Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Kołodziejczyk"

Postępy w technologii i ocenie produktów z owoców i warzyw

Czytaj za darmo! »

Konferencja poświęcona technologii i zagadnieniom pokrewnym w obszarze przetwórstwa owoców i warzyw odbyła się 20-21 maja 2011 r. w Łodzi. Politechnika Łódzka jako czwarty ośrodek naukowy po poznańskim, skierniewickim i wrocławskim zorganizowała pod hasłem "Postępy w technologii i ocenie produktów z owoców i warzyw" spotkanie ponad 70 naukowców i przedstawicieli przedsiębiorstw związanych z przetwórstwem spożywczych surowców roślinnych. Gościem honorowym konferencji była prof. dr hab. inż. Jadwiga Wilska-Jeszka, wybitny specjalista z zakresu naturalnych związków polifenolowych, barwników roślinnych, witamin oraz chemicznych i funkcjonalnych dodatków do żywności. W ciągu zaledwie dwóch dni uczestnicy mieli okazję wysłuchać ponad 50 wystąpień: od 30-minutowych referatów do krótkich, 5-minutowych e-posterów. Wystąpienia podzielono na trzy sesje tematyczne, oznaczone akronimami "JAKOŚĆ", "TRENDY" i "TECHNOLOGIA". Sesję "JAKOŚĆ" otworzył referat nt. problemów aute[...]

Numerical simulation of polydispersed suspension sedimentation under flow conditions Symulacja numeryczna procesu sedymentacji zawiesiny polidyspersyjnej w układzie przepływowym DOI:10.15199/62.2016.8.11


  Five suspensions of coal fines were prepd. by dilg. the primary suspension (concn. 45.5 kg/m3) by water down to 2.9 kg/m3, and studied for ability to sedimentation under lab. flow conditions to verify and validate the results of numerical simulations. The expt. data detd. in the lab. settler did not agree with the forecast based on the simulation. Zaproponowano weryfikację i walidację symulacji numerycznej procesu sedymentacji w skali laboratoryjnej w warunkach przepływowych. Istotą proponowanego rozwiązania jest wykorzystanie składów granulometrycznych zawiesiny na wyjściach urządzenia do weryfikacji poprawności uzyskanego wyniku symulacji. Jednym z podstawowych procesów wykorzystywanych w układach oczyszczania wody jest proces sedymentacji. Zagadnienia związane z rozdziałem układów wielofazowych przez sedymentację stanowią przedmiot wielu opracowań, rozpoczynając od teorii Hazena1), opracowania Coe i Clevengera2), teorii Kyncha3) po opracowania ostatnich lat, takie jak np. model Kowalskiego4) lub opracowania Bandrowskiego5) i Banasia6). Dostępne modele pozwalają na obliczanie układów sedymentacyjnych zarówno przy założeniu sedymentacji swobodnej, jak i skrępowanej. Projektując osadnik, najczęściej zakłada się rodzaj procesu sedymentacji, który będzie dominujący w urządzeniu, a następnie wylicza się powierzchnię sedymentacji potrzebną do poprawnej realizacji procesu. Pozostałe wymiary osadnika zwykle dobiera się w taki sposób, aby zapewnić poprawne doprowadzenie i odprowadzenie strumieni zawiesiny, oczyszczonej cieczy oraz zagęszczonego osadu. Doboru parametrów konstrukcyjnych urządzenia dokonuje się najczęściej na podstawie posiadanego doświadczenia oraz wiedzy z zakresu prowadzenia procesu sedymentacji. Alternatywę dla klasycznego podejścia do projektowania osadników, jak również pewnego rodzaju jej uzupełnienie, stanowią metody numeryczne, które mogą być wykorzystane zarówno do numerycznego modelowania przepływu w osad[...]

Projektowanie osadnika wielostrumieniowego z zastosowaniem numerycznej symulacji przepływu DOI:10.15199/62.2017.8.12


