Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA RATAJCZAK"

Wykraplanie wilgoci w krytych basenach pływackich w aspekcie doboru stolarki okiennej DOI:10.15199/33.2016.11.25


  Wartykule przedstawiono wyniki analiz dotyczących wykraplania wilgoci w krytych basenach pływackich w aspekcie doboru stolarki okiennej dla tego typu obiektów. Z uwagi na dużą ilość parującej wody w obiektach basenowych występuje często zjawisko wykraplania się wilgoci na zewnętrznych przegrodach budowlanych. Wynika to ze specyficznych warunków wewnętrznych, jakie występują w halach basenowych. Przeanalizowano zjawisko wykraplania się wilgoci w przypadku okien o różnym współczynniku przenikania ciepła. Słowa kluczowe: wykraplanie wilgoci, stolarka okienna, kryty basen pływacki.Baseny pływackie charakteryzują się specyficznymi warunkami klimatu wewnętrznego. Wiąże się to z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków komfortu cieplnego dla użytkowników tych obiektów i stanowi duże wyzwanie dla ich projektantów.Wykraplanie wilgoci w halach basenowych jest zjawiskiemczęstymimoże prowadzić do niszczenia konstrukcji obiektu. Parująca woda zawiera związki chloru, w związku z koniecznością dezynfekcji wody basenowej, które dostają się do powietrza. Problem ten jest ważny, ponieważ w Polsce powstają nowe hale basenowe, ale również dlatego, żemożna w pełni zlikwidować to zjawisko. Parametry klimatu wewnętrznego w halach basenowych Parametry powietrza wewnętrznego w hali basenu sportowego to 30 °C i 50 - 70%wilgotność względna [6]. Są one uzależnione od temperatury wody basenowej [1]. Bezpośrednio z tymi parametrami wiąże się zjawisko parowania. Ilość odparowującej wody [...]

Wpływ przepływu powietrza na parowanie i straty konwekcyjne w krytych basenach kąpielowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki analizy intensywności parowania wody w krytych basenach kąpielowych i przepływu ciepła między powierzchnią wody i otaczającym powietrzem oraz między powietrzem, a otaczającymi przegrodami - szczególnie przeszklonymi, biorąc pod uwagę sposób nawiewu powietrza do hali basenu krytego. Okazuje się, że nieodpowiednie zaprojektowanie rozdziału powietrza w hali basenu może spowodować istotne zwiększenie odparowania wody z basenu do powietrza oraz zwiększenie strat ciepła obiektu przez przegrody przeszklone w okresie zimowym.LIZUJĄC zjawiska zachodzące w krytych halach pływalni, należy dużą uwagę poświęcić parowaniu wody z powierzchni basenu i z powierzchni mokrych oraz przepływie ciepła przez przegrody zewnętrzne - zwłaszcza przeszklone i między powiet[...]

Parametry powietrza w systemach wentylacji centralnej oraz strefowej hal basenowych i ich wpływ na zużycie ciepła do podgrzania powietrza zewnętrznego DOI:1015199/9.2015.9.4


  W artykule przedstawiono różnice w przyjmowaniu parametrów powietrza w hali basenowej przyjmowanych w różnych systemach rozdziału powietrza - systemie wentylacji centralnej i strefowej. W wypadku projektowania wentylacji centralnej bilans cieplno-wilgotnościowy powinien uwzględniać straty i zyski ciepła w obrębie całej hali basenowej, natomiast w przypadku wentylacji strefowej jedynie zjawiska zachodzące w strefie niecki basenowej, gdyż pozostałe straty ciepła są pokrywane przez odrębny, działający okresowo układ miejscowy. Zastosowanie wentylacji strefowej pozwala na oszczędność ciepła do podgrzewania powietrza wentylacyjnego z uwagi na jego niższą temperaturę. W artykule porównano wyniki obliczeń zużycia ciepła przez nagrzewnicę wodną w 4 typach obiektów basenowych o różnej konstrukcji przy wentylacji centralnej i strefowej. Dodatkowo przedstawiono analizy obliczeniowe w wypadku lokalizacji obiektów w 5 różnych strefach klimatycznych Polski.1. Wstęp W halach basenowych powinny występować takie parametry termiczne i wilgotnościowe oraz wymiana powietrza, które zapewnią komfort cieplny użytkownikom tych obiektów oraz jakość powietrza. W zależności od przeznaczenia basenu, można znaleźć liczne wytyczne dotyczące wymaganej temperatury wody i powietrza. Ale to właśnie temperatura wody jest głównym wyznacznikiem tego, jakie będą parametry powietrza w hali basenowej. Parametry powietrza w hali basenowej powinny być dobrane tak, aby: - zapewnić komfort cieplny użytkownikom basenu, którzy są rozebrani - temperatura panująca w strefie przebywania ludzi powinna być wyższa niż temperatura wody, - nie intensyfikować parowania z powierzchni wody - temperatura powietrza powinna być wyższa niż temperatura wody, ale o nie więcej niż 2K, - wilgotność względna powietrza powinna wynosić 50-60%, żeby nie intensyfikować parowania, a jednocześnie aby zmniejszyć ryzyko wykraplania się wilgoci na powierzchni przegród zewnętrznych i zminimalizo[...]

