Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"IWONA FLIS-KABULSKA"

Mikroskopia ze skanującą sondą

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zasadę działania skaningowego mikroskopu tunelowego (STM) i mikroskopu sił atomowych (AFM), stanowiących dwa podstawowe urządzenia w grupie mikroskopów ze skanującą sondą, służących do badania powierzchni ciał stałych w skali od rozmiaru atomów do ok. 100 µm. Podano przykłady zastosowania STM i AFM w chemii, w nauce o materiałach, metaloznawstwie, biologii i innych dziedz[...]

Wnikanie wodoru do żelaza w ługu sodowym po nałożeniu polaryzacji anodowej

Czytaj za darmo! »

Wodór może wnikać do żelaza lub stali przy potencjałach anodowych, jeśli odsłaniana jest czysta powierzchnia metalu np. w wyniku rozrywania warstewki powierzchniowej podczas korozji naprężeniowej. Szybkość przenikania wodoru (SPW) przez żelazną membranę o grubości 35 nm badano metodą elektrochemiczną w 0,1 M NaOH podczas polaryzacji katodowej i anodowej w 25oC. Szybka anodowa polaryzacja powodowała chwilowy wzrost SPW, który zachodził nawet podczas spadku prądu anodowego. Zwiększoną SPW można przypisać zakwaszeniu z powodu anodowego utleniania żelaza. Zaproponowano, że wzrost SPW podczas spadku prądu anodowego może być wytłumaczony tworzeniem słabo ochronnych warstw, które hamują dyfuzję protonów od powierzchni metalu. Słowa kluczowe: wnikanie wodoru, żelazo, roztwór NaOH, polaryzac[...]

Wpływ EDTA i molibdenianów w roztworze NaOH na wnikanie wodoru do żelaza podczas polaryzacji anodowej

Czytaj za darmo! »

Badano szybkość przenikania wodoru przez żelazną membranę o grubości 35 􀁐m z 0,1 M NaOH bez dodatków i z dodatkiem 0,03 M EDTA lub 0,1 M Na2MoO4. Przejście od polaryzacji katodowej do anodowej powodowało wzrost szybkości wnikania wodoru do żelaza, co można tłumaczyć zakwaszeniem roztworu w wyniku anodowego utleniania żelaza. Po skokach potencjału do polaryzacji anodowej, wnikanie wodoru w początkowym okresie tworzenia warstwy powierzchniowej było do ok. dwóch rzędów wielkości większe niż w warunkach stanu aktywnego. Wskazuje to, że powstająca warstwa powierzchniowa ułatwia wnikanie wodoru do żelaza, prawdopodobnie poprzez ograniczenie dyfuzji jonów H+ i OH- odpowiednio od i do powierzchni elektrody. Ilości wodoru wnikające do żelaza z roztworu 0,1 M NaOH bez i z dodatkiem Na2MoO4 były porównywalne, natomiast dodatek EDTA znacznie zmniejszał wnikanie. Wpływ tych dodatków może być związany z ich oddziaływaniem na warstwy powierzchniowe. Słowa kluczowe: wnikanie wodoru, żelazo, roztwory NaOH, EDTA, molibdeniany, polaryzacja anodowa Effect of EDTA and molybdates in NaOH solution on hydrogen entry into iron during anodic polarisation Hydrogen permeation rate through a 35-􀁐m thick iron membrane was investigated in 0.1 M NaOH without and with addition of 0.03 M EDTA or 0.1 M Na2MoO4. Change of cathodic to anodic polarisation resulted in an increase of hydrogen entry that can be ascribed to the acidifi cation of solution due to anodic oxidation of iron. After potential jumps to anodic polarisation, hydrogen entry in the initial stage of the formation of surface fi lms was up to about two orders of magnitude higher than in the active state. This shows that the surface fi lms facilitate the hydrogen entry, probably by hindering the diffusion of H+ and OH- ions from and to the electrode surface, respectively. Amounts of hydrogen entering into iron from 0,1 M NaOH without and with addition of Na2MoO4 were comparable, wherea[...]

