Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Florian Piechurski"

Efekty wdrożenia monitotingu w wybranej sieci wodociągowej - studium przypadku DOI:10.15199/17.2017.10.3


  Sieć wodociągowa, objęta badaniami, jest zasilana w wodę z magistrali należącej do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego w Katowicach. Zakup wody pokrywa w pełni zapotrzebowanie miasta. Dostawa wody do miasta następuje za pośrednictwem 62 studni wodomierzowych, rozmieszczonych w rejonie przebiegu sieci magistralnej. Pobór wody w poszczególnych punktach jest zróżnicowany. Średni pobór w 2015 r. wyniósł 19 318 m3/d. Woda jest zużywana głównie w gospodarstwach domowych (66%). Pozostałą część wody zużywają inni odbiorcy komunalni. Długość przewodów wodociągowych wynosiła w 2015 r. łącznie 343,47 km, w tym sieć wodociągowa (głównie przewody rozdzielcze) 255,43 km i przyłącza 88,04 km (7104 przyłącza). Sieć wodociągowa jest wykonana w układzie pierścieniowym. Umożliwia on dostawę wody z conajmniej dwóch stron, co równocześnie zmniejsza prawdopodobieństwo całkowitej przerwy w zaopatrzeniu w wodę odbiorców. Początki budowy sieci wodociągowej sięgają końca XIX w. Obecnie w strukturze materiałowej sieci dominują materiały tradycyjne, czyli stal i żeliwo szare, które stanowią ok. 47% długości przewodów. Tyle samo jest przewodów wykonanych z tworzyw termoplastycznych (PE i PVC). Jest to efekt systematycznej odnowy sieci, w której preferowane są tworzywa, a w szczególności PE (rys. 1) Poziom ciśnienia dyspozycyjnego, w punktach zasilania sieci w wodę, waha się od 0,35 MPa do 0,6 MPa. W związku z tym, ciśnienie w sieci musi być regulowane w celu zapewnienia dostawy wody do wszystkich odbiorców. W tym celu wykorzystuje się 27 pompowni do podwyższania ciśnienia oraz 4 reduktory obniżające ciśnienie w wybranych punktach sieci. Awaryjność sieci wodociągowej Awaryjność jest miarą niezawodności infrastruktury wodociągowej. Niezawodność systemu jest defi niowana jako właściwość polegająca na zdolności systemu do realizacji swoich funkcji w określonych warunkach istnienia, eksploatacji i w ciągu założonego czasu. W przypadku systemu dyst[...]

Zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w systemie dystrybucji wody. Studium przypadku DOI:10.15199/17.2019.5.3


  Głównym zadaniem wszystkich przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych jest dostawa wody i odprowadzanie ścieków w sposób ciągły, niezawodny, spełniając wymagania określone w przepisach prawnych. Ze względu na ogromne znaczenie sieci wodociągowej dla funkcjonowania określonego regionu i społeczeństwa, wymaga ona ciągłego monitoringu, modernizacji i napraw oraz wprowadzania nowych rozwiązań technicznych powiązanych z jej budową i funkcjonowaniem. Tylko takie zabiegi wraz z ciągłą analizą pracy sieci wodociągowej przynoszą wymagane efekty i pozwalają na lepsze planowanie i ocenę wdrażanych inwestycji. Wprowadzanie nowinek technicznych znacznie ułatwia również codzienną eksploatację sieci wodociągowej, poprzez możliwość łatwej regulacji jej pracy pod kątem ciśnienia, kierunków i analizy przepływów wody czy wykrywania awarii. Dane wyjściowe Analizowane PWiK zaopatrując w wodę ponad 155 tys. mieszkańców eksploatuje sieć wodociągową o długości 1 470 km w tym 27 357 przyłączy oraz sieć kanalizacyjną o długości 517 km, dwie oczyszczalnie ścieków i 60 pompowni ścieków. Sieć wodociągowa w tym przedsiębiorstwie zbudowana jest głównie z 4 materiałów PEHD, PVC, stal i żeliwo szare. Ze względu na dużą awaryjność sieci stalowej, co przekładało się na wysokie straty wody, firma od wielu lat skupia się na wymianie starej sieci na nową z tworzyw sztucznych. Zdecydowano się na rury z PE HD, wynikało to z kilku czynników jak np. parametry techniczne i hydrauliczne tego materiału, łatwość budowy oraz fakt, iż znaczna część obszaru działalności przedsiębiorstwa pokrywa się z terenem szkód górniczych. Analiza obejmuje lata 2011 do 2017 roku. Długość sieci wodociągowej w tym okresie z rozdziałem na sieć rozdzielczą i przyłącza wodociągowe przedstawia tabela 1. Analizując długość sieci wodociągowej w tym czasie widać ciągły przyrost długości przyłączy wodociągowych oraz minimalny spadek długości sieci wodociągowej w 2014 roku, co wynika z przebud[...]

 Strona 1