Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"MARTA REPELEWICZ"

Badania porównawcze węgli aktywnych i sporządzanych z nich katalizatorów syntezy octanu winylu DOI:

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania struktury porowatej i odporności mechanicznej na ścieranie czterech rodzajów węgli aktywnych stosowanych jako nośniki katalizatorów syntezy octanu winylu. Podobne badania wykonano również dla katalizatorów krajowego i importowanego. Stwierdzono, że wartości wybranych wielkości charakteryzujących strukturę porowatą - zarówno węgli krajowych, jak i węgli importowanych, a także katalizatora krajowego i katalizatora importowanego - są porównywalne. Wykazano natomiast, że węgiel i katalizator krajowy charakteryzują się znacznie mniejszą odpornością mechaniczną na ścieranie w porównaniu z węglami i katalizatorem importowanymi. Octan cynkowy naniesiony na węgiel aktywny jest typowym katalizatorem syntezy octanu winylu z acetylenu i kwasu octowego. Stosowane w przemyśle katalizatory oparte na węglach aktywnych różnią się zarówno początkową aktywnością, jak i czasem życia1 \ Nie jest jednak jednoznaczne, które właściwości węgli decydują o ich przydatności jako nośników katalizatorów reakcji syntezy octanu winylu. W pracy2) stwierdzono, że odpowiednia struktura porowata węgla nie jest warunkiem wystarczającym do otrzymywania wysoko aktywnych katalizatorów. W niniejszej pracy podjęto badania różnych węgli aktywnych, a także katalizatorów sporządzonych z wykorzystaniem niektórych z nich, w celu określenia ich przydatności jako nośników[...]

Wpływ rodzaju nośnika na aktywność katalizatorów w procesie oksychlorowania etylenu DOI:

Czytaj za darmo! »

Porównano aktywność przemysłowego katalizatora procesu oksychlorowania etylenu i katalizatorów sporządzonych w skali laboratoryjnej na różnych nośnikach. Jako nośniki stosowano naturalne ziemie bentonitowe pochodzenia krajowego: Chmielnik, Milowice, Dunino oraz nośniki syntetyczne: żel krzemionkowy SG i ALOs. Katalizatory osadzone na krajowej ziemi bentonitowej Dunino oraz na żelu krzemionkowym wykazują aktywność podobną do aktywności katalizatora przemysłowego. Dr Ma rta REPELEWICZ w roku 1972 ukończyła Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersyte tu Jagiellońskiego. Jest adiunktem w Zakładzie Chemii Fizycznej In s ty tu tu Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Specjalność - kataliza heterogeniczna. W poprzedniej pracy scharakteryzowano przemysłowy katalizator procesu oksychlorowania etylenu. Celem obecnej publikacji jest porównanie właściwości katalizatora przemysłowego z właściwościami katalizatorów otrzymanych w skali laboratoryjnej na różnych nośnikach. Część doświadczalna Katalizatory sporządzono z użyciem krajowych nośników naturalnych i syntetycznych. Były to ziemie bentonitowe: Chmielnik, Milowice, Dunino oraz żel krzemionkowy SG produkowany przez Inowrocławskie Zakłady Sodowe i tle nek glinowy, otrzymywany z Al(OH)32>, produkcji Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu. W tab. ~1 przedstawiono skład chemiczny nośników naturalnych. ■ Na odpowiednio przygotowane n o śn ik i3»[...]

