Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA KAMIŃSKA"

Adsorpcja fenolu w wodnej fazie fluidalnej na adsorbentach polimerowych Amberlite XAD-4 i XAD-16

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki studiów literaturowych oraz badań doświadczalnych równowagi adsorpcji fenolu z roztworu wodnego na adsorbentach polimerowych Amberlite XAD-4 i XAD- 16. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że większą pojemność adsorpcyjną dla fenolu z roztworu wodnego wykazuje polimerowy adsorbent Amberlite XAD-16. Dodatkowo przedstawiono schemat obliczeń projektowych k[...]

Estimation of the execution time of coarse-grained parallel program loops DOI:10.12915/pe.2014.02.23

Czytaj za darmo! »

This paper presents results of experimental research on possibilities of estimating the execution time of coarse-grained parallel program loops based on a regression model. The intended use of the model in question is iterative compilation. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących możliwości obliczeniowego szacowania czasu wykonania gruboziarnistych, zrównoleglonych pętli programowych w oparciu o model regresyjny. Przewidywanym obszarem zastosowania przedmiotowego modelu jest kompilacja iteracyjna. (Obliczeniowe szacowanie czasu wykonania gruboziarnistych, zrównoleglonych pętli programowych). Keywords: iterative compilation; program execution time; performance estimation. Słowa kluczowe: Kompilacja iteracyjna, czas wykonania programu, szacowanie wydajności. doi:10.12915/pe.2014.02.23 Introduction In many practical applications of computers, one of the most crucial problems is the duration of program execution. A common trend is that the duration of program execution has to be as short as possible. One uses various approaches and techniques in order to achieve the purpose set by this trend. An approach that is worth noticing here is parallel computing which focuses on both software and hardware aspects related to duration of program execution. In parallel computing, an original problem to be solved is divided into smaller ones, which are then solved concurrently ("in parallel") which in consequence results in shortening the time spent on solving the original problem. An important characteristic of so comprehended parallelism is its granularity, i.e. the number of operations which are executed between communication or synchronization events. There are two types of granularity (hence, parallelism): coarse-grained granularity (coarsegrained parallelism) and fine-grained granularity (finegrained parallelism). An application exhibits coarse-grained parallelism if the number of communication or[...]

Model for the estimation of the execution time of parallel program loops DOI:10.12915/pe.2014.02.33

Czytaj za darmo! »

This paper presents the assumptions and proposition of the model for the estimation of the execution time of parallel program loops. The model is intended to be used in iterative compilation. The model has been elaborated with the focus on shortening the duration of iterative compilation. Streszczenie. W artykule przedstawiono założenia i propozycję modelu do oszacowania czasu wykonania zrównoleglonych pętli programowych. Przewidywanym obszarem zastosowania modelu jest kompilacja iteracyjna. Model został opracowany pod kątem skrócenia czasu kompilacji iteracyjnej. (Model do oszacowania czasu wykonania zrównoleglonych pętli programowych). Keywords: iterative compilation; program execution time; performance estimation. Słowa kluczowe: Kompilacja iteracyjna, czas wykonania programu, szacowanie wydajności. doi:10.12915/pe.2014.02.33 Introduction Despite continuous development and improvement of computer hardware, laws of physics impose limits on the possible increase of the clock rate of a microprocessor. Since the duration of data processing by a computer system is crucial in many practical applications of such systems, use of multiprocessor computers supporting parallel computing has become an alternative for increasing the clock rate of a microprocessor. Parallel computing is based on the principle that a large problem can often be divided into smaller problems, which are then solved concurrently ("in parallel") and in a shorter time than it would take to solve an original large problem. Parallel applications used in parallel computing can be created either manually or automatically. In case of the manual creation, a developer either writes a parallel application from scratch or parallelizes an already existing, sequential application. In case of the automatic creation, dedicated parallelizing compilers automatically convert sequential applications into parallel equivalents. Because of active involvement of a human being in the [...]

Statistical models for the estimation of execution time of coarsegrained OpenMP programs DOI:10.15199/48.2015.02.06

Czytaj za darmo! »

This paper presents a family of statistical models for the estimation of program execution time. The paper discusses the possibilities of how to apply the family to reduce iterative compilation duration and in consequence, software development duration. The discussion is supported with the results of experimental research carried out for program loops selected from the NAS Parallel Benchmarks test suite. Streszczenie. W artykule przedstawiono autorską koncepcję rodziny modeli statystycznych do oszacowania czasu wykonania programu oraz omówiono możliwości wykorzystania jej w celu skrócenia czasu wykonywania kompilacji iteracyjnej (a w konsekwencji czasu wytwarzania oprogramowania). Przedstawiono także wyniki przeprowadzonych badań eksperymentalnych. (Modele statystyczne do oszacowania czasu wykonania aplikacji gruboziarnistych w standardzie OpenMP). Keywords: program execution time, iterative compilation, statistical models. Słowa kluczowe: czas wykonania programu, kompilacja iteracyjna, modele statystyczne. Problem statement Limitations resulting from laws of physics impose a barrier on further miniaturization and increase of the speed of uniprocessors. On the other hand, data processing duration is crucial in many practical applications of computers. For these reasons, the use of multiprocessor computers allowing for parallel computing has become an alternative for reducing data processing time by increasing the speed of uniprocessors. Parallel applications can be created either manually (i.e. by a developer) or automatically (i.e. by dedicated parallelizing compilers). Since the manual creation of parallel applications is very time consuming and more error prone than it is desired, the automatic creation of parallel applications is a more popular approach, especially in case of commercial software development. The idea of this approach is to transform, at the compilation stage, a sequential program into a semantically equivalent[...]

