Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ GAJEWSKI"

Rekuperacja - ekonomiczny sposób na poprawę jakości powietrza


  Kwestia właściwego funkcjonowania wentylacji ma istotne znaczenie dla samopoczucia mieszkańców domu, rozumianego jako konstrukcja budowlana. Rekuperacja jest odzyskiem energii wewnętrznej z powietrza usuwanego z pomieszczeń, która poprzez wymiennik przenika do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Instalacja wentylacyjna z rekuperacją pozwala na ograniczenie zużycia ciepła. Jest też ona najlepszym i najskuteczniejszym rodzajem wentylacji, gdyż poza oszczędnością wynikającą z zastosowania rekuperatorów, poprawia ona również stan higieniczny powietrza.1. Wprowadzenie Na szybach regularnie utrzymuje się "rosa", ściany robią się miejscami wilgotne, a w domu panuje nieprzyjemny zapach - to pierwsze sygnały świadczące, że dzieje się coś niepokojącego. Nie należy ich lekceważyć, gdyż po pewnym czasie stan takiego domu, będzie można opisać słowami: obfitujący w kolekcję pleśni i grzybów, odstająca od ściany farba, wilgotny fetor stęchlizny. Pozbycie się tego będzie związane ze znacznymi kosztami. Jak twierdzi Chilewski [2], przyczyną znacznego pogorszenia warunków naturalnych wewnątrz pomieszczeń jest utrudnienie prawidłowego funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej, wynikające z wysokiej szczelności okien i drzwi montowanych w nowych lub modernizowanych domach wraz z izolacją termiczną. Zabiegi te ograniczyły straty ciepła, zwiększając tym samym oszczędność energii, a jednocześnie szczelna stolarka zredukowała krotność wymian powietrza, a tym samym pogorszyła komfort dla ludzi przebywających w domach. W efekcie następuje nadmierna koncentracja niektórych składników powietrza: dwutlenku węgla, pary wodnej oraz zanieczyszczeń mechanicznych - drobin kurzu, a zatem powietrze wewnątrz pomieszczeń, wg Hańskiego i Sobiecha [3] zawiera kilkakrotnie więcej szkodliwych substancji niż powietrze zewnętrzne. Zbyt duże nagromadzenie pary wodnej w pomieszczeniach prowadzi zazwyczaj do wykraplania się wilgoci, powodując znaczne zawilgocenie prze[...]

Sezonowy współczynnik wydajności hybrydowej pompy ciepła zasilającej w ciepło segment w zabudowie szeregowej DOI:10.15199/9.2017.4.4

Czytaj za darmo! »

Obserwowany od drugiej połowy XIX w. do końca XX w. wzrost średniej temperatury na Ziemi jest interpretowany jako globalne ocieplenie spowodowane zmianami klimatycznymi. Aby zapobiegać temu zjawisku Komisja Europejska promuje stosowanie odnawialnych źródeł energii. Celem pracy jest określenie sezonowego współczynnika wydajności powietrznej pompy ciepła (SCOPnet) zasilającej w ciepło segment w zabudowie szeregowej. W pracy przyjęto uśredniony sezon grzewczy korzystając z godzinowych pomiarów temperatury wykonanych w stacji pogodowej w Białymstoku w latach 2003-2012 przez IMGW-PIB. W rezultacie otrzymano wartość SCOPnet=2,55, która spełnia wymagania Komisji Europejskiej. Jednak w polskich warunkach, gdzie przeważająca część energii elektrycznej wytwarzana jest w siłowniach cieplnych, jest to wartość zbyt niska. Z tego powodu powietrzna pompa ciepła w warunkach polskich nie jest energetycznie ani ekonomicznie opłacalna.1. Wstęp Obserwowany pod koniec dwudziestego stulecia przyrost średniej temperatury na Ziemi w odniesieniu do jej średniej wartości w drugiej połowie XIX w. jest interpretowany jako globalne ocieplenie na skutek zmian klimatycznych. Z tego powodu zauważalne zmiany pogodowe stały się tematem ogólnoświatowego dyskursu, który doprowadził do zobowiązań do ograniczenia emisji tzw. gazów cieplarnianych: dwutlenku węgla, tlenków azotu, metanu, pary wodnej, ozonu oraz węglowodorów halogenowych; obecność tych gazów w stratosferze jest uznawana za przyczynę absorpcji promieniowania cieplnego. Pochłanianie to, według panującej opinii, powoduje w efekcie końcowym wzrost temperatury na naszej planecie. Podjęcie przeciwdziałań mających na celu zapobieżenie niekorzystnym skutkom zmian klimatu stało się obligatoryjne, głównie w przemysłach energetycznym i energochłonnym, które są uznawane za największych, antropogenicznych emitentów dwutlenku węgla do atmosfery. Badania naukowe, które odnoszą się bezpośrednio do przeciwdział[...]

