w przedsiębiorstwach systemowo zarządzających jakością DOI:10.15199/48.2018.12.4


  Wprowadzenie Po drugiej połowie XX wieku, w związku z dynamicznym rozwojem technologii teleinformatycznych, ukształtował się nowy typ społeczeństwa, powszechnie nazywany społeczeństwem informacyjnym. Podstawową cechą odróżniającą je od społeczeństwa industrialnego jest przede wszystkim szybki postęp w zakresie komputeryzacji i informatyzacji [8, s. 29], [13, s. 37]. Rozwój gospodarczo- społeczny determinuje działania podejmowane przez przedsiębiorców. Konieczne jest poszukiwanie nowych możliwości zwiększających szanse na przetrwanie oraz ukierunkowanych na "poprawę procesów organizacji, minimalizację ryzyka wystąpienia błędów i niezgodności" [12, s. 2]. Tempo rozwoju teleinformatycznego wymusza określone działania modernizacyjne. W organizacjach wzrasta wykorzystanie technik komputerowych [8, s. 30]. W obszarze zarządzania jakością komputeryzacja również nie jest wyjątkiem [9, s. 679]. Zapoczątkowana została już ponad dwadzieścia lat temu. Oprogramowania do wspomagania zarządzania jakością można podzielić na: kompleksowe programy komputerowe (np. klasy ERP), pakiety oprogramowania składające się tylko z modułu wspierającego zarządzanie jakością (np. pakiety firm TKomp, Galactica Hydra, qSystem) oraz programy służące jedynie do wspomagania wybranych aspektów zarządzania jakością, które najczęściej nie są wbudowane w większe pakiety (np. służą do wsparcia konkretnych instrumentów jakości, takich jak: FMEA, diagram Ishikawy, QFD itd.) [18, s. 320]. Analizę porównawczą wybranych rozwiązań zaprezentowano m.in. w pozycjach [15, s. 77-85], [14, s. 462-470]. Szybki rozwój stosowanych technik komputerowych sprzyja wdrażaniu coraz to nowszych rozwiązań. Pojawiają się chociażby propozycje dodatkowego wspomagania z wykorzystaniem podejścia agentowego czy sztucznej inteligencji [2], [3], [4], [17].Zasoby informatyczne niewątpliwie ułatwiają nie tylko koordynację działań, ale także poprawiają efektywność procesów [12, s. 432]. Wś[...]

 Strona 1