Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"BOGDAN CZAJKA"

Mieszaniny pirotechniczne jako źródło energii cieplnej

Czytaj za darmo! »

Mieszaniny wysokoenergetyczne w formie sprasowanych tabletek znajdują zastosowanie w technice wojskowej oraz cywilnych urządzeniach technicznych. Szczególnie interesującą grupę tych mieszanin stanowią te, które charakteryzują się niską emisją gazów określanych mianem mieszanin grzewczych lub nagrzewaczy pirotechnicznych. W pracy omówiono szerzej dwa rodzaje tych mieszanin na przykładzie Z[...]

Influence of lead alloy composition on grid corrosion in lead-acid batteries


  This paper describes the corrosion of active material support called a grid in lead-acid battery design of a lead-acid battery. Corrosion of the element affects the durability of the battery and its electric characteristics. Gravimetric corrosion test at temperature 75oC were 6 types of grids with different chemical composition. Introduction to the lead alloying elements such as Sb, Ca and Sn improves the mechanical properties and corrosion resistance of the active mass support. Keywords: lead-acid battery, grid, grid corrosion, lead alloys Wpływ składu stopu nośnika masy czynnej na jego proces korozji w akumulatorze ołowiowym W pracy przedstawiono korozję nośnika masy czynnej akumulatora ołowiowego tzw. kratki. Korozja tego elementu wpływa na trwałość oraz charakterystykę elektryczną akumulatora. Badaniom korozyjnym metodą grawimetryczną w temperaturze 75oC poddano 6 rodzajów kratek różniących się składem chemicznym. Wprowadzenie do ołowiu dodatków stopowych takich jak Sb, Ca i Sn poprawiaj właściwości mechaniczne oraz odporność na korozję nośników masy aktywnej. Słowa kluczowe: akumulator ołowiowy, nośnik masy czynnej, stopy ołowiu, korozja nośnika masy czynnej.1. Introduction Lead-acid battery is the source of direct current which stores and releases electric energy through a reversible chemical reaction in electrolyte. Automotive SLI battery is composed of 6 independent cells connected in series [1-3]. A single cell is one set of positive and negative plates placed alternately and separated by a separator and immersed in diluted sulphuric acid electrolyte. Single cell voltage is approx. 2.1 V and the voltage of a standard automotive battery in charged state -12.6 V. The basic construction element of a rechargeable battery is the positive and negative plate (electrode) [4]. Each plate consists of a current collector (grid) and active material. Plate supporting element (commonly known as a grid), is the construction ske[...]

 Strona 1