Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Stefan KUCIŃSKI"

Metody szacowania niepewności pomiarów w badaniach kompatybilności elektromagnetycznej

Czytaj za darmo! »

Badania kompatybilności elektromagnetycznej (KEM) wyrobów elektrycznych polegają na określeniu poziomów ich emisji elektromagnetycznej oraz odporności na zaburzenia elektromagnetyczne. Dla zapewnienia odpowiedniej jakości rezultatów tych badań niezbędne jest podawanie obok wyniku oszacowanej niepewności. Jest to spełnienie ogólnie przyjętej w metrologii zasady, że każdy pomiar bez oszacowani[...]

Badania zaburzeń impulsowych w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia

Czytaj za darmo! »

W sieciach energoelektrycznych niskiego napięcia (< 1000 V) występują różnorodne zaburzenia elektromagnetyczne, w tym również zaburzenia impulsowe. Zaburzenia te to przede wszystkim impulsy napięciowe i/lub prądowe, które nakładają się na sinusoidalny przebieg napięcia lub prądu sieciowego. Mają one różnorodny charakter. Mogą występować jako pojedyncze impulsy lub ich wiązki, w sposób przypa[...]

Analiza impulsowych zaburzeń elektromagnetycznych występujących w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia

Czytaj za darmo! »

Impulsowe zaburzenia elektromagnetyczne są to przebiegi napięciowe i/lub prądowe charakteryzujące się znaczną amplitudą, krótkim czasem trwania i dużą stromością zboczy. Często dla ich scharakteryzowania podaje się wartość przenoszonej energii. Widmo takich sygnałów jest na ogół szerokopasmowe. Mogą one występować jako impulsy pojedyncze lub ich wiązki, w sposób przypadkowy lub okresowy. Za[...]

Ocena wyników badań kompatybilności elektromagnetycznej


  Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) należą do grupy najczęściej przeprowadzanych badań dla oceny zgodności wyrobów elektrycznych i elektronicznych z wymaganiami dyrektyw nowego podejścia. Obejmują one pomiary emisji elektromagnetycznej przewodzonej i promieniowanej oraz badania odporności wyrobów na zaburzenia elektromagnetyczne. Te badania i pomiary przeprowadzane są najczęściej według znormalizowanych metod. W każdym procesie pomiarowym i badawczym występuje etap oceny otrzymanych wyników badań na zgodność z ustalonymi wymaganiami. Wymagania te podane są najczęściej w normach oraz specyfikacjach, a także są one czasami definiowane przez klienta zlecającego laboratorium usługę badawczą. Ocena wyników badań w wielu przypadkach nie jest prosta i zależy od różnych czynników, które nie zawsze brane są pod uwagę. Dla podjęcia właściwej decyzji o wyniku badań często należy przeprowadzić pewną analizę, biorąc pod uwagę takie elementy jak ustalone wymagania norm lub klienta, właściwości obiektu, jego przewidywane zastosowanie, warunki pracy, a także właściwości aparatury stosowanej do badań. Czynniki te w różny sposób wpływają na ostateczny wynik oceny. Wiarygodna ocena wyników badań kompatybilności elektromagnetycznej wyrobów elektrycznych i elektronicznych może być przeprowadzana po spełnieniu następujących warunków: - badania zostały wykonane według znormalizowanych metod, właściwych dla testowanych wyrobów, - obiekty były zainstalowane na stanowiskach badawczych, zgodnie z zaleceniami producenta, - wyroby były badane w takiej konfiguracji, w której emitują największy poziom zaburzeń elektromagnetycznych (badania emisji) lub są najbardziej podatne na te zaburzenia (badania odporności), - stosowane wyposażenie pomiarowo-badawcze spełniało wymagania odpowiednich norm i specyfikacji technicznych oraz posiadało wiarygodne świadectwa potwierdzające zachowanie spójności pomiarowej, - personel wykonujący te badania po[...]

