Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Konrad Witczak"

Nakłady na energooszczędność prowadzące do minimalnych wymagań wg Dyrektywy 2010/31/UE


  UstanawiającDyrektywę 2010/31/UE (tzw. recastEPBD) z 19maja 2010 r. Parlament Europejski postanowił zwiększyć oszczędność energii oraz udział odnawialnych źródeł energii zarównownowowznoszonych, jak imodernizowanych budynkach. Dyrektywa wprowadza odpowiednie rozporządzenia oraz nakłada na kraje członkowskie takie zobowiązania, jak: sposób ustanawiania minimalnych wymagań dotyczących efektywności energetycznej budynków; obowiązek zdefiniowania iwprowadzenia tzw. budynkówprawie zeroenergetycznych (NZEB, ang. Nearly Zero Energy Building); wprowadzenie systemu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej budynków; regularne przeglądy systemów ogrzewania i klimatyzacji oraz wiele innych. Dyrektywa nie zabrania państwomczłonkowskim definiowania wymagań bardziej rygorystycznych od wymagań minimalnych, obliczonych wg reguły kosztu optymalnego. Dyrektywa zobowiązuje również państwa członkowskie do regularnego przeglądu minimalnych wymagań i dostosowywania ich do postępu technicznego w produkcji materiałów budowlanych, technikach instalacyjnych itp. Dodatkowo państwa członkowskie mają obowiązek składania do Komisji Europejskiej sprawozdań z przeprowadzonych obliczeń wg reguły kosztu optymalnego, określających minimalne wymagania charakterystyki energetycznej budynków. Sprawozdania te mają zawierać zestawienie wszystkich danych wejściowych oraz założeń do obliczeń, a także wyniki obliczeń. Ponadto, w celu aktualizacji wymagań, państwa członkowskie zobowiązane są do cyklicznego (minimum raz na pięć lat) składania sprawozdań, potwierdzających zmianęminimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej. Jednym z kluczowych przepisów wykonawczych wprowadzanych wraz z Dyrektywą 2010/31/UE jest Rozporządzenie nr 244/2012 z 16 stycznia 2012 r. opublikowane 21 marca 2012 r. ustanawiające ramy metodologii porównawczej do celów obliczania optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagańminimalnych dotyczących ch[...]

Przewidywany wpływ nowych wymagań dotyczących efektywności energetycznej wg znowelizowanych WT na rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne budynków


  Od 1 stycznia 2014 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Znowelizowane rozporządzenie jest transpozycją najistotniejszych postanowień przekształconej Dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Przepisy obowiązujące do końca 2013 r. podchodziły niekonsekwentnie do zagadnień związanych z energooszczędnością. Projektując nowy budynek lub występując o pozwolenie budowlane na remont budynku istniejącego, wystarczyło spełnić tzw. wymagania cząstkowe dotyczące m.in. współczynników przenikania ciepła przegród Uc(max) oraz odpowiedniej izolacyjności przewodów instalacyjnych lub wymaganie ogólne dotyczące określonej wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP). Dotychczasowe wymagania miały więc charakter alternatywny U lub EP. Jak pokazują dane zgromadzone przez firmę BuildDesk Polska (na podstawie ok. 100 tys. świadectw charakterystyki energetycznej budynków) ponad 50%nowych obiektów (od 2009 r.) nie osiągało wymaganego EP. Nie musiało, gdyż budynki te spełniały wymagania cząstkowe.Wzwiązku z tym, jedną z poważniejszych zmian o charakterze jakościowym w wymaganiach znowelizowanych Warunków Technicznych (WT) jest wprowadzenie obowiązku równoczesnego spełnieniawymagań o charakterze cząstkowym oraz wymagania o charakterze ogólnym dotyczącym wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP. Tak postawione wymagania w znacznie większym niż poprzednio stopniu gwarantują, że nowo powstał[...]

Sposoby określania efektywności energetycznej na przykładzie budynku wielorodzinnego DOI:10.15199/33.2015.01.04


