Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Kardasz"

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce


  Polska zajmuje szóstą pozycję wśród krajów Unii Europejskej w wytwarzaniu odpadów. W 2011 roku wskaźnik produkcji odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosił 315 kg w ciągu roku. Polska jest krajem, który w niewielkim stopniu wykorzystuje nowoczesne technologie w gospodarce odpadowej. Zdecydowana większość odpadów (w 2011 roku - 71%, w 2009 roku - 78,2%) trafia na składowiska, co nie jest popierane przez UE. Pozostałe metody gospodarowania odpadami stanowią jedynie niewielki procent działań, co ukazuje diagram: Regulacje prawne Regulacje unijne, obejmujące gospodarowanie odpadami, znajdują się w następujących aktach: - dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpadów (tzw. dyrektywa ramowa), - dyrektywa 99/31/WE w sprawie składowania odpadów (tzw. dyrektywa składowiskowa), - dyrektywa 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów. Pierwszy dokument ujednolicił wprowadzone wcześniej przepisy, a także określił hierarchię postępowania z odpadami. Jako działania najbardziej pożądane wymieniono zapobieganie powstawaniu odpadów (ang. reduction), czyli podjęcie konkretnych czynności już przed faktem, gdy istniejące materiały, produkty lub substancje dopiero staną się odpadami. Kolejnym krokiem jest przygotowanie odpadów do ponownego użycia (ang. reuse) bądź poddanie ich recyklingowi. Są to działania, w wyniku których możliwe jest ponowne użycie w tym samym czy innym celu produktów, substancji lub materiałów w stanie pierwotnym bądź też przetworzonym. Dyrektywa ramowa prezentuje również inne procesy odzysku odpadów, m. in. procesy związane z odzyskiem energii (ang. energy recovery), w tym term[...]

Ekologiczna ocena cyklu życia silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym DOI:10.15199/2.2016.6.4


  Z uwagi na rosnącą popularność silników wysokoprężnych zasadne jest przeprowadzenie ekologicznej oceny cyklu ich życia. Metodą pozwalającą na prawidłową ocenę obciążenia środowiska jest tzw. Life Cycle Assessment (LCA). Polega ona na analizie ilości zużytych materiałów, energii i odpadów oraz ocenie ich wpływu na środowisko naturalne – począwszy od etapu produkcji silnika, przez jego eksploatację, aż po jego wycofanie. Na podstawie danych dotyczących eksploatacji pojazdu oraz udziału powietrza i spalin w procesie spalania wykonano obliczenia dla pierwszego roku eksploatacji pojazdu, uzyskując roczne zużycie paliwa i powietrza oraz poziom emisji spalin i substancji szkodliwych dla średniej prędkości 30 km/h i dystansu 700 000 km. W pracy podkreślono konieczność doboru rzeczywistych parametrów eksploatacyjnych silnika w celu uzyskania miarodajnego wyniku obliczeń.Ekologiczna ocena cyklu istnienia silnika wysokoprężnego jest istotna z uwagi na szybki rozwój przedsiębiorstw wykorzystujących pojazdy użytkowe wyposażone w powyższe jednostki. Metodą, która pozwala na prawidłową ocenę obciążenia środowiska, jest LCA (Life Cycle Assessment) przez analizę ilości zużytych materiałów, energii i odpadów oraz ocenę ich wpływu na środowisko naturalne [1,16]. Ważnym aspektem przy powyższej analizie jest określenie zależności między cyklem życia a parametrami wejściowymi/wyjściowymi, co przedstawia rys 1. W całym cyklu życia silnika wykorzystywane są zasoby materiałów i energii do obróbki, produkcji, eksploatacji aż po recykling oraz składowanie odpadów. Poza materiałami przeznaczonymi do budowy silnika w analizie źródeł i rodzaju emisji substancji szkodliwych należy uwzględnić proces obróbki ropy naftowej, w którym dochodzi do wykorzystywania materiałów i energii oraz wytworzenia i emisji szkodliwych substancji. Kluczowy w emisji niebezpiecznych lotnych i stałych związków jest etap eksploatacji silnika, gdzie w wyniku spalania[...]

