Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Bartkowiak"

Zagospodarowanie odpadów metodą amonolizy

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposoby zagospodarowania wybranych odpadów z zastosowaniem metody amonolizy. Najwięcej uwagi poświęcono przetwarzaniu odpadowych chloropochodnych organicznych: 1,2-dichloropropanu i 1,2,3-trichloropropanu do poszukiwanych i użytecznych związków. Opisano metody amonolizy czynnika dymotwórczego FS, gazu bojowego Luizytu, poli(tereftalanu etylenu), nylonu-6 i 6.6. A review with[...]

Właściwości i zastosowania 1,2-diaminopropanu i polipropylenoamin

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono właściwości i zastosowania produktów amonolizy odpadowego 1,2-dichloropropanu, tj. 1,2-diaminopropanu i polipropylenoamin. Opisano zastosowania wymienionych związków w różnych gałęziach współczesnego przemysłu (w przemyśle petrochemicznym, włókienniczym, tworzyw sztucznych, związków powierzchniowo czynnych itp.) począwszy od połowy ub. wieku po dzień dzisiejszy. A review wit[...]

Właściwości i zastosowania 1,2-diaminopropanu i polipropylenoamin

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono właściwości i zastosowania produktów amonolizy odpadowego 1,2-dichloropropanu, tj. 1,2-diaminopropanu i polipropylenoamin. Opisano zastosowania wymienionych związków w różnych gałęziach współczesnego przemysłu (w przemyśle petrochemicznym, włókienniczym, tworzyw sztucznych, związków powierzchniowo czynnych itp.) począwszy od połowy ub. wieku po dzień dzisiejszy. A review wit[...]

Preparation and characterization of Ti-MWW titanosilicate catalyst. A review Otrzymywanie i charakterystyka katalizatora tytanowo-silikatowego Ti-MWW. Przegląd DOI:10.15199/62.2017.1.22


  A review, with 60 refs., of methods for prepn. of title catalyst and their impact on activity and selectivity in the epoxidation of unsatd. compds. with various structures. Omówiono otrzymywanie katalizatora tytanowo- silikatowego Ti-MWW metodą hydrotermalną oraz sposoby jej modyfikacji. Przedstawiono możliwości zwiększenia aktywności katalizatora w procesach utleniania przez zastosowanie posyntezowej metody jego otrzymywania. Zwrócono uwagę na dużą aktywność katalizatora w procesach epoksydacji związków nienasyconych o dużych objętościowo cząsteczkach i dużą odporność katalizatora na wymywanie tytanu. Przedstawiono wyniki fizykochemicznych badań katalizatora metodami XRD, IR i UV. Katalizatory tytanowo-silikatowe odgrywają coraz większą rolę w reakcjach utleniania i procesach związanych z ochroną środowiska. Największe znaczenie mają katalizatory: TS-1, TS-2, Ti-beta, Ti-MCM-41, Ti-MCM-48, Ti-MWW i Ti-SBA-151, 2). Katalizator TS-1 stosuje się w skali przemysłowej do otrzymywania mieszaniny hydrochinonu i pirokatechiny metodą hydroksylowania fenolu za pomocą nadtlenku wodoru3). Jest też przemysłowo wykorzystywany w amoksydacji cykloheksanonu do oksymu cykloheksanonu, podstawowego półproduktu w produkcji kaprolaktamu i stylonu4-6). Zbudowano doświadczalne instalacje epoksydowania propylenu do tlenku propylenu za pomocą nadtlenku wodoru z udziałem katalizatora TS-15, 7). Wiele prac poświęcono epoksydacji alkoholu allilowego do glicydolu w obecności katalizatora TS-18), alkoholu krotylowego9), 1-buten- 3-olu10), alkoholu i chlorku metallilu11). Wybrane sposoby utleniania kilku związków allilowych za pomocą nadtlenku wodoru w obecności katalizatorów tytanowo-silikatowych zostały przedstawione w monografii12). Katalizator TS-1 stosuje się przede wszystkim do epoksydacji i hydroksylacji związków małocząsteczkowych za pomocą nadtlenku wodoru lub organicznych wodoronadtlenków. Syntezy katalizatorów TS-1, Ti-beta, Ti-MWW i Ti-MCM-[...]

 Strona 1