Wpływ anodowej polaryzacji żelaza w roztworze NaOH na wnikanie wodoru podczas polaryzacji katodowej

Czytaj za darmo! »

Szybkość przenikania wodoru (SPW) przez żelazną membranę o grubości 35 μm badano metodą elektrochemiczną w 0,1M NaOH podczas polaryzacji katodowej i anodowej w 25oC. Stwierdzono, że mała anodowa polaryzacja lub katodowa redukcja produktów anodowego utleniania powodują wzrost wnikania wodoru do żelaza. Wzrost ten wytłumaczono zakwaszeniem roztworu przy powierzchni metalu w wyniku hydrolizy anodowych produktów lub katodowej redukcji tlenków. Lokalnemu zakwaszeniu sprzyjają prawdopodobnie warstwy produktów korozji poprzez utrudnianie dyfuzji H+ i OH- od i do powierzchni metalu. Słowa kluczowe: wnikanie wodoru, żelazo, roztwór NaOH, polaryzacja katodowa. Effect of anodic polarisation of iron in NaOH solution on hydrogen entry during cathodic polarisation Hydrogen permeation rate (HPR) through a 35-μm thick iron membrane was studied with the electrochemical technique in 0.1M NaOH during cathodic and anodic polarisation at 25oC. It was found that low anodic polarisation or cathodic reduction of anodic products increases hydrogen entry into iron. The increase was explained by an acidifi cation at the metal surface due to the hydrolysis of anodic products, or due to cathodic reduction of oxides. The local acidifi cation is probably favoured by layers of corrosion products which can hinder diffusion of H+ and OH- to and from the metal surface. Keywords: hydrogen entry, iron, NaOH solution, cathodic polarisation 1. Wstęp Żelazo i stale węglowe są używane na katody w elektrolizerach wody w silnie alkalicznych roztworach [1]. Aktywność katalityczna katod w procesie wydzielania wodoru maleje w wyniku mechanicz[...]

Wpływ warstw powierzchniowych na wnikanie wodoru do żelaza z roztworu NaOH podczas polaryzacji katodowej i anodowej


  Do badania szybkości przenikania wodoru (SPW) przez 35-μm membranę z żelaza Armco w temperaturze 25oC wykorzystano technikę elektrochemiczną Devanathana-Stachurskiego. Stwierdzono, że polaryzacja katodowa i anodowa membrany w 0,1 M NaOH może spowodować chwilowy wzrost szybkości przenikania wodoru. Wzrost przenikania wyjaśniano zakwaszaniem roztworu przy powierzchni metalu w wyniku anodowego utleniania żelaza lub katodowej redukcji tlenków żelaza. Zaproponowano wyjaśnienie, że luźna warstwa produktów reakcji sprzyja zwiększonemu zakwaszeniu poprzez utrudnianie dyfuzji protonów od powierzchni metalu i jonów hydroksylowych w jej kierunku. Wskazano na możliwość katalitycznego oddziaływania związków żelaza na reakcję wydzielania wodoru w roztworach alkalicznych. Słowa kluczowe: wnikanie wodoru, żelazo, NaOH, polaryzacja katodowa, polaryzacja anodowa Effect of surface layers on hydrogen entry into iron from NaOH solution during cathodic and anodic polarization Hydrogen permeation rate (HPR) through 35-μm Armco iron membrane at 25oC was measured by the electrochemical Devanathan-Stachurski technique. It was found that cathodic and anodic polarization of the membrane in NaOH can cause an instantaneous increase of HPR. This increase was explained by acidifi cation of the solution near the metal surface as a result of anodic oxidation of iron or cathodic reduction of iron oxides. It was suggested that porous layer of reaction products favours the increased acidifi cation by hindering diffusion of protons from and hydroxyl ions to the metal surface. It was proposed that iron species may exert a c[...]