Analiza działania centrali wentylacyjnej z pompą ciepła w instalacji krytego basenu pływackiego DOI:10.15199/9.2016.9.5


  Artykuł jest kontynuacją i rozszerzeniem obliczeń przedstawionych w artykule z 2015 roku [4]. Przedstawia obliczenia ilości ciepła do podgrzania powietrza wentylacyjnego oraz zużycia prądu przez wentylatory w basenowej centrali wentylacyjnej wyposażonej w pompę ciepła. Uwzględniono warianty wentylacji centralnej i zdecentralizowanej. W wyniku obliczeń potwierdzono tezę, że wentylacja zdecentralizowana jest najlepszym możliwym wariantem wentylacji obiektu basenowego zarówno pod względem komfortu i zdrowia użytkowników, jak i zużycia energii.1. Wstęp Baseny pływackie są obiektami o dużych potrzebach cieplnych z uwagi na podwyższone wymagania komfortu cieplnego, utrzymania parametrów wody basenowej i przygotowania ciepłej wody dla użytkowników basenów i atrakcji wodnych. Parametry termiczne powietrza w otoczeniu niecki basenowej są przynajmniej o 5K-14K wyższe niż wartości wymagane w typowych pomieszczeniach. Ważnym problemem jest odprowadzenie wilgoci z ciągłego parowania wody z powierzchni basenu i innych powierzchni mokrych oraz zanieczyszczeń chemicznych emitowanych z wody i z powierzchni ciała użytkowników, które mogą być dla nich groźne. Ponadto należy również zapewnić ochronę niektórych elementów konstrukcji przed zawilgoceniem i korozją. Aby zapewnić warunki komfortu cieplnego oraz odpowiednią jakość powietrza, przeważnie stosuje się układy z urządzeniami wentylacyjnymi (klimatyzacyjnymi), w których powietrze ma zapewnić wymagane parametry i ochronę. Przeważnie spełnienie wszystkich wymagań jest zadaniem centrali basenowej wentylacyjnej. Eksploatacja takiego rozwiązania, jak wykazują analizy, jest jednak kosztowna. Dlatego też wskazane jest poszukiwanie rozwiązań, które spowodują elastyczność w czasie eksploatacji i poprawę warunków dla użytkowników oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Najbardziej istotne jest zapewnienie komfortu użytkownikom (i ewentualnie widzom) oraz bezpieczeństwa w czasie użytkowania obiek[...]

Zmiany w projektowaniu układów instalacji cieplnych w budownictwie mieszkaniowym w aspekcie zmniejszania się zapotrzebowania na ciepło budynków DOI:10.15199/9.2019.1.2


  Zmiany zapotrzebowania na ciepło budynków 1.1. Zmiany w modelowaniu energetycznym budynków Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło oraz wybór źródła ciepła dla budynków nowej generacji po 2020 roku to jedno z wyzwań, z którym przyszło zmierzyć się po wprowadzeniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego z 2002/91/CE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [2]. Projektowanie instalacji c.o. oraz c.w.u. dla budynków nowej generacji ma istotny wpływ na zapotrzebowanie na ciepło (biorąc pod uwagę jednocześnie wewnętrzne zyski ciepła wytwarzane przez urządzenia elektryczne, zyski ciepła od ludzi oraz zyski pochodzące od instalacji c.o. oraz c.w.u. znajdujące się wewnątrz budynku). Wykonane we właściwy sposób prognozy zapotrzebowania na ciepło pozwalają na zwiększenie sprawności wytwarzania energii ze źródła, zmniejszenie zużycia paliw i związane z tym zmniejszenie emisji produktów spalania do atmosfery [10]. W zakresie modelowania oraz zmian obciążeń cieplnych budynków nowej generacji ważnym aspektem (oprócz temperatury zewnętrznej) jest zachowanie użytkowników. Dotzauer [1], w przeprowadzonej symulacji dotyczącej predykcji zapotrzebowania na energię dla systemu instalacji c.o. i c.w.u., podkreśla istotę wpływu użytkowników końcowych na zapotrzebowanie na energię budynków oraz zmiany obciążeń cieplnych. Jego badanie wskazuje, że zachowanie konsumentów oraz temperatura zewnętrzna mają największy wpływ na zużycie energii. Dlatego, aby usprawnić działanie systemów instalacji c.o. i c.w.u., konieczne jest wdrożenie procedur optymalizacyjnych, tuż po określeniu przewidywalnego zapotrzebowania na ciepło. Ponadto Dotzauer słusznie podkreśla, że często niepełne dane oraz niepewności prognoz pogody sprawiają, że zaproponowane symulacje mogą w wielu przypadkach zawieść. Biorąc pod uwagę nie tylko zmieniające się przepisy prawne dot. zaostrzenia wymagań zużycia energii przez budynki, ale także rozwój technologiczny, kluczowe jest także p[...]

