Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Patryk Mazek"

Kodeks sieci dla wysokonapięciowych instalacji prądu stałego - wybrane aspekty implementacji w KSE DOI:10.15199/74.2019.1.2


  Sukcesywne działania Unii Europejskiej (UE), związane z dążeniem do liberalizacji rynku wewnętrznego energii elektrycznej, doprowadziły do opracowania i opublikowania rozporządzeń Komisji UE ustanawiających kodeksy sieci. Dokumenty te stanowią narzędzie wdrażania jednolitego rynku energii elektrycznej w UE [19] - w ujęciu ogólnym kodeksy sieci formułują wspólne zasady funkcjonowania i zarządzania systemami elektroenergetycznymi krajów członkowskich UE. Celem ich publikacji jest m.in. eliminacja barier dla dalszej integracji rynku wewnętrznego. Idea kodeksów sieci Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej 2009/714 [15] kodeksy sieci obejmują następujące obszary tematyczne związane z elektroenergetyką: - bezpieczeństwo i niezawodność sieci, - przyłączenie do sieci, dostęp stron trzecich, - zasady przejrzystości, wymiana danych i rozliczeń, - procedury operacyjne w sytuacjach awaryjnych, alokacja zdolności i zarządzanie ograniczeniami, - bilansowanie, w tym rezerwy mocy, - harmonizowanie struktur taryf przesyłowych, - efektywność energetyczną sieci. Zestawienie kodeksów sieci przedstawiono w tab. I. Jeden z kodeksów sieci - ustanowiony Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/1447 z 26 sierpnia 2016 r. (rozporządzenie [16]) - określa wymogi dotyczące przyłączania do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (kodeks ten jest zwykle oznaczany akronimem NC HVDC - tab. I). Rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE 8 września 2016 r. i weszło w życie 28 września 2016 r., przy czym stosowanie wymogów określonych na jego podstawie rozpocznie się trzy lata po jego publikacji, tj. od 8 września 2019 r. NC HVDC definiuje zharmonizowane przepisy (wymagania techniczno-organizacyjne) dotyczące m.in.: procedur przyłączania wysokonapięciowych instalacji prądu stałego do sieci prądu przemiennego, współpracy z siecią (wymagania[...]

 Strona 1