Paliwa dla energetyki zawodowej DOI:10.15199/2.2015.9.2


  Podano ostrzeżenie o globalnym ociepleniu jako przyczynę rozpoczęcia poszukiwań alternatywy dla paliw kopalnych i w dalszej perspektywie niekonwencjonalnych surowców do wytworzenia energii elektrycznej. Omówiono wpływ dyrektywy UE na zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w przyszłości. Pokazano wpływ zwiększenia zagospodarowania biomasy i energii wiatrowej na napływ kapitału zagranicznego w Polsce, czego efektem są obecnie inwestycje w inteligentne sieci elektromagnetyczne. W dalszej części omówiono kierunki rozwoju i zwrócono uwagę na wzrost udziału produkcji energii elektrycznej z OZE. W ramach przedstawienia alternatywnych rodzajów paliw pokazano zastosowanie biomasy jako paliwa alternatywnego wykorzystywanego w kotłach oraz przedstawiono możliwość produkcji paliwa ze śmieci nie nadających się do recyklingu (RDF) i podejście UE do tego tematu. Podane zostały również typy RDF-u według amerykańskiej normy ASTM. Słowa kluczowe: biomasa, alternatywne paliwa, odnawialne źródła energii, energetyka."Sytuacja przypomina mi, jak przez lata nikt nie słuchał naukowców ostrzegających przed globalnym ociepleniem. Przewidzieliśmy wszystko dość wiernie. Podobnie jak dziś, zastanawialiśmy się wtedy, co musi się stać, by ludzie wreszcie zaczęli słuchać" [1] - tymi słowami w "The Indepenendent" dr Colin Cambell, doradca takich korporacji paliwowych, jak Texaco, British Petroleum i Amoco, skomentował burzliwe w latach 50. i 60. ubiegłego stulecia dyskusje na temat "peak oil". Przewidziany przez amerykańskiego geofizyka szczyt wydobycia paliw kopalnych: ropy naftowej w USA na lata 1966-1972, a na świecie około roku 2000, oraz węgla na rok 2150, spowodował poszukiwanie szeroko rozumianej alternatywy dla paliw kopalnych [2]. Fakt ten dodatkowo potęgował wzrost cen rynkowych tradycyjnych nośników energii oraz nieodkrycie od 2003 r. żadnego gigantycznego pola naftowego dla przemysłu paliwowego, mimo olbrzymiego postępu techni[...]

Wpływ rozbioru wody na parametry fizykochemiczne DOI:10.15199/17.2019.3.7


  1. Wprowadzenie Na zmiany składu wody w systemie wodociągowym w znacznej mierze rzutuje jego eksploatacja i warunki hydrauliczne tam panujące, w tym: - średnia dobowa prędkość przepływu wody, - zmienność rozbioru wody w ciągu doby, - dobowe zmiany kierunku przepływu i ciśnienia wody, - czas przebywania wody w systemie jej dystrybucji, oraz sposób zaprojektowania sieci wodociągowej (przewymiarowanie). Regularne płukanie i czyszczenie przewodów, wymiana i renowacja zniszczonych rurociągów lub ich odcinków, właściwa konserwacja i montaż rurociągów, zastosowanie armatury ochronnej i odcinającej, zaworów zwrotnych i odpowietrzników zmniejsza szybkość korozji [1-4, 8, 15, 18, 21, 23, 25, 26, 29, 30-32]. Ponadto płukanie sieci i właściwa konserwacja przewodów zmniejsza intensywność odkładania się osadów [1, 2, 32]. Przy niskich prędkościach przepływu wody powstają korzystne warunki do wytrącania się osadów. Wzrost prędkości powoduje natomiast wynoszenie przez wodę drobnych cząstek koloidalnych z powierzchni osadów zalegających w rurociągach [3, 10, 12, 13, 30, 32]. Małe prędkości zwiększają możliwość wystąpienia korozji, z uwagi na dłuższy czas kontaktu wody z przewodem, duże prędkości przepływu powodują odrywanie produktów korozji z powierzchni przewodów [1, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 21-25, 32]. Zmiany kierunku przepływu i ciśnienia wody powodują odrywanie się cząstek osadu zgromadzonego w rurociągu [2, 3, 22] oraz zwiększają szybkość korozji. Obserwuje się zanieczyszczenie wody wodociągowej produktami korozji oraz wynoszenie osadów z rurociągów [1, 19]. Im mniejsza prędkość przepływu wody i ciśnienie, tym lepsze są warunki dla rozwoju bakterii (przy stagnacji wody wzrasta zagrożenie jej zagniwaniem) [14, 22, 23]. Przy dużych wahaniach rozbioru wody obserwuje się samooczyszczanie rurociągów z osadów. Natomiast stabilne warunki pracy, przy niskich prędkościach przepływu, sprzyjają powstawaniu osadów w rurociągach [3, 8, 10, [...]