  W artykule przedstawiono wpływ rodzaju nośników energii końcowej na spełnienie warunku dotyczącego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na przykładzie budynku wielorodzinnego wznoszonego w kilku różnych lokalizacjach w Polsce. Rodzaje wymagań dotyczących efektywności energetycznej Zmiany dotyczącewymagań efektywności energetycznej budynków, które wprowadziło Rozporządzenie oWarunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1] na początku 2014 r., polegają m.in. na obowiązku spełnienia zarówno tzw. wymagań cząstkowych, np. współczynnika przenikania ciepła przegród (okien, ścian, dachów itd.) - Umax, jak i całkowitego współczynnika przepuszczalności promieniowania słonecznego - gc oraz tzw. wymagań ogólnych w postaci współczynnika nakładu na nieodnawialną energię pierwotną - EP. Należy jednak zwrócić uwagę na charakter tych obu wymagań oraz to, w jakim stopniu dotyczą one samego budynku, jego użytkowników, wpływu na komfort użytkowania budynku, a w jakim aspektów znacznie wykraczających poza wpływ projektanta danego obiektu.Moimzdaniem dobre wymagania powinny z jednej strony zapewniać odpowiednią efektywność energetyczną budynków, rozpatrywaną z punktu widzenia użytkowników, wyrażającą się np. niskimi kosztami eksploatacji, a z drugiej strony ukierunkowywać efektywność energetyczną całego budownictwa w taki sposób, aby optymalnie wykorzystywać zasoby energetyczne kraju z uwzględnieniem przyszłych zmian tych zasobów. Spełnienie wymienionych dwóch założeń nie może odbywać się kosztem zapewnienia odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego, na którą składają się m.in. komfort cieplny, komfort akustyczny, jakość powietrza wewnętrznego, dostęp światła naturalnego. Pierwszy typ wymagań, tzn. przegrody o niskimwspółczynniku przenikania ciepła przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej budynku widzianej od strony użytkowania, np. zmniejszając koszty jego eksp[...]

Tempo wysychania wilgoci technologicznej ze ścian zewnętrznych a efektywność energetyczna budynków DOI:10.15199/33.2017.01.10


  Problemy zawilgocenia materiałów budowlanych należą do bardzo istotnych zagadnień dotyczących budownictwa, jak m.in.: korozjamateriałów budowlanych oraz całych elementów budowli, wpływ wilgotności na jakość środowiska wewnętrznego pomieszczeń rzutująca również na zdrowie użytkowników budynków, pogarszanie właściwości izolacyjnych materiałów budowlanych, a co za tym idzie efektywności energetycznej budynków. Artykuł dotyczy wpływu zawilgocenia warstw konstrukcyjnych ścian zewnętrznych na izolacyjność cieplną tych przegród oraz na efektywność energetyczną lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych. Wykorzystano w nim dane oraz wyniki obliczeń dr inż. Marii Wesołowskiej i dr inż. Anny Kaczmarek z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy zaprezentowane m.in. w artykule Zapotrzebowanie na ciepło w pierwszych latach eksploatacji budynku [4].Wcytowanej publikacji pokazano, w jakimzakresie zwiększona początkowa zawartość wilgoci (tzw. wilgoć technologiczna) warstwy murowej wpływa na zwiększanie współczynnika przewodzenia (λ) tej warstwy oraz sąsiadującego z nią materiału izolacyjnego, a co za tymidzie na zwiększenie współczynnika przenikania ciepła U [W/(m2K)]) całej przegrody [2]. Uwzględniono również wpływ materiałów izolacyjnych, o różnych współczynnikach oporu dyfuzyjnego pary wodnej, na szybkość wysychania przegród z wilgoci (rysunek 1). Do cieplno-wilgotnościowych obliczeń przegród zewnętrznych wykorzystano program WUFI Pro.1) Po li tech ni ka Łódz ka, Wy dział Bu dow nic - twa, Ar chi tek tu ry i In ży nie rii Śro do wi ska; kon rad.wit czak@p.lodz.pl D[...]

Nowa dyrektywa EPBD dotycząca efektywności energetycznej budynków DOI:


  Pierwsza dyrektywa dotycząca efektywności energetycznej [1] została opublikowana w 2002 r., a do prawa polskiego wprowadzona od początku 2009 r. Mniej więcej w połowie 2018 r. poznaliśmy treść trzeciej już dyrektywy EPBD [3], której zapisy i wymagania sięgają do 2050 r. Trzy opublikowane dotychczas dyrektywy EPBD obejmują niemalże półwiekową, szeroką wizję rozwoju budynków ze szczególnym uwzględnieniem ich efektywności energetycznej. Szeroką, gdyż perspektywa ta dotyczy nie tylko rozwiązań technologicznych uwzględnianych w poprawie efektywności energetycznej budynków, ale także narzędzi służących promocji budownictwa energooszczędnego, wpływu na kształtowanie środowiska wewnętrznego i zewnętrznego budynków.Wartykule dokonano przeglądu głównych założeń pierwszej i drugiej dyrektywy związanej z charakterystyką energetyczną, a szerzej opisano założenia najnowszej, trzeciej dyrektywy EPBD. Nieco historii. Pierwszy etap - najpierw świadomość Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków była pierwszą tzw. dyrektywą EPBD (ang. Energy Performance Buildings Directive). Zdefiniowała ona, jak duży udział mają budynki mieszkalne i usługowe w całkowitym zużyciu energii w Unii Europejskiej.Wówczas wielkość tego udziału określono na 40% z perspektywą rosnącą.Wzwiązku z tympodstawowymcelempierwszej dyrektywy EPBD było promowanie budownictwa energooszczędnego i poprawy charakterystyki energetycznej budynków. W tym celu wprowadzono wiele narzędzi, z których najważniejsze to: ● systemświadectwcharakterystyki energetycznej budynków; ● system oceny i certyfikacji energetycznej budynków; ● zbiór wykonawczych aktów prawnych umożliwiających skuteczne wdrożenie wymienionych narzędzi. Świadectwo charakterystyki energetycznej, jego zrozumiałość, sposób przedstawienia informacji o parametrach energetycznych budynku miały pełnić kluczową rolę w promowaniu[...]