Badania magnetycznych czujek stykowych stosowanych w systemach alarmowych DOI:10.15199/ELE-2014-081


  W systemach alarmowych stosowane są różne rodzaje czujek, w zależności od określonych sposobów ochrony obiektów. Powszechnie stosuje się pasywne i aktywne czujki podczerwieni, czujki mikrofalowe, ultradźwiękowe lub czujki dualne składające się z dwóch detektorów, np. podczerwieni i mikrofal. Metodyka ich badań przedstawiona jest w odpowiednich normach, a także w różnych publikacjach, np. [1 i 2]. Dużą grupę stanowią również czujki magnetyczne stykowe, które zwane są też kontaktami magnetycznymi. Czujki te stosowane są w systemach alarmowych głównie do ochrony okien, drzwi, bram lub innych elementów ruchomych, przez które jest możliwe wejście do chronionego obiektu. Mogą one być instalowane na elementach drewnianych, plastykowych i metalowych. Współpracują z centralami alarmowymi, które monitorują stan czujek i przetwarzają otrzymywane sygnały. Zadaniem czujek magnetycznych jest wysłanie do centrali odpowiedniego sygnału w przypadku, gdy nastąpiła próba wtargnięcia do wnętrza chronionego obiektu lub też, gdy nastąpiła próba uszkodzenia czujki lub przerwania połączeń między nią a urządzeniami współpracującymi. Rodzaj przesyłanego sygnału wynika ze stanu czujki (zwarcie lub rozwarcie styku). Czujki te są również wykorzystywane w systemach automatyki. Ich szeroki zakres zastosowań wynika ze szczególnych właściwości - charakteryzują się wysoką odpornością na zabrudzenie, zapylenie i wibracje, a także prostą budową i niskim kosztem. Niektóre z tych czujek posiadają zdolność do pracy w szerokim zakresie temperatur, a także charakteryzują się wysokim stopniem ochrony przeciwsabotażowej, co umożliwia stosowanie ich w miejscach wymagających szczególnego nadzoru. W przypadku ochrony pomieszczeń mieszkalnych istotną właściwością czujek magnetycznych jest ich niewrażliwość na poruszanie się w tych pomieszczeniach zwierząt domowych. Czujki magnetyczne mają bardzo prosta budowę, składają się z dwóch elementów magnesu trwałego i kontaktronu.[...]

Metoda ochrony wyrobów elektrycznych przed impulsowymi zaburzeniami elektromagnetycznymi występującymi w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia DOI:

Czytaj za darmo! »

Występujące w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia impulsowe zaburzenia elektromagnetyczne są przebiegami napięciowymi i/lub prądowymi, charakteryzującymi się znaczną amplitudą, krótkim czasem trwania i dużą stromością zboczy [1]. Widmo takich sygnałów jest na ogół szerokopasmowe. Mogą one występować jako impulsy pojedyncze lub ich wiązki, w sposób przypadkowy lub okresowy. Impulsy te mają różne kształty, przy czym najczęściej zbliżone są do przebiegu wykładniczego lub oscylacyjnego tłumionego. Źródłem tych zaburzeń są zjawiska naturalne zachodzące w przyrodzie (np. wyładowania atmosferyczne w linie lub urządzenia elektroenergetycznych sieci przesyłowych lub w ich pobliżu), a także wytwarzane są one w wyniku technicznej działalności człowieka (np. stany łączeniowe w urządzeniach elektrycznych dołączonych do sieci). Obecność zaburzeń impulsowych w obwodach sieci elektroenergetycznych może stanowić zagrożenie dla zasilanych z niej wyrobów elektrycznych i elektronicznych. Zaburzenia impulsowe stosunkowo łatwo przenikają do wnętrza tych wyrobów, najczęściej przez ich obwody zasilania. Mogą one powodować zakłócenia w pracy urządzeń, a nawet ich uszkodzenia. Przeprowadzone badania [1-5] wykazały, że impulsowe zaburzenia elektromagnetyczne występują na zaciskach zasilania urządzeń pomimo instalowania w obwodach sieci zasilającej budynku odpowiednich ograniczników przeciw-przepięciowych. Ograniczniki te wprawdzie zmniejszają amplitudy zaburzeń impulsowych, jednak dla niektórych wrażliwych na tego typu zaburzenia urządzeń ten poziom ograniczenia jest niewystarczający. Ponadto źródła zaburzeń impulsowych mogą znajdować się wewnątrz budynku, a nawet w tym samym pomieszczeniu. Tak więc urządzenia mogą się wzajemnie zakłócać, a kanałem transmisji tych zaburzeń może być sieć zasilająca. Producenci wyrobów elektrycznych i elektronicznych stosują różne środki zabezpieczające swoje urządzenia przed tego rodzaju zaburzeniami. G[...]