Ropa naftowa oraz paliwa alternatywne DOI:


  Powszechnie wiadomo, że złoża ropy naftowej się wyczerpują. Nowych złóż odkrywa się niewiele, są małe, często w miejscach trudno dostępnych, gdzie wydobycie wymaga ogromnych nakładów pieniężnych. Ponadto połowa światowego wydobycia pochodzi z około 120 dużych oraz bardzo dużych złóż, które w przeważającej większości są pokładami starymi. Od lat temat jest coraz częściej poruszany, przy zmniejszającej się ilości odkryć ropy naftowej, a wciąż rosnącym jej zużyciu, co również spowodowane jest stale wzrastającą ilością pojazdów oraz przewozów. Oznacza to, że już teraz można przewidywać jej wyczerpanie się. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na energię rozpoczęto pracę nad źródłami alternatywnymi. W przypadku paliw wciąż szuka się nowych sposobów ich tworzenia.Ma to również aspekt ekonomiczny oraz ekologiczny. Jednym z nowych kierunków rozwoju paliw jest produkowanie ich ze źródeł niekonwencjonalnych. Dlatego należy poszukiwać paliwa roślinnego, które można wykorzystać do zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Biodiesel wytwarzany z rzepaku Pierwszym z takich biopaliw jest biodiesel otrzymywany z rzepaku. Źródła podają: ● Rzepak (Brassica napus var. napus L) - odmiana kapusty rzepak. Roślina jednoroczna lub dwuletnia. Zazwyczaj wysiewa się ją w sierpniu. Kiełkuje po 7 dniach od wysiewu. Przed zimą zdąży jeszcze wytworzyć skróconą łodygę z 8-10 liśćmi. Kwitnie w następnym roku przez około 45 dni. Kwiaty zapylane są przez pszczoły. Łuszczyna pęka dość łatwo, stąd też przyzbiorze rzepaku mogą wystąpić dość duże straty [1]. ● Roślina oleista, jedna z najważniejszych roślin w tej grupie roślin uprawnych. Z oleju rzepakowego wytwarza się biodiesel - paliwo do napędu silników wysokoprężnych [2]. Wymienić [...]

Zanieczyszczenie powietrza w Europie a transport drogowy


  Europa, kontynent, na którym tradycje przemysłowe są bardzo długie, boryka się z zanieczyszczeniem środowiska. Jednocześnie jest to obszar dość gęsto zaludniony [1], z najwyższym PKB i trzecim co do wielkości PKB per capita na świecie [2]. Wysoki poziom rozwoju i zamożności wiążą się z dużym popytem na energię i paliwa. Niestety, uzyskiwanie energii w konwencjonalny sposób powoduje emisję zanieczyszczeń, które są szkodliwe nie tylko dla środowiska naturalnego, ale także dla zdrowia człowieka. Rozwiązania ekologiczne, redukujące emisję zanieczyszczeń i zwiększające efektywność energetyczną, są jedną z najważniejszych dziedzin przemysłu, które powinny być rozwijane. Stan środowiska w Europie Mieszkańcy europejskich miast są narażeni na zanieczyszczenia powietrza, w sposób znaczny wpływające na stan ich zdrowia. W latach 2009-2011 nawet 96% z nich oddychało powietrzem o stężeniu cząstek stałych PM2.5, przekraczającym normy bezpieczeństwa, ustalone przez Światową Organizację Zdrowia czy Unię Europejską, a 88% - powietrzem o zbyt wysokim stężeniu cząstek PM10. Również zbyt wysokie stężenie ozonu w powietrzu stwarza zagrożenie zdrowotne dla 98% mieszkańców Unii Europejskiej. Problem dotyczy także mieszkańców niektórych terenów wiejskich. Obserwuje się natomiast poprawę sytuacji w zakresie emisji rejestrowanych poziomów stężeń tlenków siarki i związków ołowiu. Polska na tle innych krajów europejskich emituje duże ilości zanieczyszczeń. Z emisją blisko 400 000 000 ton gazów cieplarnianych (ekwiwalent CO2) w 2009 roku Polska znalazła się na 4 miejscu w Unii Europejskiej, po Wielkiej Brytanii, Francji i Włoszech [3]. Sytuacja jest szczególnie groźna w przypadku emisji cząstek stałych, a także dwutlenku siarki i tlenków azotu (głównie na Górnym Śląsku) [4]. Do głównych źródeł emisji substancji szkodliwych należą pojazdy, przemysł, rolnictwo i gospodarstwa domowe. Jak widać na rysunku 2., sektor transportu jest odpow[...]

