Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"GABRIEL ROKICKI"

Otrzymywanie mieszaniny eułekłycznej bezwodników kwasów tetra- i heksahydroftalowego jako ciekłego utwardzacza do żywic epoksydowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Optymalizowano warunki procesu uwodornienia bezwodnika cis-AMetrahydroftalowego metodą periodyczną na katalizatorze niklowym. Badano wpływ temperatury na szybkość tworzenia się bezwodnika heksahydroftalowego oraz na przebieg zachodzącej jednocześnie izomeryzacji bezwodnika tetrahydr of talowego. Określono wpływ warunków prowadzenia reakcji na skład powstającej mieszaniny bezwodników. Bezwodniki kwasów dikarboksylowych są szeroko stosowane między innymi jako utwardzacze do żywic epoksydowych. Ze względów technologicznych użycie bezwodników w formie ciekłej ma duże znaczenie, gdyż w tym wypadku transport, dozowanie i mieszanie ich z żywicą zachodzi sprawniej. Jako ciekłe utwardzacze tego typu stosuje się np. bezwodniki metylotetrahydroftalowy i metyloendometylenotetrahydrof talowy (Nadie Methyl Anhydride) oraz k r a Dr inż. Gabriel ROKICKI w roku 1971 u k o ń c zy ł Wydział Chemiczny P o lit e chnilkii Warszawsk iej. J e st a d iu n k tem w Inistytu- M cie T ech n o lo g ii Tw o rzyw S z tu c zn y ch P o lite ch n ik i War szaw sk ie j. S p e c ja ln o ść — ch em ia i te ch n o lo g ia p o lim e rów . Dr inż. A n ton i KOZŁOWSKI w roku 1966 u k o ń c z y ł Wydział C he m ic zn y P o lite ch n ik i Warszawsk iej. Pra cu je w In sty tu c ie T e ch n o lo g ii Tw o rz yw S z tu c zn y ch P o lite ch n ik i War szaw sk ie j. S p e c ja ln o ść ^ — chemia i te ch n o lo g ia p o lim e rów . f PRZEMYSŁ CHEMICZNY u u u 65/12 (1986) jowy utwardzacz BTMG — produkt reakcji terpentyny z bezwodnikiem maleinowym V. Osobną grupę stanowią mieszaniny eutektyczne bezwodników. W literaturze patentowej opisano dwa sposoby otrzymywania eutektycznej mieszaniny bezwodników kwasów te tra - i heksahydr of talowego. Pierwszy z nich polega na wytworzeniu w oddzielnym etapie, w reakcji izomeryzacji k a ta litycznej, mieszaniny izomerów bezwodnika tetrahydroftalowego, a następnie wymieszaniu jej z bezwodnikiem heksahydroftalowym. W dr[...]

Poli(uretano-moczniki) na podstawie oligowęglanodioli otrzymanych z użyciem węglanu etylenu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań otrzymywania oligowęglanodioli do wytwarzania poliuretanów do zastosowań biomedycznych. Wykazano, że prepolimery uretanowe otrzymane z oligowęglanodioli utwardzane wodą dają elastomery poli(uretano- mocznikowe) charakteryzujace się dużą wytrzymałością mechaniczną (wytrzymałość na rozciąganie > 40 MPa, przy wydłużeniu 325%) i małą chłonnością wody (0,13%). Oligo-[...]

Dyspersyjne spoiwa poliuretanowe w jednostronnym prasowaniu tlenku glinu

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem anionowych i kationowych spoiw poliuretanowych w procesie prasowania tlenku glinu. Wszystkie dyspersje poliuretanowe zostały otrzymane metodą inwersji faz. Zaprezentowano rezultaty prac dotyczących zdolności do zagęszczenia otrzymanych granulatów z ich udziałem oraz podstawowych właściwości materiałów w stanie surowym i po spiekaniu otrzymanych metodą prasowania jednostronnego. Wykazano, że na właściwości uzyskanych tworzyw zasadniczy wpływ ma chemiczny "charakter" spoiw polimerowych. Słowa kluczowe: poliuretany, prasowanie jednostronne, spoiwa polimerowe, tlenek glinu, wytrzymałość mechaniczna Abstract Polyurethane dispersions in unilateral pressing of alumina The paper presents the investigations on application of[...]

 Strona 1