Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Natalia IWASZCZUK"

WPŁYW ZMIAN KLIMATYCZNYCH NA FUNKCJONOWANIE PODMIOTÓW BRANŻY ENERGETYCZNEJ


  Sektor energetyczny stanowiący podstawę stabilności i rozwoju gospodarczego narażony jest na wiele czynników, określanych jako ryzyko. W ostatnich latach do ich grona dołączyło tzw. ryzyko pogodowe. Jego źródłem są szybko postępujące zmiany klimatu, globalne ocieplenie i spowodowane nim anomalie pogodowe. Na ten rodzaj ryzyka bardzo mocno narażona jest cała branża energetyczna, a najbardziej ciepłownictwo. Zmiany klimatyczne spowodowane przede wszystkim działalnością człowieka doprowadziły do: wzrostu temperatury na świecie, większej liczby i siły wszelkiego typu anomalii pogodowych, topnienia światowych lodów, oraz koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze. Wszystkie zmiany postępują coraz szybciej, stając się poważnym problemem ekonomicznym. W artykule zbadano wpływ postępujących zmian na działanie krajowego sektora energetycznego. W tym celu zrobiono serię obliczeń. Otrzymane wyniki pokazały bardzo silną zależność pomiędzy średnią temperaturą zimowych, grzewczych miesięcy, a zapotrzebowaniem na energię elektryczną oraz średnią temperaturą, a krajowymi przychodami ze sprzedaży ciepła, dając podstawę do stwierdzenia, że branża energetyczna w Polsce w istotny sposób zależy od temperatury powietrza. Przeprowadzone badania nie ukazały wpływu sumy opadów na sektor energetyczny. Następnie skupiono się na ukazaniu wpływu temperatury i sumy opadów na działalność finansową najważniejszych podmiotów produkujących i dystrybuujących energię w Polsce, do których zalicza się: GK PGE, Tauron, EDF, GK Enea, GK Energa oraz ZE PAK. Z czego najbliżej przyjrzano się GK PGE, która skupia aż 47 % rynku energii elektrycznej. Uzyskane wyniki pokazały bardzo silny wpływ temperatury na wskaźniki Ebit i Ebitdę obliczone dla Grupy Kapitałowej PGE. Przedstawione badania pozwoliły na stwierdzenie dużego wpływu temperatury na działalność finansową podmiotów branży energetycznej. Słowa kluczowe: ciepłownictwo, energetyka, ryzyko pogodowe, zmiany klimatu Dr hab. i[...]

Rzetelna informacja o produktach głównym elementem polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw łańcucha żywnościowego DOI:10.15199/47.2016.9.3


  W artykule omówiony został problem zapewnienia bezpieczeństwa żywności przez podmioty tworzące łańcuch żywnościowy. Analiza stosowanych w przedsiębiorstwach systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności pokazała, że dobrze chronią przed zagrożeniami, których skutki dla zdrowia konsumentów występują bezpośrednio po jej spożyciu. Nie chronią jednak dostatecznie przed zagrożeniami powodującymi choroby cywilizacyjne. Są one powodowane niektórymi substancjami legalnie dodawanymi do żywności i brakiem rzetelnej informacji o produktach. Poprawa sytuacji może nastąpić, gdy przedsiębiorstwa należące do łańcucha żywnościowego zaczną szerzej stosować się do zasad CSR w obszarze zagadnień konsumenckich.Wstęp Podstawowym problemem przedsiębiorstw z łańcucha żywnościowego, w których przetwarzane są surowce pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w artykuły spożywcze, jest zapewnienie jej zdrowotności. Zdrowa żywność powinna, z jednej strony, dostarczać organizmowi ludzkiemu niezbędnych składników odżywczych (białka, węglowodany, tłuszcze, sole mineralne, witaminy), a z drugiej - być bezpieczna. Ponadto, bezpieczna żywność nie może zawierać szkodliwych dla zdrowia substancji (chemicznych, biologicznych, fizycznych), które mogą pochodzić ze środowiska lub powstawać w procesach zachodzących w trakcie produkcji. Obecność ich wywołuje zatrucia pokarmowe, których objawy występują szybko, co ułatwia zidentyfikowanie źródła zagrożenia i podjęcie działań zmierzających do jego likwidacji. Podobne zagrożenia (tzw. bezpośrednie) dość skutecznie eliminują systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem 21 2016 Wr z e s i e ń żywności bazujące na stosowaniu dobrych praktyk (produkcyjnej, higienicznej i innych), zasad sytemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), normach ISO, standardach sieci handlowych (British Retail Consortium, International Food/Featured Standard), w połączeniu z urzędową kontrolą żywności. Nie są jednak wystarcz[...]

