Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna CIOSK"

Calculation of SAR in biological objects with different parameters

Czytaj za darmo! »

The paper presents results of SAR (Specific Absorption Rate) analysis in different spheroidal biological objects. The aim of the study is to trace the influence of parameters, such as geometry, weight and electric properties on the value of SAR in biological object subjected to electromagnetic field. The biological model of the body is an isotropic lossy dielectric spheroid. The model dimensions[...]

A Study on SAR in Spheroidal Models of Human Body

Czytaj za darmo! »

The paper presents the calculations of the SAR coefficient in models of human body exposed to far-field electromagnetic field. The aim of this study is to analyze the influence of human body shape on whole body SAR. The focus of the study is the effect of polarization of incident electromagnetic waves on the SAR in different models. The model of the body is an isotropic lossy dielectric spheroid.The computations were made by semi-analytical method for GSM frequencies. Streszczenie. Artykuł prezentuje obliczenia współczynnika SAR w modelach ludzkiego ciała. Praca koncentruje się na analizie wpływu kształu ciała na Sar globalny. Rozważany jest wpływ polaryzacji fali elektromagnetycznej w różnych modelach. Model przyjęto jako sferoidę będącą stratnym dielektrykiem. Obliczenia wykonano m[...]

Magnetic field and forces in a magnetic separator gap

Czytaj za darmo! »

Calculation results of magnetic field and forces in a 3-D space of magnetic separator, which is used for cleaning of fine-grain minerals from magnetic impurities are presented. Calculations are based on Network Reluctance Method and the nonlinearity of the iron core is taken into account. Some results are backed by the measurements and there a relatively good agreement was obtained. Streszczenie. Artykuł prezentuje obliczenia pola magnetycznego i sił w szczelinie separatora magnetycznego jednowałkowego przeznaczonego do separacji minerałów z zanieczyszczeń ferromagnetycznych. Do obliczeń zastosowano metodę sieci reluktancyjnych w przestrzeni trójwymiarowej z uwzględnieniem nieliniowości rdzenia. Obliczenia zweryfikowano pomiarami uzyskując dobrą zgodność wyników teoretycznych i doświadczalnych. (Pole magnetyczne i siły w szczelinie separatora magnetycznego). Keywords: magnetic separator, magnetic field, magnetic forces, reluctance method Słowa kluczowe: separator magnetyczny, pole magnetyczne, siły magnetyczne, metoda sieci reluktancyjnych Introduction A magnetic separator which is discussed in the paper is used for minerals to clean them from magnetic impurities. The scheme of the separator structure is shown in Fig. 1. It consists of an U-shaped iron core, an excitation[...]

Calculation of SAR in biological object of different parameters

Czytaj za darmo! »

The paper aims at finding the influence of the body parameters on SAR in the biological object. The biological model that has been taken into account is a prolate spheroid. The spheroid is an isotropic lossy dielectric. The external medium was assumed to be free space. The excitation was a uniform plane wave. The calculations were carried out for the bodies with different parameters. The simulat[...]

Pole elektromagnetyczne stacji radiodyfuzyjnej w obszarze wielkomiejskim DOI:10.15199/48.2016.01.35

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę pola elektromagnetycznego stacji radiodyfuzyjnej w obszarze wielkomiejskim. Badaniu poddane zostało działanie systemu anten o częstotliwości 91,2 MHz. Rozpatrywany obszar o gęstej, wysokiej zabudowie mieszkalno-przemysłowej, częściowo zalesiony, wynosił 196689 ha. Wyniki przedstawiono w postaci map. Abstract. The paper presents an analysis of the electromagnetic field of the broadcasting stations in the metropolitan area. The study has been subjected to the system of antennas with frequency 91.2 MHz. Analyzed area of dense, high residential and industrial construction, partially wooded,was amounted to 196,689 hectares. Results are presented as maps. (The electromagnetic field of the broadcastingstation in the urban area) Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, radiodyfuzja, propagacja fal elektromagnetycznych, radiokomunikacja Keywords: electromagnetic field, broadcasting, propagation electromagnetic waves, radiocommunication Wprowadzenie Wyznaczenie pola elektromagnetycznego stacji radiodyfuzyjnej w rzeczywistych warunkach jest zadaniem trudnym. Na pracę stacji radiowej i kształt jej charakterystyki ma wpływ wiele czynników, zarówno wewnętrznych związanych z parametrami technicznymi jak i zewnętrznych związanych z ogólnie rozumianymi warunkami środowiskowymi. Nadawanie sygnałów, a także ich odbiór i odtwarzanie zależą od układu i konstrukcji urządzeń przeznaczonych do tych celów. W każdym miejscu, czasie i zakresie częstotliwości istnieją określone warunki propagacyjne, których znajomość jest konieczna do optymalnego projektowania i wykorzystania systemów radiokomunikacyjnych. Zakres fal UKF jest bardzo ważny, ponieważ wykorzystują je służby radiokomunikacyjne. Fale tego zakresu rozchodzą się głównie jako fala przyziemna mająca [...]