Stan odnawialnych źródeł energii w Polsce


  W Polsce najważniejszą rolę w produkcji energii odgrywa węgiel brunatny i węgiel kamienny; pochodzi z nich około 90% produkowanej energii elektrycznej. Od kilku lat można jednak zauważyć wzrost udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w strukturze produkcji. Jest to spowodowane m. in. koniecznością wypełnienia obowiązków nałożonych przez Unię Europejską na państwa członkowskie. Przepisy unijne Podstawowym dokumentem unijnym dotyczącym OZE jest pakiet klimatycznoenergetyczny 3 x 20, określający następujące cele dla UE: - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% w 2020 r. w porównaniu z bazowym 1990 rokiem i 30% zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w 2020 r. w UE w przypadku, gdyby uzyskano światowe porozumienie co do redukcji gazów cieplarnianych [3]; - zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20% do 2020 r. w porównaniu z prognozą zapotrzebowania na paliwa i energię [1]; - zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 20% w 2020 r., w tym 10% udziału biopaliw w zużyciu paliw pędnych [2]. Trzeci cel określony w Pakiecie został zawarty w dyrektywie 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (dyrektywa OZE). W dokumencie tym rozróżniono procentową wysokość udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej, jakie poszczególne państwa są obowiązane osiągnąć do 2020 roku. Dla Polski udział ten został określony na poziomie 15% (ok. 30 TWh energii elektrycznej). Ponadto dyrektywa nakazuje ochronę terenów zielonych przed nadmierną eksploatacją, zaplanowanie wykorzystania obszarów rolnych w celu zrównoważenia zapotrzebowania na produkcję rolną i jednocześnie uprawę roślin wykorzystywanych Piotr Kard asz, Marlena Bentkow ska, Tomasz Błasińsk[...]

Analiza zmian taboru MPK Wrocław


  Widoczne są teraz dwa trendy: rozrastanie się dużych aglomeracji miejskich i dążenie do ograniczenia wpływu działalności człowieka na środowisko. W związku z tym firmy zajmujące się przewozem pasażerów w tych aglomeracjach stoją przed wyzwaniem: wymaga się od nich zwiększonego komfortu, bezawaryjności, punktualności oraz ekologiczności taboru. Duże nadzieje wiąże się z rozwijającą się szybko technologią jednostek napędowych wykorzystujących napęd hybrydowy oraz napęd w pełni elektryczny. W pojazdach tylko z "konwencjonalnymi" silnikami spalającymi olej napędowy próbuje się stosować gaz ziemny (CNG) lub popularne w samochodach osobowych LPG. Jakość połączeń w komunikacji zbiorowej jest tematem wielu prac badawczych. Analizy cech pojazdów dotyczą dwóch kwestii: odpowiedniego doboru taboru oraz optymalizacji trasy przejazdu. By miarodajnie porównać badane autobusy przyjęto, że wszystkie jeżdżą na trasie linii A we Wrocławiu. Długość linii A wynosi 14,8 km, w zależności od kierunku jest to 23 lub 25 przystanków. Linia A jest j[...]

 Strona 1