Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Leszek Ładniak"

Występowanie wirującego pola elektrycznego w dielektrykach wymuszone warunkami na granicy obszarów stratnych

Czytaj za darmo! »

W przypadku jednofazowego napięcia sinusoidalnie zmiennego (harmonicznego) pole elektryczne w jednorodnych izotropowych obszarach stratnych dielektryków ma charakter oscylacyjny. Wykazano, że jeśli występują obszary stratne niejednorodne, to mogą wystąpić eliptyczne pola wirujące w warstwie granicznej. W artykule jest analizowany wpływ warunków granicznych na kształt pola wirującego (w tym wartości półosi elipsy i kąta nachylenia). Wykazano zwiększenie strat energii ze względu na obecność pola wirującego, Przedstawiono przykład obliczeń czasowo przestrzennych pola wirującego z wykorzystaniem metody elementów skończonych zawartej w programie PDE MATLAB. Abstract. In the case of single-phase voltages, the sinusoidally variable (harmonic) electric field in homogenous isotropic dissipative regions of dielectrics has an oscillatory character. If inhomogeneous regions occurs an elliptical rotational field that may appear in the boundary layers. In the paper is analyzed the influence of the conditions in the border regions on the shape of the rotational field (including the values of the ellipse semiaxis and the inclination angle). The increase in power losses, due to the presence of a rotational field, is calculated. The example of power loss calculations made using the finite element method included in the PDE MATLAB is provided. Apperancce of rotational electrical field in dielectrics, forsed by conditions on border dissipative region Słowa kluczowe: teoria pola, stratny ośrodek jednorodny i niejednorodny, pole elektryczne oscylujące, pola elektryczne wirujące Keywords: field theory, dissipative regions homogenous and inhomogeneous, rotational electrical field 1. Wprowadzenie Odkrycie zjawiska wirującego pola magnetycznego miało, w ocenie historycznej, bardzo ważne znaczenie, szczególnie w aspekcie zastosowań praktycznych. Zasadnicza koncepcja praktycznego wykorzystania zjawiska była związana z wprowadzeniem prądów wielofazowych (trójfazowyc[...]

Modelowanie zwarć w układach zasilania trakcji kolejowej 2×25 kV AC DOI:10.15199/74.2019.1.3


  Projektując układy zasilania pojazdów kolei dużych prędkości oraz dokonując doboru urządzeń tworzących taki układ, należy nie tylko rozważać stany normalnej pracy, ale także uwzględniać zagrożenia wynikające z możliwości wystąpienia różnego rodzaju zwarć oraz zakłóceń. W przypadku zasilania trakcji elektrycznej pojazdów kolei dużych prędkości należy głównie ocenić zagrożenia dla transformatora trakcyjnego oraz oddziaływania układów zasilania trakcji kolejowej na system elektroenergetyczny. Do obliczeń numerycznych napięć i prądów w sieci trakcji kolei dużych prędkości zastosowano [...]

 Strona 1