Ryzyko i zagrożenie w polu elektromagnetycznym - krytyczna analiza pojęć DOI:10.15199/48.2015.01.36

Czytaj za darmo! »

W artykule przeprowadzono analizę pojęć, występujących w szeroko rozumianej ochronie życia i zdrowia człowieka, a mianowicie ryzyka i zagrożenia. Są to pojęcia wielokrotnie zamiennie używane, co może prowadzić do fałszywych interpretacji informacji o przewidywanym niebezpieczeństwie Abstract. The analysis of terms, used in the area of health and life protection, namely the terms of hazard and risk is carried out in the article. Two terms are commonly misused, which can lead to false interpretation of information on possible danger. (Risk and hazard in electromagnetic field - crtical analysis of terms)) Słowa kluczowe: ryzyko, zagrożenie, pole elektromagnetyczne Keywords: risk, hazard, electromagnetic field Wprowadzenie W przepisach, wyznaczających wartości pola elektromagnetycznego dopuszczalnego w środowisku publicznym, jak i środowisku pracy, a także w całej literaturze przedmiotu pojawiają się terminy ryzyko i zagrożenie. Te dwa terminy pojawiają się zamiennie w publicystyce pseudonaukowej, szczególnie wtedy, kiedy podawana jest lista chorób, generowanych wedle tej literatury przez pole elektromagnetyczne. Dla rzetelnej oceny doniesień medialnych dobrze jest poddać krytycznej analizie wspomniane wyżej terminy [1]. Definicje terminów Zagrożenie: Zjawisko wywołane działaniem sił natury bądź człowieka, które powodują, że poczucie bezpieczeństwa maleje bądź zupełnie zanika. Zagrożenia dzielimy na naturalne (np. klęski żywiołowe) i związane z działalnością człowieka (te dzielimy na: cywilizacyjne, np. imprezy masowe, choroby; destrukcyjne, np. terroryzm, przestępczość, sabotaż; gospodarcze, np. zanieczyszczenia środowiska, wadliwe konstrukcje). Zagrożenie możemy jeszcze podzielić ze względu na terytorium, na którym ono zachodzi tzn. globalne, regionalne jak i lokalne. Ryzyko: prawdopodobieństwo wydarzenia się czegoś co może posiadać niepożądany wpływ na ludzi, infrastrukturę, finanse, środowisko, rośliny i zwierzęta. Koncep[...]

Niepewność oceny skuteczności systemu bezpieczeństwa obiektu DOI:10.12915/pe.2014.02.47

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono parametr pozwalający na ilościową ocenę skuteczności systemu bezpieczeństwa - współczynnik skuteczności, wyrażający prawdopodobieństwo neutralizacji zagrożeń przestępczych dla danego obiektu. Zaprezentowano algorytm szacowania miary niepewności współczynnika skuteczności - złożoną niepewność standardową oraz przedział rozszerzenia rozkładu współczynnika skuteczności dla przyjętego prawdopodobieństwa rozszerzenia - bazujący na metodzie Monte Carlo. Abstract. The paper presents a parameter for quantitative assessment of the effectiveness of the security system - the effectiveness coefficient expressing the probability of decreasing reduction of criminal threats to the object. An algorithm for estimation of the uncertainty of the effectiveness coefficient (a complex standard uncertainty and the expansion range of the effectiveness coefficient distribution for the assumed probability expansion) based on the Monte Carlo method is presented. (Uncertainty of assessing the effectiveness of object security system). Słowa kluczowe: system bezpieczeństwa, skuteczność, niepewność, metoda Monte Carlo. Keywords: security system, effectiveness, uncertainty, Monte Carlo method. doi:10.12915/pe.2014.02.47 Wprowadzenie Do ochrony obiektu, szczególnie strategicznego lub infrastruktury krytycznej, wykorzystuje się całą gamę wyrafinowanych elektronicznych środków ochronnych, takich jak np. systemy ochrony perymetrycznej, systemy sygnalizacji włamania i napadu, systemy telewizji dozorowej, systemy kontroli dostępu. Stosuje się również inne systemy ochrony technicznej: budowlane, elektromechaniczne oraz ochronę fizyczną. Optymalny dobór poszczególnych środków i ich właściwa integracja mające na celu zapewnienie określonego stanu bezpieczeństwa obiektu, formułuje system bezpieczeństwa. System, który musi zapewnić skuteczną ochronę, uwzględniającą wciąż rosnące możliwości i umiejętności grup, nie tylko przestępczych ale i terrorystycznych. [...]

Błąd metody oszacowania skuteczności systemu ochrony fizycznej obiektu DOI:10.15199/48.2016.01.15

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono model matematyczny błędu metody oceny skuteczności systemu ochrony fizycznej obiektu. Przyjęto, że różnica czasu działań ochronnych i czasu działań przeciwnika jest zmienną losową, której wartość dystrybuanty w zerze określa prawdopodobieństwo skutecznej ochrony obiektu. Zaprezentowano wyniki obliczeń błędu dla wybranych rozkładów zmiennej losowej. Abstract. The paper presents a mathematical model of error of the evaluation method of the effectiveness of the object’s physical protection system. It was assumed that the difference between protection actions time and enemy actions time is a variable whose distribution function value at zero determines probability of object’s effective protection. Results of the error calculation for selected distributions of random variable were presented. (Error of the evaluation method of the effectiveness of object’s physical protection system) Słowa kluczowe: system ochrony fizycznej, ocena, skuteczność, błąd. Keywords: physical protection system, assess, effectiveness, error. Wprowadzenie System ochrony fizycznej, odgrywa pierwszoplanową rolę w zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej - zwłaszcza obiektów jądrowych [1]. System ten obejmuje szereg przedsięwzięć natury organizacyjnej oraz technicznej. Do tych pierwszych należy w szczególności powołanie służby ochrony oraz określenie: sposobu rozmieszczenia środków zabezpieczających, sposobu ich funkcjonowania i współdziałania, sposobu postępowania w przypadku kradzieży, aktów terroru, dywersji i sabotażu oraz innych zagrożeń. Natomiast do przedsięwzięć technicznych, zalicza się w szczególności stosowanie: środków zabezpieczających obszar chroniony przed dostępem osób nieupoważnionych, głownie środków mechanicznych i budowlanych; elektronicznych urządzeń, w tym systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie oraz systemów służących do obserwacji i rejestracji. Właściwa [...]

 Strona 1