Sezonowy współczynnik wydajności SCOP sprężarkowej pompy ciepła systemu woda-woda stanowiącej źródło ciepła w budynku wielorodzinnym DOI:10.15199/9.2018.4.5

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp W celu ograniczenia efektu cieplarnianego Komisja Europejska w 2014 r. wprowadziła, tzw. II pakiet energetyczno- klimatyczny, którego celem jest zredukowanie emisji dwutlenku węgla do roku 2030 o 40% w stosunku do emisji w 1996 r. [6]. Jednym z proponowanych rozwiązań w zakresie ogrzewnictwa jest stosowanie pomp ciepła, które pobierają ciepło z energii wewnętrznej gruntu lub wód gruntowych. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest stosunkowo wysoka i względnie stała temperatura gruntu, co eliminuje konieczność instalowania dodatkowych źródeł ciepła, jak w przypadku powietrznych pomp ciepła [4]. Tyszer i Tomaszewska [7] zwracają uwagę na geograficzną zmienność potencjału geotermii niskotemperaturowej. Wiążą Oni różnorodność uwarunkowań geologicznych na terenie Polski z odmiennymi warunkami cieplnymi gruntu, co ma wpływ na efektywność energetyczną urządzeń grzewczych wykorzystujących ciepło gruntu. Wcześniejsze badania własne [5] wykazały stosunkowo niską efektywność energetyczną powietrznej pompy ciepła eksploatowanej w IV strefie klimatycznej. W związku z tym przedmiotem kolejnych badań jest działanie pompy ciepła wykorzystującej energię wewnętrzną wody w zbiornikach podziemnych. Celem tych badań jest wyznaczenie sezonoweg[...]

Badania eksperymentalne stężenia tlenków węgla w warsztacie samochodowym DOI:10.15199/9.2019.1.5


  1. Wstęp Instalacje wentylacyjne lub klimatyzacyjne sterowane są najczęściej w zależności od temperatury wewnętrznej lub wilgotności powietrza. Stężenie dwutlenku węgla, pomimo tego, że CO2 jest uważany za zanieczyszczenie i uwzględniany jest w bilansie zanieczyszczeń, to nie jest sygnałem sterowania instalacją wentylacyjną. O wiele groźniejsze wydaje się jednak brak bieżącej kontroli przez systemy regulacyjno- pomiarowe, zawartości w powietrzu tlenku węgla, który jest substancją niezwykle toksyczną. Tlenek węgla wiążąc się z hemoglobiną tworzy COHb; jest to związek, który zmniejsza zdolność przenoszenia tlenu przez krew oraz osłabia uwalnianie tlenu z hemoglobiny do otaczających tkanek. Są to główne przyczyny niedotlenienia tkanek spowodowane przez CO występujący w niewielkich stężeniach. W większych stężeniach CO wiąże się z białkami żelazoporfiryny oraz z białkami w mitochondrium. W celu ochrony niepalących osób w średnim wieku oraz osób starszych z wykrytą lub niezdjagnozowaną chorobą wieńcową przed ostrymi niedokrwiennymi atakami serca, a także w celu ochrony przed skutkami niedotlenienia płodów niepalących kobiet będących w ciąży WHO [1], zaleca aby poziom COHb we krwi nie przekraczał 2,5%. W tabeli 1 zestawiono wartości stężenia tlenku węgla w powietrzu oraz czas jego wdychania zapewniające spełnienie tego zalecenia. Jak widać polskie wymagania [10] są bardziej liberalne niż zalecenia WHO [1], gdyż dopuszczalne wartości stężenia CO w powietrzu wewnętrznym mogą spowodować przekroczenia dopuszczalnej wartości COHb tj. 2,5%. Jeszcze ostrzejsze wymagania obowiązują w Niemczech [3], gdyż stężenie wyrażone w 30 ppm odpowiada stężeniu 35 mg/m3 w warunkach normalnych (1013,25 hPa i T = 273,15K). Wartości dopuszczalnego stężenia CO obowiązujące w USA ‒ wg normy ASHRAE [2] odpowiadają stężeniu 58,28 mg/m3 w warunkach normalnych. Obowiązują one w środowiskach przemysłowych [2] i jak widać są to najwyższe wartości stęż[...]