Wpływ lokalizacji na efektywność energetyczną budynków jedno- i wielorodzinnych DOI:10.15199/33.2017.01.01


  Coraz częściej do przedstawiania m.in. wyników analiz energetycznych budynkówwykorzystywane są Systemy Informacji Geograficznej (GIS, ang. Geographic Information Systems). Tego typu analizy pozwalają spojrzeć na skutki związane m.in. z zapotrzebowaniem budynków na energię w większej skali, np. miasta, gminy, kraju.Wartykule przedstawiono fragment wyników pracy szacującej skutki wprowadzenia jednakowych na terenie całej Polski wymagań dotyczących wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej na zmiany udziałów odnawialnych źródeł energii w wybranym budynku jedno- i wielorodzinnym. Obliczenia wykonano dla wszystkich 61 stacji meteorologicznych, których statystyczne dane pogodowe są udostępniane przezMinisterstwo Infrastruktury i Budownictwa [1]. Dane te wykorzystywane sąm.in. na potrzeby obliczania charakterystyk energetycznych budynków w celu stwierdzenia spełnienia wymaganiaWarunków Technicznych (WT) dotyczących wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [2].Wtabeli 1 przedstawiono wymagania WT dotyczące omawianych typów budynków [2].rzędu 1) Politechnika Łódzka,WydziałBudownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska *) Adres do korespondencji: konrad.witczak@p.lodz.pl DOI: 10.15199/33.2017.01.01 Wpływ lokalizacji na efektywność energetyczną budynków jedno- i wielorodzinnych dr inż. Konrad Witczak1)*) dr inż. Arkadiusz Witek1) Agnieszka Rzeszotarska Tabela 1.Wymagana wartość wskaźników EP na potrzeby ogrzewania i przygotowania c.w.u. dla budynków mieszkalnych [2] Rodzaj budynku Maksymalna wartość wskaźnika EPh+w na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej [kWh/m2r] od 01.01.2014 r. od 01.01.2017 r. od 01.01.2021 r. Budynek mieszkalny jednorodzinny 1[...]

Bilans energetyczny, surowcowo-środowiskowy oraz ekonomiczny przykładowego klastra energii DOI:10.15199/33.2018.01.03


  Klastry energii lub tzw. lokalne obszary bilansowania, jako elementy energetyki rozproszonej, mogą być znakomitym uzupełnieniem energetyki zawodowej, scentralizowanej. Te dwa rodzaje systemów wytwarzania i dostarczania energiimogą tworzyć miks zwiększający bezpieczeństwo energetyczne danego obszaru. Opis narzędzia obliczeniowego W przedstawionym przykładzie analizowanym obszarem jest niewielka gminawiejska. Wsumie analizie poddano 1200 budynków jednorodzinnych i 4 budynki niemieszkalne (o różnejwielkości, roku budowy oraz EK). Modelowane w arkuszu kalkulacyjnym, opracowanym na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, cechy obszarów bilansowania obejmują trzy moduły: energetyczny, środowiskowo-surowcowy (LCA) i ekonomiczny (LCC). Wprzypadku wszystkich modułów arkusz prowadzi równoległe obliczenia, uwzględniając co najmniej dwa warianty grup budynkówpoddawanych analizie.Wariantem bazowymmoże być zbiór budynkówo charakterystyce energetycznej w stanie istniejącym (np. wg danych GUS). Drugim wariantem jest ta sama grupa budynków, co do liczby i ich wielkości, ale o odmiennej charakterystyce energetycznej, np. po termomodernizacji lub zmianie struktury nośników energii. Bilans[...]

 Strona 1