Ocena wyników badań odporności wyrobów elektrycznych i elektronicznych na narażenia środowiskowe i elektromagnetyczne DOI:10.15199/13.2015.11.23


  Wyroby elektryczne i elektroniczne poddawane są badaniom głównie w celu sprawdzenia ich właściwości funkcjonalnych oraz potwierdzenia zgodności z wymaganiami dyrektyw nowego podejścia. Wśród tych badań szczególne ważne są badania odporności na narażenia środowiskowe i elektromagnetyczne. Badania te mają na celu potwierdzenie, że dany wyrób będzie prawidłowo funkcjonował w określonym środowisku, do którego został przeznaczony. Dla systemów alarmowych i ich elementów tego rodzaju badania przeprowadzane są zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 50130-4 [1] i PN-EN 50130-5 [2]. Według tych norm badania odporności na narażenia środowiskowe obejmują próby klimatyczne (takie jak suche gorąco, zimno, zmiany temperatury, wilgotne gorąco stałe i cykliczne) oraz mechaniczne (np. udary pojedyncze, uderzenia, spadki swobodne i wibracje sinusoidalne). Natomiast badania odporności na narażenia elektromagnetyczne dotyczą następujących testów: wyładowania elektrostatyczne, szybkie, elektryczne stany przejściowe, udary elektromagnetyczne, pola elektromagnetyczne, zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej oraz zapady, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania. W trakcie tych badań wyroby są poddawane narażeniom o rodzajach i poziomach odpowiadających narażeniom spotykanym w warunkach rzeczywistych. W czasie przykładania narażeń wyrób znajduje się w stanie pracy, realizując typowe dla niego funkcje. Dokonuje się obserwacji zachowania się wyrobu pod wpływem narażeń oraz rejestracji zmian jego określonych parametrów. Następnie przeprowadza się ocenę tych danych, która polega na sprawdzeniu, czy zarejestrowane zmiany mieszczą się w granicach określonych we wcześniej ustalonych wymaganiach (kryteriach). Gdy fakt ten ma miejsce rezultat oceny wyników badań jest pozytywny. W przeciwnym przypadku negatywny. Tak więc celem oceny jest określenie, czy dany wyrób spełnia czy nie spełnia ustalone wymagania. Badania odporności wy[...]

Metoda szacowania niepewności pomiarów wykonywanych przy weryfikacji symulatorów wyładowań elektrostatycznych

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono nową metodę szacowania niepewności pomiarów wykonywanych przy weryfikacji symulatorów wyładowań elektrostatycznych. Metoda ta posiada wiele korzystnych cech i jest bardziej wiarygodna w stosunku do metod dotychczas stosowanych. W budżecie niepewności uwzględnione zostały właściwości głównych elementów toru pomiarowego w szerokim zakresie częstotliwości. W konkluzji wsk[...]

Badania zaburzeń elektromagnetycznych na przyłączach energetycznych odnawialnych źródeł energii DOI:10.12915/pe.2014.05.055

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono niektóre problemy dotyczące badań zaburzeń elektromagnetycznych wytwarzanych przez odnawialne źródła energii. Omówiono rodzaje tych zaburzeń, koncentrując się głównie na zaburzeniach impulsowych, podano skutki ich oddziaływania na ludzi i środowisko. Przedstawiono metody badań zaburzeń, stosowane urządzenia pomiarowe oraz przykładowe wyniki pomiarów zaburzeń, występujących w obwodach sieci energetycznej generatorów wiatrowych i elektrowni wodnej. Abstract. The paper presents some problems concerning the tests of electromagnetic disturbances produced by renewable energy sources. There is a description of the disturbances types, focusing mainly on impulse disturbances and the possible impact on people and the environment. Next, the evaluation methods and measurement equipment are discussed, followed by results of measurements of disturbances occurring in the main power circuits of wind and small hydro-electric power plants (The tests of electromagnetic disturbances on the power connections of renewable energy sources). Słowa kluczowe: zaburzenia elektromagnetyczne, odnawialne źródła energii. Keywords: electromagnetic disturbances, renewable energy sources. doi:10.12915/pe.2014.05.55 Wprowadzenie W procesie wytwarzania energii elektrycznej przez odnawialne źródła energii takie jak elektrownie wiatrowe i wodne, występują niekorzystne efekty w postaci zaburzeń elektromagnetycznych, które nakładają się na generowany sinusoidalny przebieg sieciowy. Zaburzenia te są produktem ubocznym tego procesu. Mają one różnorodny charakter. Najczęściej są to przebiegi impulsowe - pojedyncze impulsy lub ich wiązki, występujące w sposób przypadkowy lub okresowy. Impulsy te mają różne kształty, przy czym najczęściej zbliżone są do przebiegu wykładniczego lub oscylacyjnego tłumionego. Występują też zapady i zaniki napięcia sieciowego, przy czym niektóre z nich powtarzają się z określoną częstotliwością. Zdarza się również dość cz[...]

 Strona 1