Odszranianie powierzchni oziębiaczy powietrza DOI:10.15199/8.2015.12.3


  W atykule omówiono nowe rozwiązanie systemu odszraniania oziębiaczy powietrza, które jest przydatne szczególnie dla małych i średnich komór chłodniczych. Ponadto przedstawiono wyniki badań sprawności odszraniania nowego systemu oraz wskazano najważniejsze zalety rozwiązania. A new solution of air cooler defrosting system useful for the small and medium cold chamber is described in this article. The research of new system` s defrosting efficiency has been performed and its results are presented in this paper. The main advantages of this system have been described. 1. WSTĘP W literaturze brak jest szczegółowych danych o sprawności odszraniania różnych typów chłodnic powietrza. Duży wpływ na zużycie energii podczas odszraniania ma stosowany system. I tak, przykładowo systemy CEE (system odszraniania grzałkami elektrycznymi) mają niską sprawność, przy czym w zależnosci od producenta występują pewne różnice w zainstalowanej mocy grzewczej, jak i zużyciu energii elektrycznej. Stąd, odszranianie powoduje różne skutki przy użyciu różnych oziębiaczy i tym większe skutki im częściej konieczne jest odszranianie. W atykule omówione zostanie nowe rozwiązanie systemu odszraniania oziębiaczy powietrza, które jest przydatne szczególnie dla małych i średnich komór chłodniczych. Dzięki konstrukcji składającej się z dwóch kanałów z umieszczonymi wymiennikami ciepła, parowaczem i skraplaczem i możliwością zamiany funkcji tych wymienników poprzez zastosowanie przepustnic sterujących ruchem powietrza, możliwa jest naprzemienna praca każdego wymiennika, jako parowacz lub skraplacz urządzenia chłodniczego. 2. Konstrukcja urządzenia chłodniczego ( patent 191 531) Rozwiązanie nowego urządzenia ziębniczego schematycznie ukazano na rysunku 1. Najogólniej, może ono działa[...]

Badania odszraniania powierzchni oziębiaczy powietrza DOI:10.15199/8.2017.6.1


  1. WSTĘP W wyniku prowadzonych kolejnych badań odszraniania uzyskano szereg interesujących informacji o sprawności odszraniania gorącym gazem czynnika. Duży wpływ na zużycie energii podczas cyklu odszraniania ma zastosowany system doprowadzenia ciepła do odszranianej chłodnicy[5]. I tak, na przykład, systemy CEE, CGE (system odszraniania grzałkami elektrycznymi) mają dość niską sprawność, przy czym w zależności od temperatur rozwiązania konstrukcyjnego chłodnicy występują różnice w instalowanej mocy grzewczej, jak i zużyciu energii elektrycznej [6]. Ważną sprawą jest konstrukcja chłodnicy, podziałka żeber czy rozwiązanie izolacji przestrzeni wymiennika podczas odszraniania. Stąd zależnie od przyjętych nastaw częstości odszraniania powoduje to różne skutki energetyczne i tym większe skutki im częściej konieczne jest odszranianie. W atykule omówiono opatentowane [3], [4] rozwiązania systemu odszraniania oziębiaczy powietrza gorącym gazem czynnika, przydatne szczególnie dla małych i średnich komór chłodniczych lub pomp ciepła. Dzięki konstrukcji składającej się z dwóch kanałów z umieszczonymi wymiennikami ciepła parowaczem i skraplaczem i możliwością zamiany funkcji tych wymienników poprzez zastosowanie przepustnic sterujących ruchem powietrza, możliwa jest naprzemienna praca każdego wymiennika jako parowacza lub skraplacza urządzenia chłodniczego, a nawet praca jako pompa ciepła. 2. Konstrukcja urz ądzenia chłodniczego Rozwiązanie nowego urządzenia ziębniczego schematycznie ukazano na rysunku 1. Najogólniej ujmując może ono działać w dwóch stanach pracy: ● stan I dotyczy pracy przy chłodzeniu w pierwszym ustawieniu cyrkulacji powietrza - wymiennik umieszczony w kanale K1 pracuje jako parowacz - rysunek 1. ● stan II dotyczy pracy przy chłodzeniu w drugim ustawieniu cyrkulacji powietrza - wymiennik umieszczony w kanale K1 jest odszraniany pracuje jako skraplacz, a wymiennik umieszczony w kanal[...]

 Strona 1