Oddziaływanie azotu w wysokich stężeniach na korozyjne zachowanie żelaza i stali kwasoodpornych


  Azotowanie spowodowało obniżenie odporności na korozję ogólną żelaza w buforze boranowym i stali kwasoodpornych w zakwaszonych roztworach siarczanów, natomiast zwiększyło odporność tych materiałów na korozję wżerową w roztworach z chlorkami. Azot przyśpieszał korozję w początkowym stadium anodowej polaryzacji, ale sprzyjał pasywacji w stadium późniejszym. Zaproponowano, że zwiększona odporność azotowanych metali na korozję wżerową jest następstwem głównie ich szybszej repasywacji dzięki powstawaniu grubszej warstwy produktów korozji, a w przypadku stali kwasoodpornych również dzięki nagromadzaniu odpornego na korozję azotku CrN. Słowa kluczowe: azotowanie, korozja, żelazo, stale kwasoodporne Effect of nitrogen at high concentrations on corrosion behaviour of iron and stainless steels Nitriding resulted in a decrease of resistance to general corrosion of iron in borate buffer and of stainless steels in acidifi ed sulphate solutions, yet it increased the resistance to pitting corrosion in the solutions with chlorides. Nitrogen accelerated corrosion in the initial stage of anodic polarization, but favoured the passivation in the later stage. It is proposed that the increased pitting resistance of nitrided metals results mainly from the faster repassivation owing to the formation of a thicker layer of corrosion products, and in the case of stainless steels also owing to the accumulation of corrosion resistant nitride CrN. Keywords: nitriding, corrosion, iron, stainless steels ochrona przed korozja 7/2011 1. Wstęp Wysokie stężenia azotu w warstwie wierzchniej żelaza i stali, sięgające ok. 15% mas., uzyskuje się na drodze chemo-termicznej obróbki azotowania [1]. Obróbka ta stosowana jest przede wszystkim w celu zwiększenia twardości powierzchni, ale poprawia ona również odporność na korozję w środowiskach obojętnych i zasadowych, zwłaszcza na korozję wżerową w o[...]

Antimony microelectrode for measurement of the near-surface pH during corrosion of untreated and nitrided 316L stainless steel DOI:10.15199/41.2017.12.2


  pH and its measurements in small volumes or close to the surface are briefly outlined below. 1.1. Definition of pH Concept of pH was first introduced by the Danish chemist S. P. L. Sørensen in 1909 [13], who defined it as: pH = -log [concentration of H+] (1) The exact meaning of notation “p" in “pH" is disputed. It can origin from “power of hydrogen" or “potential hydrogen" (from Latin “pondus hydrogenii"), but currently “p" stands for “decimal logarithm of". In 1923, G.N. Lewis and M. Randall introduced the quantity of activity, and correspondingly pH has been defined as the decimal logarithm of the reciprocal of the activity of hydrogen ions: (2) More exactly, H+ stands for hydronium ions H3O+.. In dilute solutions (pH’s about 2 to 12), activity can be replaced by concentration. The above equation has an empirical character, because the activity cannot be precisely calculated, and consequently cannot be calculated exact value of pH. To avoid the uncertainties, IUPAC [1, 2] defines pH as a non-dimensional unit. It is determined by readings from a pH meter, giving potentials in the standard (buffer) and tested solutions: pH(X) = pH(S) + (ES - EX)FRT ln10 (3) where: pH(X) and Ex are pH and electromotive force of tested solution, whereas pH(S) and ES are pH and electromotive force of standard solution (given in the IUPAC tables). According to this definition, pH has a comparative meaning, without a direct relation to concentration of hydronium ions. 1.2. pH-sensitive electrodes The pH can be measured with any electrode which is sensitive to the H+ activity. Fundamental is a hydrogen electrode (Pt/solution/H2) which involves the reaction: 2H+(aq) + 2e = H2 (g) (4) Its theoretical potential is: E = Eo + (2.303RT/F) log10[aH+] = Eo - (2.303RT/F)pH (5) At room temperature: E = Eo - 0.059 pH (6) The most successful and ubiquitous is a glass electrode. This is an ionselective [...]

