Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin STRUG"

Referencyjne bazy danych dla opracowań planistycznych - geoinformatyka w audycie krajobrazowym DOI:


  Dnia 2 lutego 2017 roku Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk zorganizował seminarium pn. "ROLA GEOINFORMATYKI W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM". Tematem przewodnim spotkania był audyt krajobrazowy wprowadzony do polskiego systemu prawnego Ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r., poz. 774), zwaną potocznie ustawą krajobrazową. Dokument określać ma charakterystyczne cechy krajobrazu i jego wartości oraz zawierać propozycję ich ochrony i zachowania ze szczególnym uwzględnieniem krajobrazów priorytetowych. Zgodnie z założeniami ustawy, audyt ma być sporządzony w skali województwa, w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy, nie rzadziej niż raz na 20 lat. W chwili obecnej trwają prace nad odpowiednimi rozporządzeniami, regulującymi kwestie dotyczące wyglądu dokumentu i zasad jego sporządzania. Aktualnie obowiązujący projekt rozporządzenia (stan na dzień 26.01.2017 r.) zakłada, że audyt krajobrazowy sporządzony będzie na mapie w skali 1:50 000, a szczegółowa analiza pokrycia i użytkowania terenu wyznaczana będzie w obrębach mezoregionu, w zasięgu którego dokonany zostanie podział na krajobrazy. Głównym tematem seminarium była rola geoinformatyki oraz wykorzystania i dostosowania dostępnych baz danych przy sporządzaniu audytu krajobrazowego. Na etapie sporządzania dokumentu niezbędne będą dane w formie numerycznej, które z zastosowaniem oprogramowania GIS powinny być wykorzystane w opracowaniu. Wśród wielu d[...]

 Strona 1