Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ROMAN CYGA"

Kompozyty polimerowe z napełniaczem roślinnym

Czytaj za darmo! »

Rozwój polimerów zmierza do poprawy właściwości materiałów oraz ograniczenia ich kosztów. Jednym z kierunków rozwoju jest otrzymywanie kompozytów z udziałem taniego i dostępnego napełniacza. W ostatniej dekadzie znaczne zainteresowanie wzbudzają kompozyty polimerowe z odnawialnymi napełniaczami roślinnymi, które zaczynają wypierać dotąd stosowane napełniacze nieorganiczne w polimerowych m[...]

Badanie ekologicznego bezpieczeństwa produktów rynkowych zawierających kationowe środki powierzchniowo czynne

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono środowiskowe badania biodegradacji oraz ekotoksyczności dla środowiska wodnego wybranych kationowych środków powierzchniowo czynnych (KSPC). Badane próbki KSPC otrzymane zostały w skali laboratoryjnej w ICSO przy zastosowaniu odpowiednich metod syntezy. Six surface-active tetraalkylammonium chlorides were prepd. by mixing under lab. conditions and tested for biodegradability and ecotoxicity according to OECD regulations. The agents were biodegradable but showed high toxicy against daphnia. The predicted concns. of the agents were higher than the resp. non-effect concns. except for the agent contg. C16H33 substituent in the mol. Współczesne wymagania jakościowe stawiają producentom środków powierzchniowo czynnych (SPC) nowe zadania w zakresie przystosowania ich do wymagań związanych z ochroną środowiska. Objawia się to w zmianach recepturalnych wytwarzanych preparatów, wprowadzaniu nowych surfaktantów poprzez poszukiwanie nowych baz hydrofobowych oraz modyfikacji konwencjonalnych produktów. W rezultacie ekoocena jest jedną z najważniejszych charakterystyk produkowanych SPC i decyduje o wprowadzeniu ich na rynek. W dbałości o środowisko naturalne opracowywane są odpowiednie systemy decyzyjne. Aby nie dopuścić do kumulowania się SPC w środowisku naturalnym wymaga się aby stosowane surfaktanty łatwo ulegały biodegradacji. Wyniki oceny ryzyka związanego z obecnością związku chemicznego w określonym ekosystemie stanowią ważny element zarządzania środowiskiem. Są one podstawą decyzji o dopuszczaniu nowych chemikaliów do stosowania, a także stanowią narzędzie selekcji i wycofywania już stosowanych związków, dają impuls do poszukiwania nowych związków bardziej "przyjaznych dla środowiska". Specyficzną grupą SPC są kationowe środki powierzchniowo czynne (KSPC). Substancje te są stosowane w bardzo wielu wyrobach rynkowych, a ich produkcja stale wzrasta. Przyczyną dużego zainteresowania KSPC jest szeroka gama ich właśc[...]

Biodegradowalność i ekotoksyczność kationowych środków powierzchniowo czynnych oraz ocena toksyczności powstających metabolitów

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania wybranych kationowych środków powierzchniowo czynnych (KSPC) w zakresie ekotoksyczności i zdolności do biodegradacji w środowisku wodnym. Ocenie poddano dynamikę procesu biodegradacji oraz podjęto badania nad toksycznością powstających metabolitów w stosunku do organizmów wodnych. Próbki badanych KSPC otrzymane zostały w skali laboratoryjnej w ICSO przy zastosowaniu odpowiednich metod syntezy. Eleven cationic surface-active agents (aliph. amines, amine oxides, ammonium salts) were synthesized by conversion of resp. amidoamines under lab. conditions and studied for biodegradability (COD, dissolved org. C) and toxicity to Daphnia magna, Straus, in aq. media. The toxicity of metabolites was also detd. The biodegradability depended on the chem. structure [...]

 Strona 1