Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marta SZYBA"

Bezpieczeństwo i jakość polskiej żywności po akcesji do UE - próba oceny


  Działania wielu producentów chociaż nie są przestępstwami na pewno można uznać za nieetyczne.Wstęp Jakość żywności określa jej zdrowotność, atrakcyjność sensoryczna oraz dyspozycyjność . Dla funkcjonowania organizmu człowieka najważniejsza jest zdrowotność, którą określają wartości: dietetyczna, energetyczna i odżywcza oraz bezpieczeństwo dla zdrowia. Bezpieczeństwo to zależy od: liczby mikroorganizmów, poziomów zanieczyszczeń chemicznych i napromieniowania oraz zawartości dozwolonych substancji dodatkowych wprowadzanych w procesach produkcyjnych. Jednak klienci kupujący produkty spożywcze, często znacznie większą wagę przywiązują do atrakcyjności sensorycznej dyspozycyjności i ceny. Atrakcyjność sensoryczna (wygląd, konsystencja, smak i zapach) jest często uzyskiwana w wyniku stosowania substancji dodatkowych (barwników i polepszaczy). Dyspozycyjność (opakowanie, trwałość, łatwość przygotowania) zależy od stosowania produktów chemicznych (konserwantów, opakowań z tworzyw sztucznych). Ze względu na związek zdrowia poszczególnych ludzi i całych społeczeństw z żywnością, nadzorowi urzędowemu podlegają nie tylko procesy jej produkcji, przechowywania i dystrybucji ale także produkcja roślinna i zwierzęca. W Unii Europejskiej nadzór nad bezpieczeństwem żywności wynika z polityki chroniącej interesy konsumenta a jednocześnie ułatwiającej producentom wdrażanie innowacji produktowych. We wrześniu 2001 roku CBOS pytał, czy po wejściu do UE i dostosowaniu do unijnych standardów (produkcji, magazynowania i sprzedaży), żywność w Polsce będzie bardziej bezpieczna? Taką nadzieję miało 27% pytanych, 29% nie wierzyło w poprawę, 29% uważało, że nic się nie zmieni a 15% nie miało zdania w tej sprawie. Badania przeprowadzone przez tą samą pracownię w grudniu 2012 roku pokazały, że poprawę bezpieczeństwa żywności zauważyło 36% badanych, natomiast zdaniem 35% respondentów nastąpiło pogorszenie. Zmalała liczba osób uważających, że nic się [...]

Rzetelna informacja o produktach głównym elementem polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw łańcucha żywnościowego DOI:10.15199/47.2016.9.3


  W artykule omówiony został problem zapewnienia bezpieczeństwa żywności przez podmioty tworzące łańcuch żywnościowy. Analiza stosowanych w przedsiębiorstwach systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności pokazała, że dobrze chronią przed zagrożeniami, których skutki dla zdrowia konsumentów występują bezpośrednio po jej spożyciu. Nie chronią jednak dostatecznie przed zagrożeniami powodującymi choroby cywilizacyjne. Są one powodowane niektórymi substancjami legalnie dodawanymi do żywności i brakiem rzetelnej informacji o produktach. Poprawa sytuacji może nastąpić, gdy przedsiębiorstwa należące do łańcucha żywnościowego zaczną szerzej stosować się do zasad CSR w obszarze zagadnień konsumenckich.Wstęp Podstawowym problemem przedsiębiorstw z łańcucha żywnościowego, w których przetwarzane są surowce pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w artykuły spożywcze, jest zapewnienie jej zdrowotności. Zdrowa żywność powinna, z jednej strony, dostarczać organizmowi ludzkiemu niezbędnych składników odżywczych (białka, węglowodany, tłuszcze, sole mineralne, witaminy), a z drugiej - być bezpieczna. Ponadto, bezpieczna żywność nie może zawierać szkodliwych dla zdrowia substancji (chemicznych, biologicznych, fizycznych), które mogą pochodzić ze środowiska lub powstawać w procesach zachodzących w trakcie produkcji. Obecność ich wywołuje zatrucia pokarmowe, których objawy występują szybko, co ułatwia zidentyfikowanie źródła zagrożenia i podjęcie działań zmierzających do jego likwidacji. Podobne zagrożenia (tzw. bezpośrednie) dość skutecznie eliminują systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem 21 2016 Wr z e s i e ń żywności bazujące na stosowaniu dobrych praktyk (produkcyjnej, higienicznej i innych), zasad sytemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), normach ISO, standardach sieci handlowych (British Retail Consortium, International Food/Featured Standard), w połączeniu z urzędową kontrolą żywności. Nie są jednak wystarcz[...]

Wpływ wybranych informacji o produktach spożywczych na decyzje zakupowe konsumentów: badanie różnic w zależności od płci i wykształcenia kupujących DOI:10.15199/46.2019.1.4


  Wprowadzenie Obowiązujące w krajach UE prawo żywnościowe ma na celu ochronę konsumenta przed żywnością niebezpieczną dla jego zdrowia. Nie obejmuje ono zachowań konsumentów związanych z produkcją żywności na swoje potrzeby, zbieractwem runa leśnego oraz przygotowywaniem i spożywaniem posiłków w domu. Produkcją na potrzeby własne i zbieractwem zajmuje się bardzo niewielu konsumentów, natomiast wszyscy przygotowują posiłki przyrządzane z produktów spożywczych zakupionych w placówkach handlowych. Konsument kupuje więc produkty bezpieczne (w zakresie ustalonym przez prawo), ale spożywa je w zestawach i ilościach ustalanych przez siebie. Jest to często przyczyną występowania chorób cywilizacyjnych (otyłości, chorób układu krążenia, cukrzycy typu drugiego, nowotworów, alergii pokarmowych itp.). Sposób odżywiania konsumenta zależy od wielu czynników, z których najważniejszymi są: informacja o składzie i własnościach kupowanych artykułów spożywczych i jego wiedza o żywności i żywieniu. Informację o składzie produktu i jego własnościach umieszcza producent na opakowaniu. Powinna ona spełniać wszystkie wymagania prawne. Nazwa produktu w połączeniu z grafiką nie powinna wprowadzać w błąd co do jego własności [7]. Oczekiwania konsumentów w stosunku do jakości produktów spożywczych oraz determinanty ich wyborów były przedmiotem licznych badań. W 2008 roku Mariola Grzybowska-Brzezińska [5] przeprowadziła badania ankietowe na próbie 600 SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE żywność i żywienie, jakość i bezpieczeństwo żywności W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu wiedzy i informacji o produktach na wybory konsumentów różniących się płcią i wykształceniem. W latach 2016/2017 przeprowadzono badania ankietowego na próbie 328 osób. Wśród ankietowanych były kobiety i mężczyźni z wykształceniem średnim i wyższym. W badaniu pytano respondentów o częstość zapoznawania się z informacjami umieszczanymi na opakowaniu. Badania wykazały, że du[...]

 Strona 1