Wyznaczanie strumienia powietrza przepływającego przez okno DOI:10.15199/9.2018.6.4

Czytaj za darmo! »

Straty ciepła związane z przenikaniem i wentylacją w budynkach jednorodzinnych generowane przez nieszczelne okna wynoszą od 15% do 25%, zaś w budynkach wielopiętrowych nawet do 45%. Szczelne okna o dobrej jakości, to jeden z najważniejszych czynników mających wpływ na energooszczędność budynku. Ze względu na istotne różnice konstrukcyjne, wynikające z przeznaczenia, nawet najlepiej wykonane okna mają dużo większe współczynniki przenikania ciepła niż ściany. Ma to odzwierciedlenie w obecnych normach, gdyż okna nie mogą mieć współczynnika przenikania U powyżej 1,30 W/(m2·K), podczas gdy współczynnik przenikania ciepła przez ściany wynosi 0,25 W/(m2·K). Tak więc straty ciepła przez przenikanie przez okna są ponad pięciokrotnie większe niż o takiej samej powierzchni. Nie ma też możliwości 234 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/6 (2018) docieplenia okna, bez utraty jego walorów użytkowych (tak, jak można to wykonać w przypadku ścian i dachów, za pomocą izolacja cieplnej) [3]. Kompromisem może być stosowanie rolet w okresie nocnym. Adamczewski [1] oraz Węglarz i Tworek [13] badali wpływ rolet zewnętrznych na ograniczenie strat ciepła. Zaprezentowali szacowanie zysków ciepła metodą termowizyjną. Badane okna nie były jednak oknami nowej generacji i ich montaż pozostawiał wiele do życzenia. Zasłaniając rolety na 12 godzin dziennie w okresie zimowym zaoszczędzono 10% do 13% ciepła zmniejszając straty przez przenikanie, co w analizowanym przypadku obniżyło koszty ogrzewania od 3% do 4,3%. Oleśkowicz-Popiel i Sobczak [9] analizowali wpływ żaluzji na straty ciepła przez okna. Doszli oni do wniosku, że straty ciepła przez centralną część okna można znacznie zmniejszyć przez zastosowanie żaluzji w okresach nocnych. W całym sezonie grzewczym zmniejszenie strat ciepła o ok. 33% osiągnięto przez zastosowanie żaluzji wewnętrznych. Natomiast stosując żaluzje zewnętrzne zmniejszono straty ciepła o ok. 45%. Yao i in. [14] b[...]

Wpływ parametrów mikroklimatu w komorze chłodniczej na skład chemiczny owoców i warzyw Część 1. Parametry mikroklimatu


