Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Ziółkowski"

Nowy dynamiczny filtr płytowy DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono budowę nowego dynamicznego filtru płytowego oraz wyniki badań zagęszczania i przemywania zawiesiny technicznej kwasu wolframowego oraz zawiesiny uwodnionych tlenków żelaza. Wiadomo, że szybkość filtracji zawiesin ciała stałego w cieczy pod stałym ciśnieniem, z tworzeniem osadu na powierzchni filtrującej, jest odwrotnie proporcjonalna do sumy oporów osadu i przegrody filtracyjnej. Ponieważ opór przegrody jest zwykle mniejszy niż opór osadu, zatem szybkość filtracji zależy przede wszystkim od oporu osadu i zmniejsza się w miarę wzrostu jego grubości. Osady utworzone z drobnoziarnistych i polidyspersyjnych cząstek stawiają często duży opór przepływowi filtratu. Rozdzielenie tego rodzaju zawiesin przez filtrację jest trudne i w wielu wypadkach - dla zachowania określonego przerobu - wymaga użycia wielkich lub wielu filtrów. Chcąc zwiększyć szybkość procesu, najeży usuwać tworzący się na powierzchni filtrującej osad w chwili jego powstawania. Pomysł ten został wykorzystany w filtrach dynamicznych - w nowej grupie urządzeń filtrujących - które od kilkunastu lat są przedmiotem badań i opracowań konstrukcyjnych1,2’. Ciągłe usuwanie osadu z powierzchni filtrującej odbywa się w tych aparatach przez wibrację (lub rotację) elementów filtrujących, przez intensywne mieszanie (lub przepływ filtrowanej zawiesiny w przestrzeni filtrującej), a także przez użycie mechanicznych skrobaków. Zastosowane w przemyśle filtry dynamiczne typu Artisan3’, Escher Wyss4* i Dyno5’ wykazują jednak istotne wady, do których należą: duże zużycie energii, niewielka powierzchnia filtrująca oraz zwiększenie temperatury filtrowanej zawiesiny. W związku z tym wciąż doskonali się ich konstrukcję i poszukuje nowych rozwiązań. Należy do nich dynamiczny filtr płytowy618) opracowany w Zakładzie Podstaw Inżynierii Chemicznej Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. W latach 1981 -h 1985 opracowano koncepcję konstrukcji tego filtru, następn[...]

Ocena zasięgu cieplnego strug wylotowych z kominów przemysłowych w kontekście ograniczenia lotów w ich pobliżu DOI:10.15199/62.2019.5.11


  Dynamiczny rozwój bezzałogowych obiektów latających oraz ich powszechna dostępność spowodowały pojawienie się nowych zagrożeń dla wielu obiektów, urządzeń i instalacji przemysłowych oraz infrastrukturalnych, w tym również dla infrastruktury krytycznej. Zagrożenia te mogą wynikać z celowego działania osób, jak również z przypadkowego uszkodzenia obiektu latającego w wyniku oddziaływania na niego różnego typu instalacji i urządzeń. Jednym z przykładów takich instalacji są kominy przemysłowe. W ich pobliżu i nad nimi małe obiekty latające mogą wejść w kontakt z gorącymi spalinami i ulec awarii, która może również doprowadzić do uszkodzenia urządzeń i instalacji przemysłowych oraz infrastrukturalnych. Skutki takich wypadków mogą być bardzo poważne. Można zatem postawić pytanie, czy istnieje uzasadnienie do wprowadzenia ograniczenia lotów nad i w pobliżu kominów przemysłowych. Bezzałogowe obiekty latające oraz małe samoloty i helikoptery mają poszycia wykonane z tworzyw sztucznych i kompozytów. Temperatury mięknięcia tych materiałów zależą od rodzaju użytego materiału. Dla kompozytów stosowanych na osłony gondol silników maksymalne temperatury pracy wynoszą 80-140°C1-4). Działanie gorących gazów o temperaturach powyżej tych wartości może doprowadzić do mięknię758 98/5(2019) Inż. Dariusz ZIÓŁKOWSKI w roku 1991 ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Jest pracownikiem firmy EuRoPol GAZ SA. Specjalność - elektrotechnika. cia materiału osłony obiektu latającego i utraty ciągłości ich poszycia zewnętrznego. W efekcie obiekt latający może utracić stabilność lotu. Zatem ze względu na temperaturę, bezpieczny dla poszycia obszar lotu występuje w strefach, w których jej wartości są poniżej 80°C. W przypadku układów elektronicznych stosowanych w małych obiektach latających oraz małych samolotach przyjmuje się, że temperatury pracy urządzeń elektronicznych wynoszą ok. 60°C1, 2). Zatem lot w atmosferze o temperatur[...]

Zastosowanie nowego dynamicznego filtru płytowego w produkcji czerni żelazowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań prototypu dynamicznego filtru płytowego, który zastosowano do zagęszczania i przemywania uwodnionych tlenków żelaza podczas otrzymywania czerni żelazowej w Kieleckich Zakładach Farb i Lakierów "Polifarb" w Bliżynie. Wdrożony do produkcji nowy filtr zastąpił baterię filtrów typu "Niagara", przyczynił się do zmniejszenia kosztów wytwarzania pigmentu, polepszenia jeg[...]

 Strona 1