  W dobie technologii internetowych, rewolucji przemysłowej 4.0 osadniki ciągle pozostają jednym z podstawowych urządzeń wykorzystywanych w układach oczyszczania wody. Urządzenia te są wykorzystywane zarówno w układach uzdatniania wody, jak i oczyszczania ścieków. Podstawowym procesem prowadzonym w osadnikach jest sedymentacja. Zagadnienia związane z rozdzielaniem układów wielofazowych są na tyle złożone, że ciągle pojawiają się nowe opracowania pozwalające w lepszy sposób opisać realizowany proces oraz uzyskiwane efekty1-3). Rozwój teorii związanych z opisem procesu sedymentacji4) pozwala uzyskiwać bardziej szczegółowe dane dotyczące procesu lub pracy urządzeń5-7). Najczęściej jednak są to opracowania odnoszące się do ściśle określonego obszaru zastosowań oraz ściśle określonych warunków8). Niezależnie od modelu, na podstawie którego obliczany jest osadnik najczęściej wyznaczana jest powierzchnia sedymentacji9, 10). Wyznaczona teoretyczna powierzchnia sedymentacji z definicji będzie obarczona błędem, gdyż każdy z modeli matematycznych pozwala na jej wyznaczenie pod warunkiem zachowania założeń, co w przypadku układów technicznych jest trudne, a najczęściej niemożliwe do spełnienia. Jednym z podstawowych elementów mających istotny wpływ na przebieg procesu sedymentacji jest rzeczywisty rozkład prędkości przepływu w urządzeniu. Właściwy rozkład prędkości jest niezbędny do zapewnienia właściwej pracy osadnika7). Rozkład prędkości przepływu w osadniku można zaliczyć do elementów, które w modelach teoretycznych w pełni nie mogą być odzwierciedlone9, 10). W modelach matematycznych najczęściej zakłada się stałą wartość prędkości przepływu w całej przestrzeni sedymentacyjnej, alternatywnie można znaleźć nieliczne opracowania, w których autorzy uwzględniają w modelu profil prędkości. Najczęściej jest to profil charakterystyczny dla przepływów laminarnych. Nie zmienia to faktu, że w modelach teoretycznych nie ma możliwości uwzględnienia i[...]

Koncepcja systemu ElGrid do optymalizacji pracy i rozwoju rozdzielczych sieci energetycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono koncepcję systemu ElGrid - systemu do optymalizacji pracy i rozwoju rozdzielczych sieci elektroenergetycznych. W pierwszej części pracy przedstawiono wyzwania jakim będą musiały sprostać sieci dystrybucyjne w ciągu najbliższych lat. Wyzwania te w głównej mierze wynikają ze wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną i rozwoju energetyki odnawialnej. Następnie omówiono funkcjonalność systemu oraz jego architekturę. W zakończeniu zawarto wnioski dotyczące korzyści płynące ze stosowania systemu. Abstract. The paper presents idea of ElGrid system - a system for optimization of operation and development of electric distribution networks. In the first part of the work challenges witch must be met by distribution networks during following years are presented. This challenges are mostly a result of electricity consumption growth and renewable energy sources development. Then the functionality of the system is discussed. In the end conclusions concerning advantages of the system usage are described. (Concept of ElGrid - system for optimization and development of power distribution network) Słowa kluczowe: rozdzielcze sieci elektroenergetyczne, optymalizacja, planowanie rozwoju, system informatyczny. Keywords: distribution power networks, optimization, development planning, computer system. Wstęp Przedsiębiorstwa przesyłowe i dystrybucyjne w sektorze elektroenergetycznym, jako odpowiedzialne za przesył i dystrybucję energii elektrycznej, dysponują infrastrukturą sieciową o znacznej wartości. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych będąc naturalnymi monopolistami na obszarach swojego działania, podlegają regulacjom Prawa Energetycznego oraz Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie taryf za świadczone usługi, spraw obsługi klienta, kwestii zapewnienia odpowiednich parametrów energii, dopuszczalnych czasów trwania przerw w dostawach energii elektrycznej czy zasad przyłączania nowych źródeł energii odnawialnej. Istnieje więc[...]

Monitorowanie, pomiary i analizy w sieciach inteligentnych - projekt pilotażowy smart grid na Półwyspie Helskim