Charakterystyka standardowego katalizatora procesu oksychlorowania etylenu DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ temperatury, zmiany stosunków molowych reagentów i czasu ich kontaktu na aktywność i selektywność przemysłowego katalizatora procesu oksychlorowania etylenu do 1,2-dichloroetanu w reaktorze przepływowym całkowym z nieruchomym złożem katalizatora. Wykazano, że w obecności badanego katalizatora głębokie przereagowanie substratów osiąga się w stosunkowo wysokiej temperaturze. Katalizator praktycznie nic przyspiesza reakcji pełnego utleniania etylenu i katalizuje tylko nie~“ znacznie reakcję eliminacji HC1. Reakcja oksychlorowania e ty le n u 1^-15) prowadząca do 1,2-dichloroetanu: C2H, + 2HC1 + 1/2 Oa = C2H4C12 + H20 ; АН = -2 3 9 ,8 kj/mol. jest pierwszym etapem otrzymywania na skalę przemysłową chlorku winylu, monomeru do 'produkcji PCW. Powszechnie stosowanym katalizatorem tego procesu jest układ: CuCl2-KCl-nośnik. Reakcję prowadzi się w szerokim przedziale temperatury od 253 do 873 К ale najczęściej stosuje się zakres 5234-623 K. Ze wzrostem temperatury selektywność reakcji zmniejsza się na skutek zwiększenia się udziału reakcji ubocznych, a zwłaszcza procesu pełnego utleniania etylenu Stosunki molowe reagentów , charakterystyki standardowego katalizatora re akcji oksychlorowania etylenu do 1,2-dichloroetanu. Jako standardowy traktowano katalizator otrzymany w skali przemysłowej w ZA "Włocławek". Charakterystyka tego *) F o to g ra fię A uto ra z am ie śc iliśm y w nr. 3/86 na str. 131 (red.). **) F o to g ra fię A u to rk i z am ie śc iliśm y w nr. 10/86 na str. 534 (red.) katalizatora może być podstawą do badań porównawczych [...]

Wpływ sposobu preparowania katalizatora na jego aktywność i selektywność w reakcji syntezy octanu winylu

Czytaj za darmo! »

Katalizatory (octan cynku - węgiel aktywny), uzyskane w różny sposób, przetestowano w reakcji syntezy octanu winylu z acetylenu i kwasu octowego. Otrzymane wyniki porównano z rezultatami testowania katalizatorów przemysłowych. Wykazano, że katalizator otrzymany przez całkowite odparowanie rozpuszczalnika (metanolu) charakteryzuje się dużymi wartościami aktywności i selektywności, porównywaln[...]

Porównanie katalizatorów procesu oksychlorowania etylenu DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano właściwości standardowego katalizatora procesu oksychlorowania etylenu oraz katalizatora naniesionego na żel krzemionkowy zawierających porównywalne ilości składników fazy aktywnej. Stwierdzono, że katalizator na żelu krzemionkowym jest selektywnym i aktywnym katalizatorem procesu oksychlorowania etylenu. Reakcja oksychlorowania etylenu do 1,2-dichloroetanu przebiega zgodnie z równaniem: C2 H4 + 2HC1 + 1/2 O 2 = C2 H4 C12 + H2 0 . Otrzymany 1,2-dichloroetan jest substratem w produkcji chlorku winylu. Powszechnie stosowanym katalizatorem procesu oksychlorowania etylenu jest układ CuC^-KCl-nośnik1^ . Nośnikami mogą być zarówno substancje porowate pochodzenia naturalnego typu ziem bentonitowych, jak też nośniki syntetyczne, takie jak żel krzemionkowy czy A12 0 3. W poprzedniej pracy7) przedstawiono wyniki badań aktywności i selektywności katalizatorów osadzonych na żelu krzemionkowym, różniących się składem chemicznym, tzn. zawartością chlorku miedzi oraz stosunkiem miedzi do potasu. Żel krzemionkowy jako nośnik wybrano na podstawie wyników wcześniejszych badań8). W niniejszej pracy porównano właściwości katalizatora osadzonego na żelu krzemionkowym z właściwościami kataliz[...]