Wpływ wybranych informacji o produktach spożywczych na decyzje zakupowe konsumentów: badanie różnic w zależności od płci i wykształcenia kupujących DOI:10.15199/46.2019.1.4


  Wprowadzenie Obowiązujące w krajach UE prawo żywnościowe ma na celu ochronę konsumenta przed żywnością niebezpieczną dla jego zdrowia. Nie obejmuje ono zachowań konsumentów związanych z produkcją żywności na swoje potrzeby, zbieractwem runa leśnego oraz przygotowywaniem i spożywaniem posiłków w domu. Produkcją na potrzeby własne i zbieractwem zajmuje się bardzo niewielu konsumentów, natomiast wszyscy przygotowują posiłki przyrządzane z produktów spożywczych zakupionych w placówkach handlowych. Konsument kupuje więc produkty bezpieczne (w zakresie ustalonym przez prawo), ale spożywa je w zestawach i ilościach ustalanych przez siebie. Jest to często przyczyną występowania chorób cywilizacyjnych (otyłości, chorób układu krążenia, cukrzycy typu drugiego, nowotworów, alergii pokarmowych itp.). Sposób odżywiania konsumenta zależy od wielu czynników, z których najważniejszymi są: informacja o składzie i własnościach kupowanych artykułów spożywczych i jego wiedza o żywności i żywieniu. Informację o składzie produktu i jego własnościach umieszcza producent na opakowaniu. Powinna ona spełniać wszystkie wymagania prawne. Nazwa produktu w połączeniu z grafiką nie powinna wprowadzać w błąd co do jego własności [7]. Oczekiwania konsumentów w stosunku do jakości produktów spożywczych oraz determinanty ich wyborów były przedmiotem licznych badań. W 2008 roku Mariola Grzybowska-Brzezińska [5] przeprowadziła badania ankietowe na próbie 600 SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE żywność i żywienie, jakość i bezpieczeństwo żywności W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu wiedzy i informacji o produktach na wybory konsumentów różniących się płcią i wykształceniem. W latach 2016/2017 przeprowadzono badania ankietowego na próbie 328 osób. Wśród ankietowanych były kobiety i mężczyźni z wykształceniem średnim i wyższym. W badaniu pytano respondentów o częstość zapoznawania się z informacjami umieszczanymi na opakowaniu. Badania wykazały, że du[...]

SZACOWANIE CEN KONTRAKTÓW OPCYJNYCH OPARTYCH NA INDEKSIE TEMPERATURY POWIETRZA HDD


  Głównym celem pracy było znalezienie modelu wyceny derywatów pogodowych z funkcją wypłaty zależną od temperatury powietrza w Polsce. Zdecydowano się na analizę danych ze stacji meteorologicznej znajdującej się w porcie lotniczym Kraków-Balice. Analiza obejmuje lata 2004÷2013. Przy opracowywaniu wzoru na średnią dzienną temperaturę, a także przy opisie dynamiki zmian temperatury, wykorzystano głównie rozwiązania zaproponowane przez P. Alatona, B. Djehiche'a i D. Stillbergera w 2002 roku. Wybór ten wydaje się słuszny, ze względu na podobny charakter warunków termicznych w Szwecji (lotnisko Bromma, którego dotyczy artykuł Alatona i in.) i w Polsce. Chodzi tu przede wszystkim o sezonowość temperatury, możliwość wyróżnienia czterech pór roku, a także zjawisko powrotu temperatury do średniej. Ostatnia z tych własności jest potwierdzeniem prawidłowości wyboru procesu Ornsteina-Uhlenbecka do opisu dynamiki zmian temperatury powietrza. Brakujące wartości zmiennych występujących we wzorach wyznaczono na podstawie analizy historycznej i przy wykorzystaniu znanych metod statystycznych. Szczegółowy przegląd modeli matematycznych, dokonany przez autorów artykułu, pozwolił na wybór i zastosowanie jednego z nich do wyceny opcji wystawianych na najpopularniejsze indeksy temperaturowe. Wykorzystano model oparty na konstrukcji równoważnej miary martyngałowej, która pozwala wyeliminować przy wycenie opcji pogodowych wpływ tzw. rynkowej ceny ryzyka. Wyznaczone w przykładzie praktycznym ceny opcji dotyczą miesięcy zimowych, w których konstrukcja indeksu pogodowego HDD przyjmuje prostszą postać. Słowa kluczowe: ryzyko pogodowe, indeks HDD, derywaty pogodowe, kontrakty opcyjne, funkcja wypłaty, cena opcji (premia opcyjna) ESTIMATING PRICES OF OPTION CONTRACTS BASED ON INDEX OF AIR TEMPERATURE HDD The main aim of this work was to find a weather derivatives pricing model with the function of payment depending on the air temperature in Poland. It was decided[...]

 Strona 1