Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ BURDZY"

Analiza wpływu wydajności nawiewu w systemach oddymiania klatek schodowych na podniesienie efektywności instalacji DOI:10.15199/9.2019.1.4

Czytaj za darmo! »

1. Wprowadzenie Warunki ochrony przeciwpożarowej sformułowane w krajowych przepisach obligują do zastosowania w klatkach schodowych większości budynków wielokondygnacyjnych rozwiązań służących do oddymiania lub zapobiegania zadymieniu. Skuteczniejsze, ale znacznie droższe rozwiązania zapobiegania zadymieniu (systemy różnicowania ciśnienia) można projektować na podstawie zasady opisanej w PN-EN 12101-6: 2007 [7]. Natomiast wytyczne CNBOP [1] stanowią próbę kompleksowego uporządkowania oraz wypełnienia luki w ogólnodostępnej wiedzy na temat projektowania systemów w miejscach gdzie jeszcze nie trzeba stosować różnicowania ciśnienia [7], a nie można już stosować oddymiania zgodnie z [6]. Ponadto podano tu warunki efektywnego działania systemów oddymiania klatek schodowych. W artykule przedstawiono wnioski z przeprowadzonej analizy numerycznej skutków działania wybranych przypadków instalacji oddymiania klatki schodowej zaprojektowanej zgodnie z wytycznymi [1] oraz na podstawie doświadczeń z [4] oraz [5]. 2. Materiały i metody W celu lepszego zilustrowania zagadnienia oddymiania klatki schodowej przeprowadzono kilka analiz CFD systemu dobranego na podstawie wytycznych [1] oraz artykułu [3]. W przedstawionym przykładzie analizy te zostały rozszerzone o warunki zbliżone do warunków rzeczywistych, tj. pożar projektowy wytwarzający dym znacznikowy, który zlokalizowany został w pomieszczeniu przyległym do klatki schodowej (rys. 1 w [2]). Lokalizację pomieszczenia, jak i pożaru projektowego przedstawiono na rys. 1 ‒ zamiast w przestrzeni samej klatki schodowej jak podano w wytycznych [1]. Ponadto pomieszczenie, w którym zlokalizowano pożar, wyposażono w okno, dzięki któremu przedstawiono wpływ zastosowania zmiennej wydajności nawiewu w aspekcie zwiększenia wydajności w celu wytworzenia prędkości powietrza w świetle otwartych drzwi z klatki do pomieszczenia objętego pożarem. Model klatki schodowej wykonano kierując się obse[...]

Analiza wpływu wyposażenia lokali handlowych przyległych do pasażu galerii handlowej na oddymianie DOI:10.15199/33.2019.07.02


  Wlokalu handlowym przyległym do pasażu, co do którego wymagane jest przepisami zastosowanie instalacji oddymiającej,mogą pojawić się większe problemy z ewakuacją niż przy oddymianiu samego pasażu. Użytkownicy lokalu handlowego mogą bowiem przebywać w dodatkowych pomieszczeniach, np. przebieralni, z których ewakuacja nie przebiega tak sprawnie jak z pasażu [4, 7]. Celem instalacji oddymiania lokalu handlowego przyległego do pasażu i połączonego z nim otwartą witryną jest zatemnie tylko zabezpieczenie pasażu przed skutkami pożaru w tym lokalu, ale także zapewnienie bezpiecznej ewakuacji z tego lokalu (rysunek 1) oraz dostępu ekipom ratowniczo-gaśniczym. W projektowaniu funkcjonują różne założenia i podejścia do umownego podziału na lokale wymagające instalacji oddymiającej oraz na lokale oddymiane przez pasaż. Jest to trudne, ponieważ coraz częściej pojawiają się w centrach handlowych lokale wielokondygnacyjne, a nawet atrialne. Przyjmuje się, że lokal powinien być wyposażony we własną instalację oddymiania, jeśli ilość nagromadzonych materiałów palnych może spowodować w przypadku pożaru produkcję dymu i gazów pożarowych w ilości, która będzie zagrażała bezpieczeństwu obiektu pomimo zabezpieczenia pasażu. W standardach projektowych wymagania dotyczące posiadania przez lokal instalacji oddymiania uzależniono od jego powierzchni. Standard BS [1] podaje wprost wartości graniczne. Przy zastosowaniu oddymiania grawitacyjnego lokale o powierzchni przeszło 1000 m2 powinny mieć własne systemy oddymiania, o ile sumaryczna łączna powierzchnia strefy 1) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 2) Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych *) Adres do korespondencji: t.burdzy@itb.pl Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wystroju i wyposażenia lokali handlowych, typu odzieżowego, zlokalizowanych przy pasażach centrów handlowych, na działanie instalacji oddymiających. Przeprowadzone ana[...]

 Strona 1