Korozja i pasywacja stali 316L po niskotemperaturowym plazmowym nawęglaniu


  Niskotemperaturowe plazmowe nawęglanie stali kwasoodpornych stosowane jest w celu polepszenia własności tribologicznych i odporności na korozję. Badano stal austenityczną 316L bez nawęglania i po nawęglaniu w atmosferze CH4/H2 w temperaturze 470 oC w ciągu 15 godz., które wytwarzało warstwę wierzchnią z przesyconym roztworem węgla w austenicie (6,6 % at. C). W roztworze 0,1 M Na2SO4 + 0,4 M NaCl, pH 3,0, stal bez nawęglania podlegała korozji wżerowej, natomiast stal po nawęglaniu była całkowicie odporna na korozję lokalną i wykazywała zwiększoną odporność na korozję ogólną. Pomiary szybkozmiennych przebiegów prądowych po nałożeniu polaryzacji anodowej wskazywały, że stal po nawęglaniu pasywuje się szybciej w obszarze aktywnym, ale wolniej w obszarze pasywnym. Na podstawie zwiększonych prądów katodowej redukcji wnioskowano, że na stali po nawęglaniu tworzyły się produkty tlenkowe (głównie magnetyt) w większych ilościach niż na stali bez nawęglania. Zaproponowano, że zwiększona odporność na korozję stali nawęglonej wynika głównie z powstawania ochronnej warstwy magnetytu. Słowa kluczowe: nawęglanie, stal kwasoodporna, korozja, pasywacja Corrosion and passivation of 316L steel after low-temperature plasma carburising Low-temperature plasma carburising of stainless steels is used for improvement of tribological properties and of corrosion resistance. A study was carried out on austenitic 316L steel untreated and after carburising in the CH4/H2 atmosphere at 470 oC for 15 h which produced a surface layer with supersaturated carbon solution in austenite (6,6 % at. C). In the solution of 0.1 M Na2SO4 + 0.4 M NaCl, pH 3.0, untreated steel underwent a pitting corrosion, whereas carburised steel was fully resistant to localised corrosion and showed the enhanced resistance to general corrosion. Measurements of current transients after applying an anodic polarisation showed that in comparison with untreated steel, passivation of carburised st[...]

Azot w stalach nierdzewnych i jego wpływ na korozję

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ wysokich stężeń azotu na korozję i pasywację stali AISI 304L i 316L w roztworach siarczanowych i siarczanowo-chlorkowych. Stężenia azotu do ok. 13% wag. otrzymano w warstwie wierzchniej poprzez plazmowe azotowanie w 425oC w ciągu 30 h. Stwierdzono, że warstwa przypowierzchniowa ze stężeniem powyżej ok. 7% N ma silnie obniżoną odporność korozyjną przy potencjałach stanu aktywnego,[...]

Korozja i pasywacja warstw azotkowych na żelazie

Czytaj za darmo! »

Badano korozyjne zachowanie warstw wierzchnich żelaza z azotkami , ’ i  + ’ otrzymanymi na drodze azotowania gazowego w 570oC. Pomiary przeprowadzono w obojętnych i zakwaszonych roztworach siarczanów oraz w buforze boranowym o pH = 8,4 bez i z dodatkiem chlorków lub amoniaku. Odporność korozyjna warstw azotkowych w roztworach siarczanów była większa niż odporność żelaza, natomiast w roztworze boranowym ich odporność była mniejsza. Pomimo zwiększonej korozji ogólnej, w boranach z dodatkiem chlorków warstwy azotkowe wykazywały bardzo wysoką odporność na korozję wżerową. Analiza powierzchni za pomocą XPS wykazała, że produkty korozji na azotowanym żelazie zawierały znacznie większe ilości tlenków żelaza, zwłaszcza magnetytu, niż na żelazie nieazotowanym. Zaproponowan[...]

 Strona 1  Następna strona »