  Większość konsumentów nie zdaje sobie sprawy, jak przebiega proces przechowywania owoców i warzyw. Nie wie, jak i sposób przechowywania produktów wpływa na zmiany w ich składzie chemicznym. Eksperyment przeprowadzono w chłodni specjalistycznej przez okres 120 dni. Podczas pomiarów przechowywane były głównie jabłka i gruszki. Badano stężenie CO2, temperaturę powietrza oraz wilgotność w komorze i w powietrzu zewnętrznym. Parametry te były monitorowane w sposób ciągły. Ponadto w komorze wykonano pomiary stężenia O2 i CO2 w atmosferze komory chłodniczej. Podczas eksperymentu stężenie O2 spada w komorze do poziomu 2%, natomiast stężenie CO2 wzrasta 2,1%. 100 dni od włączenia komory chłodniczej parametry O2 i CO2 w atmosferze komory oscylują wokół 2%, w tych warunkach są przechowywane owoce i warzywa.1. Wstęp Świeże owoce i warzywa podlegają wielu procesom, które powodują zmiany ich składu chemicznego oraz właściwości fizycznych. Podczas magazynowania produktów również zachodzą w nich różne procesy życiowe, takie jak oddychanie i dojrzewanie oraz zmiany wywołane przez drobnoustroje lub enzymy własne, np.: gnicie, pleśnienie. Dlatego niezwykle ważny jest sposób przechowywania owoców i warzyw, tak aby zachowały odpowiednią wagę, wygląd i walory smakowe. Owoce i warzywa magazynuje się, aby zapewnić ich stały dostęp odbiorcom poza okresem naturalnego zbioru. Owoce i warzywa muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach, które zapobiegają powstawaniu strat, w wyniku działania czynników fizjologicznych, fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych. W celu długotrwałego składowania płodów rolnych wykorzystywane są specjalistyczne magazyny, chłodnie o regulowanej temperaturze, wilgotności, ilości tlenu i dwutlenku węgla w pomieszczeniu magazynowym oraz ograniczonym dostępie światła i odpowiedniej wentylacji. Zabezpieczenie owoców i warzyw przed stratami polega na modyfikacji środowiska magazynowania oraz wprowaCIEPŁOWNICTWO, OGRZE[...]

Wpływ parametrów mikroklimatu w komorze chłodniczej na jakościowe wskaźniki owoców i warzyw Zawartość witaminy C i E DOI:10.15199/9.2015.4.6


  Przedstawiono wyniki badań zawartości witaminy C i E w jabłkach i marchwi, w funkcji czasu przechowywania produktów w chłodni, w okresie 6 miesięcy. Analizy wykonano po zbiorze, po 7. dniach oraz 1, 3 i 6. miesiącach przechowywania produktów. Prezentowane rezultaty badań zawartości witamin C i E w marchwi i jabłkach zostały zestawione ze składem gazowym w atmosferze chłodni. Badania składu chemicznego jabłek i marchwi pozwoliły określić wpływ stężenia dwutlenku węgla i tlenu na zawartość witaminy C i E w produktach.1. Wstęp Skład i parametry powietrza w chłodni mają zasadniczy wpływ na jakościowe i ilościowe wskaźniki przechowywanych warzyw i owoców. Do podstawowych wskaźników ilościowych, należy zawartość witamin, kwasów, cukrów, soku, a także ich masa. Natomiast do wskaźników jakościowych, zalicza się wygląd, zapach, smak i jędrność. Niewłaściwy mikroklimat chłodni skraca czas przechowywania, wpływa negatywnie na wskaźniki jakościowe i ilościowe. Ponadto, może być również przyczyną powstawania uszkodzeń owoców i warzyw. Główne czynniki, które mają wpływ na dynamikę procesów fizjologicznych, które zachodzą w owocach i warzywach, to: temperatura powietrza w chłodni, zawartość tlenu i dwutlenku węgla w powietrzu oraz jego wilgotność. Optymalne parametry powietrza w chłodni, dla różnych odmian owoców i warzyw, zostały przedstawione w wielu pracach [1, 2]. Podstawowymi składnikami owoców i warzyw są witaminy, których zawartość zmienia się pod wpływem czynników zewnętrznych. W artykule opisano wyniki pomiarów zawartości witaminy C i E. Witamina C odgrywa znaczącą rolę w funkcjonowaniu ludzkiego organizmu i ma ogromne znaczenie dla zdrowia człowieka. Główne skutki niedobór witaminy C, to [3]: szkorbut, uszkodzenia naczyń krwionośnych i samoistne krwawienia, bolesność stawów i mięśni, patologiczne złamania, osłabienie organizmu, zapalny przerost dziąseł, chwianie się i wypadanie zębów, wtórne infekcje, słabe gojenie ran i tr[...]

 Strona 1  Następna strona »