Porównanie fizykochemicznych właściwości zużytego i świeżego katalizatora syntezy octanu winylu DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano fizykochemiczne właściwości świeżego i zużytego katalizatora syntezy octanu winylu, będącego układem złożonym z węgla aktywnego i octanu cynkowego. Porównano parametry struktury porowatej katalizatorów oraz ich mechaniczną odporność na ścieranie. Przeprowadzono termograwimetryczną analizę katalizatorów oraz wybranych układów odniesienia. Przedyskutowano przyczyny spadku aktywności katalizatorów w trakcie ich eksploatacji. Typowy katalizator stosowany do otrzymywania octanu winylu z acetylenu i kwasu octowego to układ złożony z węgla aktywnego oraz octanu cynkowego. Zawartość octanu cynkowego waha się zazwyczaj od 28% wag. do 35% wag. (w stosunku do masy katalizatora). W przemyśle katalizator pracuje w ciągu 1 0 0 1 8 0 dni, po czym jego aktywność i selektywność zmniejszają się na tyle, że dalsza eksploatacja nie jest już opłacalna. Z informacji uzyskanych w zakładach produkujących octan winylu wynika, że zużyty katalizator jest traktowany jako substancja odpadowa. W niniejszej pracy porównano fizykochemiczne właściwości katalizatorów zużytego i świeżego. Otrzymane wyniki powinny być podstawą do określenia możliwości regeneracji zużytego katalizatora. Część doświadczalna dr — d" P = - -----1 -100%, 1 1 V = ---------, d" dr gdzie: dr - gęstość rzeczywista, dp - gęstość pozorna. Badania odporności mechanicznej na ścieranie prowadzono metodą opisaną wcześniej51. Stosowano zestaw sit o wielkości oczek: 2,5; 1,02; 0,6; 0,43 mm. Uzyskane wyniki przedstawiono na rys. 2. Próbki katalizatorów do badań (oryginalny holenderski katalizator firmy Norit) otrzymano z Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu. Były to: katalizator świeży (oznaczony w pracy jako K-R3ex) i katalizator zużyty (K-Z-R3ex). Wykonano następujące pomiary: gęstości rzeczywistej, gęstości pozornej, powierzchni właściwej, objętości porów (w zakresie wielkości promieni 3,7 -h 2500 nm) oraz zawartości o[...]

Badania fizykochemiczne nośnika dla katalizatora oksychlorowania etenu DOI:

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania składu chemicznego, badania termograwimetryczne, spektrofotometryczne w podczerwieni i rentgenograficzne oraz badania struktury porowatej importowanego nośnika dla katalizatora oksychlorowania etenu, o nazwie handlowej Florida. Ustalono, że należy on do minerałów ilastych grupy sepiolitu-pałygorskitu i że podobnych ziem naturalnych nie odkryto na terenie naszego kraju. Od kilku lat otrzymuje się w Polsce w skali przemysłowej chlorek winylu z etenu1 + 31 w reakcji oksychlorowania etenu do 1,2-dichloretanu (1,2-DCE), a następnie jego rozkładu do chlorku winylu4" 6). Przemysłowym katalizatorem tego procesu jest mieszanina chlorków potasowego i miedziowego naniesiona na importowany nośnik o nazwie handlowej Florida1''. Obecnie prowadzone są prace badawcze nad zastąpieniem importowanego nośnika krajowym produktem. Wpływ rodzaju nośnika na wydajność katalizatora oksychlorowania etenu jest wyjątkowo duży8" 111. Do tej pory nie ustalono jednak kryteriów (np. parametrów struktury porowatej, charakteru powierzchni) doboru nośnika 12 + 15). W niniejszej pracy przeprowadzono fizykochemiczne badania importowanego nośnika w celu przypisania go do określonej grupy minerałów ilastych oraz wychwycenia tych jego charakterystycznych właściwości, które odróżniają go od innych minerałów ilastych i umożliwiają wykorzystanie jako nośnika katalizatora procesu oksychlorowania. Wykonano analizę składu chemicznego, badania termograwimetryczne, spektrofotometryczne w podczerwieni, rentgenograficzne, w mikroskopie skaningowym oraz badania porowatej struktury nośnika. *' Fotografie Autorów zamieściliśmy w nr. 3/90 na s. 109 (red.). Dr inż. Kazimierz ŻUROWSKI w roku 1973 ukończył Wydział Chemii Politechniki Warszawskiej. Jest adiunktem w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Specjalność — kine- 1 * tyka i kataliza. 1 PRZEMYSŁ CHEMICZNY 1 Э О 69/4 (1990) Część doświadczalna Nośnik, o[...]

Przegląd wybranych metod usuwania metali ze zużytych węglowych sorbentów i katalizatorów

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano wybrane wyniki badania możliwości usuwania metali i ich związków z powierzchni zużytych węglowych sorbentów i katalizatorów z wykorzystaniem metod chemicznych. Zużyte sorbenty i katalizatory oparte na węglach aktywnych po wykorzystaniu stają się odpadem, z którego zaprezentowanymi metodami można odzyskać nośnik węglowy i/lub metale. A review with 109 refs. covering applicat[...]

 Strona 1