Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JAN MlltOWICZ"

Neutronowy miernik stężenia kwasu siarkowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Izotopowy miernik stężenia kwasu siarkowego, działający na zasadzie spowalniania prędkich neutronów przez atomy wodoru, których koncentracja jest ściśle skorelowana ze stężeniem kwasu, umożliwia bezstykowy pomiar stężenia H2S 0 4 z dokładnością do 0,54-0,15% w zakresie stężeń H2S 0 4 60-100%. Na podstawie doświadczeń z eksploatacji mierników w wytwórni kwasu siarkowego wykazano ich niezawodność w pracy oraz przydatność w układach automatycznej regulacji procesu technologicznego. Po odpowiednim wyskalowaniu mierniki mogą być stosowane do pomiaru stężenia innych kwasów. Stężenie kwasu siarkowego można mierzyć różnymi metodami. Najczęściej stosowane metody polegają na pomiarze: - przewodności kwasu (metoda konduktometryczna), - gęstości kwasu, - współczynnika refrakcji. Metoda pomiaru przewodności kwasu W krajowych instalacjach przemysłowych powszechnie przeprowadza się analizę konduktometryczną,' w której wykorzystuje się zjawisko zależności przewodności elektrycznej kwasu od jego stężenia. Roztwór badanego kwasu umieszcza się pomiędzy dwiema elektrodami miernika konduktornetrycznego. Elektrody z badaną próbką stanowią jedno ramię mostka pomiarowego służącego do wyznaczania przewodności. W celu skompensowania wpływu zmian temperatury kwasu na jego przewodność najczęściej stosuje się dodatkową, zamkniętą celkę z dwiema elektrodami, którą umieszcza się w bezpośrednim sąsiedztwie celki pomiarowej. Wewnątrz niej znajduje się kwas o stężeniu równym średniemu stężeniu zakresu pomiarowego. Sygnał pochodzący z dodatkowej celki służy do korygowania sygnału celki pomiarowej. Inny sposób kompensowania zmian temperatury kwasu polega na pomiarze temperatury za pomocą czujnika temperatury i odpowiedniej obróbce sygnału głowicy i). Miernik konduktometryczny jest prosty w konstrukcji, a ponadto jest bardzo czuły w zakresie pomiaru dużych stężeń kwasu siarkowego (ok. 100%). Dokładność pomiaru według danych produ[...]

 Strona 1