Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Gieleciak"

Eko-innowacyjne technologie w gospodarce kanalizacyjnej jako fundament inteligentnej tkanki miejskiej na przykładzie Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. DOI:10.15199/17.2016.11.1


  Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. jest właścicielem Oczyszczalni Ścieków Tychy-Urbanowice oraz zarządcą ponad 360 km kanalizacji sanitarnej w mieście Tychy. Zgodnie z ideą Smart City, rozwój Spółki we wszystkich płaszczyznach odbywa się w oparciu o zrównoważony rozwój a także o kryteria takie jak innowacyjność oraz kapitał intelektualny i społeczny. Spółka kompleksowo podchodzi do gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej i energetycznej przy równoczesnej, bezwzględnej minimalizacji kosztów środowiskowych.Wstęp Inteligentna tkanka miejska jest strukturą złożoną z powiązanych ze sobą i przenikających się wzajemnie systemów, funkcjonujących w oparciu o kryteria takie jak: ekonomia, ekologia, edukacja i innowacyjność. Struktura ta w sposób szybki, skuteczny i kompleksowy reaguje na pojawiające się kolejne eko-wyzwania zaspakajając przy tym potrzeby lokalnej społeczności. O tym, że oczyszczalnia ścieków może stanowić solidny fundament inteligentnego miasta świadczy przykład Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. Spółka jest właścicielem Oczyszczalni Ścieków Tychy-Urbanowice, która stała się kopalnią zasobów takich jak energia, woda czy dwutlenek węgla. Analizowane i wdrażane przez RCGW S.A. rozwiązania traktują ścieki i osady jako potencjalne substraty materiałowe. Stwarza to nowe, zrównoważone możliwości dla gospodarki kanalizacyjnej, w duchu zielonego wzrostu (z ang. Green growth). Procesy są dodatkowo optymalizowane pod kątem technologicznym jak i ekonomicznym, dzięki wykorzystaniu tzw. symbiozy przemysłowej. Dzięki niej wydzielone strumienie ścieków i odpadów przemysłowych wykorzystywane są jako substancje wspomagające proces oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych. W ostatnich latach wyznacznikiem rozwoju oczyszczalni ścieków były kryteria oparte o stopień oczyszczania ścieków i usuwania związków biogennych. Dla RCGW S.A. nowymi paradygmatami stały się: samowystarczalność energetyczna,[...]

Oczyszczalnia ścieków komunalnych elementem gospodarki obiegu zamkniętego DOI:10.15199/17.2018.5.5

Czytaj za darmo! »

1. Wprowadzenie W grudniu 2015 r. Komisja Europejska ogłosiła komunikat skierowany do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, w którym wyznacza nowe kierunki działań w celu dużej transformacji gospodarki europejskiej, a więc w indywidualnym podejściu - także gospodarek poszczególnych państw członkowskich. Komunikat "Zamknięcie obiegu - plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym" [1] informuje o odchodzeniu od tradycyjnego modelu gospodarki liniowej, opierającej się na pozyskaniu surowca, produkcji, użytkowaniu i utylizacji odpadu, na rzecz gospodarki cyrkulacyjnej. W nowym modelu wartość produktów, materiałów i zasobów jest zatrzymywana w obiegu, tak długo, jak jest to możliwe. W efekcie - wdrażanie jego założeń wiąże się z zasobooszczędnym, niskoemisyjnym i zrównoważonym rozwojem kraju. Jest on jednak możliwy wyłącznie wtedy, gdy założenia te wprowadzane będą na wielu płaszczyznach równolegle, wymuszając symbiozę przemysłową oraz idącą za tym innowacyjność, wynikającą z potrzeby tworzenia nowych rozwiązań technologicznych, metod pomiarowych czy urządzeń. Jednym z obszarów, w których założenia modelu GOZ mogą być z sukcesem wdrażane, jest branża wodno-ściekowa. 2. Oczyszczalnia ścieków komunalnych jako element GOZ Branża wodno-ściekowa daje wiele możliwości realizacji działań opartych o model obiegu zamkniętego - zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i szerszym, zakładającym współpracę międzybranżową. Wiąże się to jednak ze zmianą postrzegania kwestii odpadów oraz określeniem jasnych defi nicji i ustawodawstwa, umożliwiającego wielokierunkowy rozwój w tym obszarze gospodarki. Przekształcanie oczyszczalni ścieków z obiektów ukierunkowanych tylko na jeden cel (doprowadzanie zanieczyszczonej wody do stanu, w jakim może zostać bezpiecznie oddana do śro[...]

Symbioza energetyczna oczyszczalni ścieków komunalnych i Wodnego Parku Tychy jako przykład innowacyjnego podejścia do wykorzystania OZE DOI:10.15199/17.2019.1.3


  Kierunek - OZE Ustawa Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 nr 54, poz. 348) definiuje odnawialne źródła energii jako "źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych". Jest to więc energia pochodząca ze źródeł, których zasoby w krótkim czasie ulegają odnowie. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego Energia ze źródeł odnawialnych (2017) procentowy udział energii pochodzącej z tego typu źródeł w energii pierwotnej ogółem dla Polski wzrósł z 10,9% w 2011 r. do 13,1% w roku 2015, a jego średnioroczne tempo wzrostu wyniosło 4,9%. Szczegółowy udział energii ze źródeł odnawialnych według jej nośników ilustruje rys. 1. Jak widać na wykresie kołowym, oprócz dominujących surowców energetycznych tej grupy - biopaliw stałych, ciekłych i energii wiatru, swój udział w produkcji energii z OZE ma także biogaz. Pozyskiwanie energii odnawialnej z tego źródła jest bardzo obiecującym kierunkiem rozwoju, dającym szerokie możliwości współpracy między kilkoma obszarami gospodarki w myśl idei zrównoważonego rozwoju. Takie podejście zastosowała spółka Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach. Oczyszczalnia ścieków Tychy-Urbanowice oraz jej energetyczna symbioza z Wodnym Parkiem Tychy Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. jest spółką komunalną ze 100% udziałem kapitału gminy Tychy, zajmuje się kompleksowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków z terenu miasta Tychy. Od 2006 roku jest producentem energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych - ekologicznego paliwa, jakim jest biogaz. Biogaz powstający na oczyszczalni ścieków jest produktem procesu kofermentacji metanowej osadów ściekowych oraz przemysłowych odpadó[...]

 Strona 1