Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JOZEF WRÓBEL"

Analiza procesu alkilowania benzenu etylenem DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem rozważań przeprowadzonych w niniejszej pracy był proces alkilowania benzenu etylenem zachodzący w środowisku homogenicznym. Zakładając, iż w reaktorze ustala się stan równowagi chemicznej, opracowano metodę umożliwiającą wyznaczenie składu mieszaniny opuszczającej alkilator oraz określenie ilości i składu mieszaniny recyrkulowanej w celu zwiększenia wydajności etylobenzenu. Obliczenia prowadzono w zakresie parametrów przydatnych w praktyce przemysłowej. Przedmiotem rozważań przedstawionych w niniejszej pracy jest proces alkilowania benzenu etylenem zachodzący w środowisku homogenicznym. Wstępną analizę tego procesu przeprowadzono w pracach 2). Autorzy założyli, że proces alkilowania zachodzi, w dwu aparatach, z których pierwszy, zwany alkilatorem', zapewnia bezpośrednią re ak cję benzenu (B) z etylenem (E), a drugi zwany transalkilatorem ma za zadanie zwiększenie wydajności etylobenzenu kosztem polietylowych pochodnych benzenu. Ponadto w cytowanych pracach przyjęto, iż w procesie alkilowania biorą Я 1 PRZEMYSŁ CHEMICZNY V * 65/2 (1986) udział czyste surowce, a więc czysty benzen i czysty etylen. Z praktyki przemysłowej wynika jednak, że substraty doprowadzane do reaktora nie są chemicznie czyste (w benzenie znajduje się ok. 0,3% wag. toluenu, a etylen może zawierać do 20% wag. propylenu (P)). W układzie re ak cyjnym oprócz benzenu i etylenu występują więc jeszcze toluen i propylen, które również mogą brać udział w re a k cjach alkilowania. Z drugiej strony, ze względów ekonomicznych wskazane jest prowadzenie procesu w taki sposób, by mógł on zachodzić tylko w jednym aparacie. Jednakże, aby wyeliminowanie transalkilatora nie prowadziło do zmniejszenia wydajności monoalkilowych pochodnych benzenu, polialkilowe pochodne należy ponownie kierować do alkilatora. Wówczas ap a rat pracuje jednocześnie jako alkilator i transalkilator. Schemat takiego rozwiązania procesu przedstawiono na rys. 1. Umiejętność wyz[...]

 Strona 1