Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Łapka "

Application of a biequational bioheat transfer model in the skin for assessment of thermal characteristics of protective garments Zastosowanie dwurównaniowego modelu transportu ciepła w skórze do oceny charakterystyk cieplnych ubrań ochronnych DOI:10.15199/62.2017.2.13


  Energy transfer in protective clothing and in superficial skin tissue was math. and numerically modeled assuming assuming heat conduction and non-gray thermal radiation in the porous textile layers and air gaps accompanied by water vapor diffusion in pores and air spaces as well as sorption and desorption of liq. water from fabric fibers. Non-equil. heat transfer between the tissue and arterial blood as well as variable blood perfusion rate were simulated in the skin and muscle applying two-equation bioheat transfer model. The results were used to access influence of the heat flux changes and exposition time on degree of skin burns and protective performance of garments. Przedstawiono zaawansowany model matematyczny i numeryczny transportu energii przez ubrania ochronne oraz przez wierzchnie warstwy tkanki. Model uwzględniał przekazywanie ciepła przez przewodzenie oraz promieniowanie w porowatych warstwach tekstylnych o spektralnych właściwościach optycznych oraz szczelinach powietrznych, któremu towarzyszył transport dyfuzyjny wilgoci przez pory i przestrzenie powietrzne oraz procesy sorpcji i desorpcji ciekłej wody przez włókna tkaniny.Z kolei w skórze i mięśniach zasymulowano nierównowagowy transport ciepła pomiędzy tkanką i krwią tętniczą za pomocą modelu dwurównaniowego oraz zmienną prędkość perfuzji krwi. Otrzymane wyniki posłużyły do oceny wpływu wielkości strumienia ciepła oraz czasu ekspozycji na stopień oparzenia skóry oraz właściwości ochronne ubrań. Modelowanie transportu energii w ubraniach ochronnych i w tkankach ludzkich oraz przewidywanie stopnia oparzenia skóry jest istotne ze względu na projektowanie ochron osobistych oraz przewidywanie ich charakterystyk cieplnych i właściwości ochronnych. Tego typu ubrania mają zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu (ciężki, chemiczny, metalurgiczny, wydobywczy), sportach motorowych, na polu walki czy w gaszeniu pożarów, gdzie pracownicy mogą być narażeni na kontakt[...]

Ocena zasięgu cieplnego strug wylotowych z kominów przemysłowych w kontekście ograniczenia lotów w ich pobliżu DOI:10.15199/62.2019.5.11


  Dynamiczny rozwój bezzałogowych obiektów latających oraz ich powszechna dostępność spowodowały pojawienie się nowych zagrożeń dla wielu obiektów, urządzeń i instalacji przemysłowych oraz infrastrukturalnych, w tym również dla infrastruktury krytycznej. Zagrożenia te mogą wynikać z celowego działania osób, jak również z przypadkowego uszkodzenia obiektu latającego w wyniku oddziaływania na niego różnego typu instalacji i urządzeń. Jednym z przykładów takich instalacji są kominy przemysłowe. W ich pobliżu i nad nimi małe obiekty latające mogą wejść w kontakt z gorącymi spalinami i ulec awarii, która może również doprowadzić do uszkodzenia urządzeń i instalacji przemysłowych oraz infrastrukturalnych. Skutki takich wypadków mogą być bardzo poważne. Można zatem postawić pytanie, czy istnieje uzasadnienie do wprowadzenia ograniczenia lotów nad i w pobliżu kominów przemysłowych. Bezzałogowe obiekty latające oraz małe samoloty i helikoptery mają poszycia wykonane z tworzyw sztucznych i kompozytów. Temperatury mięknięcia tych materiałów zależą od rodzaju użytego materiału. Dla kompozytów stosowanych na osłony gondol silników maksymalne temperatury pracy wynoszą 80-140°C1-4). Działanie gorących gazów o temperaturach powyżej tych wartości może doprowadzić do mięknię758 98/5(2019) Inż. Dariusz ZIÓŁKOWSKI w roku 1991 ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Jest pracownikiem firmy EuRoPol GAZ SA. Specjalność - elektrotechnika. cia materiału osłony obiektu latającego i utraty ciągłości ich poszycia zewnętrznego. W efekcie obiekt latający może utracić stabilność lotu. Zatem ze względu na temperaturę, bezpieczny dla poszycia obszar lotu występuje w strefach, w których jej wartości są poniżej 80°C. W przypadku układów elektronicznych stosowanych w małych obiektach latających oraz małych samolotach przyjmuje się, że temperatury pracy urządzeń elektronicznych wynoszą ok. 60°C1, 2). Zatem lot w atmosferze o temperatur[...]

 Strona 1