  Pojawianie się generacji rozproszonej, zmiana struktury wytwarzania oraz aktywne angażowanie się odbiorców w rynek energii mogą w przyszłości spowodować, że zaprojektowana kilkadziesiąt lat temu i pracująca obecnie sieć dystrybucyjna będzie pracować w sposób nieefektywny. Jednym ze sposobów na wzrost efektywności pracy sieci jest wdrożenie rozwiązań z obszaru sieci inteligentnych (smart grid) [1]. Sieć inteligentna, zgodnie z przyjętą w Energa -Operator definicją jest siecią dystrybucyjną i powiązaną z nią technologią informatyczno- telekomunikacyjną, integrującą w sposób inteligentny działanie uczestników procesu wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i użytkowania energii elektrycznej w celu poprawy niezawodności dostaw i efektywności OSD oraz aktywnego angażowania odbiorców w podnoszenie efektywności energetycznej. Podstawą do wdrażania nowych funkcjonalności i technologii jest zapewnienie odpowiedniego poziomu automatyzacji i monitorowania sieci dystrybucyjnej, w tym również sieci nN. Projekt pilotażowy smart grid na Półwyspie Helskim Projekt pilotażowy inteligentnej sieci na Półwyspie Helskim jest ważnym projektem badawczym Energa -Operator w zakresie możliwości rozwoju sieci inteligentnych [2, 3]. Celem projektu jest stworzenie podstaw do wprowadzenia do istniejącej sieci dystrybucyjnej elementów, które pozwolą przebudować ją do poziomu sieci inteligentnej. Zaprojektowanie rozwiązań, budowa oraz prace badawcze miały umożliwić praktyczne zweryfikowanie efektywności zastosowanych technologii smart grid i możliwości wykorzystania ich w skali całej sieci Energa -Operator . Jako obszar projektu została wybrana sieć w obrębie Półwyspu Helskiego, wykonana głównie jako sieć kablowa. Aby objąć zakresem także sieć napowietrzną, projekt został rozszerzony o linię napowietrzną SN Piaśnica. Projektem zostało objętych blisko 200 km linii SN, 150 stacji SN/nN oraz 150 km linii nN. Z sieci na obszarze pilotażu jest zasilanych blisko 10 ty[...]

Wykorzystanie danych pomiarowych z systemów AMI do optymalizacji konfiguracji sieci rozdzielczych DOI:10.15199/48.2015.11.50

Czytaj za darmo! »

Optymalizacja rozcięć jest jednym z podstawowych działań bezinwestycyjnych mających na celu zmniejszanie strat w sieci dystrybucyjnej, przy założeniu, że nie są instalowane nowe punkty podziału. Wprowadzenie metod optymalizacyjnych może doprowadzić do zmniejszenia sumarycznych strat mocy nawet o kilkanaście procent. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń dokonanych dla rzeczywistego fragmentu sieci rozdzielczej SN i nN. Abstract. Optimization of network configuration is one of the basic non-investment activities for reducing the losses in the distribution network. Introduction of optimization methods can lead to a reduction in aggregated losses by up to ten percent. The results of calculations made for the actual fragment distribution network MV and LV are presented in the paper. (The use of measurement data from AMI systems to optimize the configuration of distribution networks). Słowa kluczowe: rozdzielcze sieci elektroenergetyczne, odwzorowanie sieci el-en, optymalizacja konfiguracji, system informatyczny. Keywords: distribution power networks, network model, network reconfiguration, computer system. Wstęp Przedsiębiorstwa dystrybucyjne zobowiązane są do podnoszenia efektywności energetycznej. W tym zakresie, miedzy innymi, powinny wpływać bezpośrednio na obniżanie start technicznych w sieci energetycznej. Obowiązek podnoszenia efektywności wynika bezpośrednio z praw unijnych i krajowych. Obowiązki OSD w zakresie efektywności i racjonalizacji wykorzystania energii specyfikuje Dyrektywa 2006/32/UE [1] o efektywności końcowej wykorzystania energii i usługach energetycznych. W art. 17 nakłada ona na OSD obowiązek ograniczenia przepływu mocy biernej oraz strat sieciowych w ciągach liniowych i transformatorach. Planowane są pewne zmiany w tej Dyrektywie. Mogą one doprowadzić do większej presji na podnoszenie efektywności i racjonalizacji wykorzystania energii w państwach członkowskich. W zakresie prawa krajowego obowiązek zmniejs[...]

Otrzymywanie ekstraktów olejowych z nasion owoców jagodowych z wykorzystaniem CO2 w warunkach nadkrytycznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki wstępnych badań nad wydzielaniem olejów nienasyconych z nasion niektórych owoców jagodowych z wykorzystaniem ekstrakcji w warunkach nadkrytycznych z użyciem ditlenku węgla. Przedstawiono wyniki analiz uzyskanych ekstraktów. Potwierdzono możliwość pozyskiwania z odpadów roślinnych bardzo interesujących produktów o dużym potencjale aplikacyjnym w różnych dziedzinach przemysłu. Blackcurrant and strawberry seeds were recovered from industrial pomaces, disintegrated and extd. with supercrit. CO2 at 50°C under pressure 280-360 bar for 270 min. The exts. were analyzed for acid, peroxide, I, and sapon. nos. as well as for content of proteins, fats and fatty acids. Linolic and aa-linoleic acid were main fatty acids in the extd. oils. The oils contained also larg[...]

 Strona 1