Badania jednorurowych systemów wentylacyjnych pod kątem oceny mieszania się strumieni powietrza w czerpni i wyrzutni DOI:10.15199/9.2019.6.4

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Stosowanie wentylacji w każdym budynku, w którym przebywają ludzie jest obowiązkowe w świetle norm i rozporządzeń obowiązujących w Polsce. Wentylacja ma zapewnić właściwe warunki higieniczne i właściwą 232 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/6 (2019) jakość powietrza. W budynkach mieszkalnych najczęściej stosowana jest wentylacja naturalna. Dopływ powietrza zewnętrznego odbywa się wówczas poprzez zastosowanie nawietrzaków okiennych, a wywiew przez kanały grawitacyjne. Jest to rozwiązanie stosunkowo proste konstrukcyjnie, któremu nie poświęca się zbyt wiele uwagi na etapie projektowania. Niewątpliwą wadą tego rozwiązania jest brak kontroli ilości dopływającego powietrza. Ponadto w okresie zimowym powietrze doprowadzane do pomieszczenia jest zimne, co powoduje dyskomfort i znacząco podnosi koszty ogrzewania. Napływ zimnego powietrza powoduje, że nawietrzaki okienne są często zaklejane przez użytkowników, w związku z czym pogarsza się jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń. Problem ten jest szczególnie widoczny w budynkach modernizowanych. Jednocześnie we współczesnych budynkach poprawia się szczelność powietrzą obudowy budynku poprzez izolowanie ścian zewnętrznych, co jeszcze bardziej ogranicza dopływ powietrza zewnętrznego i powoduje syndrom chorego budynku. Jakość powietrza w budynkach wyposażonych w system wentylacji naturalnej jest niska. Dotyczy to przede wszystkim budynków użyteczności publicznej, w których przebywa jednocześnie duża liczba osób np. szkół, przedszkoli, żłobków, sal konferencyjnych, urzędów czy biur. Na podstawie badań [10], [11], [16], [20] można stwierdzić, że w takich budynkach strumień powietrza zewnętrznego doprowadzany do pomieszczeń (najczęściej przez czasowe otwieranie okien) jest zwykle niewystarczający. W konsekwencji tego stężenie ditlenku węgla znacząco przekracza wymagania normatywne omówione np. w artykule [15]. Rozwiązaniem opisanych problemów jest stosowanie wentylac[...]

Jakość powietrza w żłobku - monitoring, ocena i rozwiązania problemów DOI:10.15199/9.2018.9.7

Czytaj za darmo! »

1. Wymagania w odniesieniu do jakości powietrza w żłobkach 1.1. Wymagania dotyczące stężenia dwutlenku węgla Zarówno w Polsce, jak i za granicą określane są wymagania w odniesieniu do strumienia powietrza wentylacyjnego oraz dopuszczalnych stężeń progowych dwutlenku węgla CO2 w powietrzu wewnętrznym. Zgodnie z polską normą PN-B-03430 [15] przyjmuje się minimalny strumień świeżego powietrza wentylacyjnego w budynkach użyteczności publicznej 20 m3/(h·os), z dopuszczalnym obniżeniem strumienia do 15 m3/h dla każdego dziecka. W obowiązujących warunkach technicznych [18] podano również krotność wymian do 2 na godzinę, w wyniku których wymagane jest doprowadzenie określonego strumienia świeżego powietrza. Jeżeli wentylacja naturalna nie spełnia tych wymagań konieczne jest zastosowanie wentylacji mechanicznej. Rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek [20] zobowiązuje do wietrzenia pomieszczeń, w których przebywają dzieci przynajmniej 4 razy w ciągu doby przez co najmniej 10 minut. Strumień powietrza ustalany WENTYLACJA · KLIMATYZACJA CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/9 (2018) 375 jest również na podstawie wyposażenia pomieszczeń [3], a także na podstawie normy PN-EN 15251 [16] (na podstawie kategorii pomieszczeń zależnie od stopnia zanieczyszczania, przy czym w artykule nie przytoczono tych wartości z uwagi na fakt, że nie są one obowiązujące oraz nie są odniesione bezpośrednio do budynków żłobków). Bardziej szczegółowe dane odnośnie do strumienia powietrza wentylacyjnego podane są w zagranicznych przepisach. Jedynie amerykańskie wytyczne AHRAE [1] określają wielkość strumienia powietrza dostarczanego bezpośrednio do pomieszczeń żłobkowych (dzieci do 4 lat) na poziomie 18 m3/(h·os) oraz 3,2 m3/(h·m2). Przepisy obowiązujące w Anglii i Walii [6] odnoszone są do wszystkich pomieszczeń o charakterze edukacyjnym i zalecają wy[...]

 Strona 1