Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"ANTONI WALDEMAR MORAWSKI"

Łączne zastosowanie procesów odwróconej osmozy i ultrafiltracji do oczyszczania ścieków przemysłu papierniczego

Czytaj za darmo! »

Opisano teoretyczne podstawy procesów odwróconej osmozy (RO) i ultrafiltracji (UF). Przedstawiono próbę połączenia unikatowych właściwości tych procesów i ich realizację w instalacji pilotowej RO + UF. Do testów użyto ścieków z przemysłu papierniczego.Ograniczone zasoby wodne i szybki wzrost zanieczyszczenia zbiorników wodnych ściekami są przyczyną poszukiwania nowych, skutecznych i ekonomic[...]

Zastosowanie procesu destylacji membranowej do odsalania zasolonych wód

Czytaj za darmo! »

Zbadano możliwość otrzymywania czystej wody z zasolonych wód. Przedstawiono wpływ temperatury i szybkości przepływu strumieni na wielkości otrzymywanego strumienia destylatu.Wprocesie destylacji membranowej (MD) różnica prężności par wynikająca z różnicy temperatury roztworów przymembranowych powoduje transport pary rozpuszczalnika przez pory nie zwilżanej przez ciecz membrany liofobowej1). [...]

Zatężanie lotnych kwasów metodą destylacji membranowej

Czytaj za darmo! »

Zbadano przebieg zatężania rozcieńczonych wodnych roztworów kwasów solnego i azotowego. Przedstawiono sposób uzyskiwania stężonych roztworów kwasów lotnych metodą destylacji membranowej. agospodarowanie bardzo rozcieńczonych wodnych roztworów kwasów jest kłopotliwe i często, po neutralizacji, są one odprowadzane do ścieków. Zatężanie takich roztworów tradycyjnymi metodami destylacyjnymi jes[...]

Badania fizykochemicznych zmian w katalizatorze wanadowym do utleniania SO2 zachodzących w trakcie pracy w reaktorze przemysłowym

Czytaj za darmo! »

Badano zmiany składu chemicznego i fazowego katalizatora wanadowego firmy BASF zachodzące w trakcie pracy na poszczególnych półkach aparatu kontaktowego przeznaczonego do utleniania dwutlenku siarki. Podczas pracy katalizatora zmniejsza się zawartość promotorów (potasu, wanadu i żelaza), a wapń przemieszcza się z półek o wysokiej temperaturze na półki o niższej temperaturze, gdzie się osadz[...]

Badanie aktywności kontaktów żelazowych do syntezy amoniaku DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano aktywność katalityczną trzech kontaktów przemysłowych do syntezy NH3 oraz własnego katalizatora PS3-INS, stosując aparaturę ciśnieniową z reaktorem bezgradientowym. Stwierdzono dużą aktywność i dobrą termostabilność katalizatora PS3-INS. Ocenia się, że ok. 60% wszystkich produktów przemysłu chemicznego otrzymuje się z użyciem katalizatorów. W nowo uruchamianych instalacjach udział uzyskiwanych w ten sposob produktów wzrasta do 90% *). Do związków wytwarzanych w przemyśle chemicznym w największych ilościach należy amoniak. W 1981 r. zajmował on drugie miejsce na liście produkowanych w świecie chemikaliów2). Syntezę amoniaku na katalizatorze żelazowym odkryto w 1905 r. Pięć lat później katalizator żelazowy zawierający dwa promotory (tlenek glinowy i tlenek potasowy) został wdrożony do produkcji w firmie BASF. Pierwszą wysokociśnieniową instalację uruchomiono w 1913 г., a zatem po upływie ośmiu lat. Zważywszy na to, że brakowało wówczas doświadczeń w prowadzeniu procesów ciśnieniowych3), można powiedzieć, że wdrożenie omawianego procesu do produkcji nastąpiło w rekordowym czasie. Należy zwrócić uwagę na fakt, że Oryginalny katalizator jest ciągle w użyciu. Zwiększono co prawda jego aktywność, dodając nowych promotorów i zmieniając preparatykę, ale sposób wytwarzania katalizatora jest ciągle taki s am 4). Do ostatnio notowanych postępów w produkcji amoniaku w znacznej mierze przyczyniły się zmiany aparaturowe 5>. PR Z EM Y ŚL CHEMICZNY 65/10 (1986) Ponadto ciągle trw a ją prace nad wytworzeniem nowych katalizatorów, aktywnych zwłaszcza w niższej temperaturze i pod niższym ciśnieniem. Wyprodukow[...]

 Strona 1