Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ KORBEL"

WPŁYW SPOSOBU ODKSZTAŁCANIA NA STRUKTURĘ, WŁASNOŚCI MECHANICZNE STABILNOŚĆ CIEPLNĄ CYNKU

Czytaj za darmo! »

Produkowane na linii ciągłego odlewania i walcowania a następnie ciągnione druty z cynku o czystości 99,995 % charakteryzują się niskimi własnościami mechanicznymi. Wytrzymałość na rozciąganie zazwyczaj nie przekracza wartości 140 MPa. W odróżnieniu od tego wyrobu, druty wyciskane współbieżnie metodą KOBO ze stopniem przerobu λ = 100 bez uprzedniego podgrzania wsadu, charakteryzują się dużą wytrzymałością na rozciąganie, bliską 180 MPa. Ponadto, własności mechaniczne nie ulegają zmianie wskutek wyżarzania w zakresie temperatur wyżarzania do ok. 250 °C i mogą być dodatkowo zwiększone poprzez zgniot, do wartości przewyższającej 300 MPa (granica plastyczności Rm ≈ 250 MPa). Wraz ze wzrostem własności wytrzymałościowych stwierdzono równocześnie wzrost wydłużenia z 7 % do ponad[...]

ZJAWISKO LÜDERSA W ALUMINIUM WYCIŚNIĘTYM METODĄ KOBO

Czytaj za darmo! »

Druty z technicznie czystego aluminium otrzymane "na zimno" w procesie wyciskania KOBO, podczas rozciągania charakteryzują się trzema rodzajami zachowań: 1 — szybką lokalizacją odkształcenia pogłębiającą się do postaci szyjki, 2 — odkształceniem typu Lüdersa, 3 — monotonicznym przebiegiem. Odpowiadają one początkowi, środkowi i końcowi wyrobu. Pytania o powody wystąpienia oraz mechanizm ujawnionego zjawiska Lüdersa, stały się inspiracją niniejszego artykułu. Słowa kluczowe: aluminium, wyciskanie, metoda KOBO, deformacja Lüdersa, defekty punktowe LÜDERS PHENOMENON IN ALUMINUM EXTRUDED WITH KOBO METHOD Wires made of technically pure aluminum obtained on the way of extrusion in “cold" conditions with KOBO method are characterized during tensile test by three typ[...]

WŁASNOŚCI MECHANICZNE DRUTÓW ALUMINIOWYCH OTRZYMANYCH METODĄ KOBO

Czytaj za darmo! »

Spośród kilku sposobów umożliwiających dużą deformację plastyczną (SPD) i ukierunkowanych na polepszenie własności użytkowych materiałów metalicznych, proces wyciskania z cyklicznym skręcaniem (metoda KOBO) posiada, obok walorów testu doświadczalnego, cechy procesu przemysłowego. W związku z tym, że wyroby wyciskane metodą KOBO mogą osiągać znaczne długości, rodzi się pytanie o ewentualne zróżnicowanie ich własności mechanicznych na początku i końcu, spowodowane odmiennymi warunkami odkształcania (malejąca siła wyciskania, zmieniająca się temperatura). Problem ten stanowił przedmiot badań przeprowadzonych na drutach z aluminium o technicznej czystości (99,7 %), otrzymanych "na zimno" czyli bez wstępnego nagrzewania, w procesie wyciskania metodą KOBO ze stopniem przerobu λ = 100.[...]

EFEKT CIEPLNY W PROCESIE WYCISKANIA ALUMINIUM METODĄ KOBO

Czytaj za darmo! »

W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy niska siła wyciskania rejestrowana w procesie KOBO nie jest spowodowana silnym wzrostem temperatury wyciskanego materiału. Z tego powodu, przeprowadzono proces wyciskania aluminium o technicznej czystości (99,7 %) zarówno metodą KOBO, jak i konwencjonalnie, "na zimno" i "na gorąco", wykorzystując do pomiaru rzeczywistej temperatury metalu, zespołu termopar umieszczonych w wyciskanym wsadzie. Umożliwiło to znalezienie zależności pomiędzy mechanicznymi parametrami procesu wyciskania oraz własnościami mechanicznymi wytworzonych wyrobów a rzeczywistą temperaturą panującą w momencie plastycznego płynięcia w strefie odkształcenia (ścinania). Badania pozwoliły na stwierdzenie, że temperatura nie jest czynnikiem decydującym o zainicjowaniu [...]

CHARAKTERYSTYKI MECHANICZNE I STRUKTURA DRUTU AL 99,7 % WYCISKANEGO METODĄ KOBO


  W artykule badano wpływ parametrów procesu wyciskania metodą KoBo (początkowej temperatury wsadu, prędkości wyciskania i częstotliwości rotacji matrycy) na strukturę, własności mechaniczne i charakterystyki umocnieniowe wyciśniętego drutu Al 99,7 %. Stwierdzono, że własności wytrzymałościowe prasówki KoBo maleją wraz ze wzrostem temperatury początkowej wsadu, a przy stałej jej wartości — także ze wzrostem prędkości wyciskania, częstotliwości rotacji matrycy oraz stopnia zaawansowania procesu wyciskania (tzn. na długości wyrobu). Druty Al wyciskane z małą prędkością (0,1 mm/s) i z najmniejszą z zastosowanych częstotliwości rotacji matrycy (3 Hz), ze wsadów o początkowej temperaturze z zakresu od 20 do 220 °C wykazują strukturę włóknistą, wysokie własności wytrzymałościowe i niskie umocnienie odkształceniowe. W przypadku wyciskania "na zimno" drut osiąga Rm = 200 MPa i umacnia się do ok. 230 MPa po walcowaniu ze zgniotem 90 %. Wzrost temperatury początkowej wsadu i/lub częstotliwości rotacji matrycy powoduje stopniową zmianę struktury prasówki (rośnie udział objętościowy ziaren zrekrystalizowanych), co skutkuje spadkiem własności wytrzymałościowych i wzrostem plastyczności. Drut taki wprawdzie wykazuje zdecydowanie większe umocnienie odkształceniowe, lecz mimo to Rm po dużym zgniocie sięga co najwyżej 150 MPa (w przypadku drutu wyciskanego metodą KoBo w 400 °C), co upodabnia go do prasówki wyciskanej konwencjonalnie. Słowa kluczowe: aluminium, wyciskanie, metoda KoBo, struktura, własności mechaniczne, umocnienie odkształceniowe MECHANICAL CHARACTERISTICS AND STRUCTURE OF AL 99.7 % WIRE EXTRUDED BY KOBO METHOD The work presents a study on the influence of process parameters of extrusion by KoBo method (initial billet temperature, extrusion rate and frequency of the die rotation) on the structure, mechanical properties and work‐hardening characteristics of extruded Al 99.7 % wire. It was found that the strength properties of KoBo [...]

WARUNKI INICJACJI PROCESU KONSOLIDACJI WIÓRÓW ZE STOPÓW MAGNEZU PODDANYCH NISKOTEMPERATUROWEMU WYCISKANIU METODĄ KOBO DOI:10.15 199/67.2015.12.15


  Eliminujący procesy metalurgiczne recykling wiórów ze stopów magnezu, stanowi współczesne wyzwanie stojące przed inżynierią materiałową. Jest ono o tyle złożone, że konwencjonalne, wysokotemperaturowe wyciskanie wiórów nie prowadzi do ich zadowalającej konsolidacji z uwagi na osiągany w tym procesie niewielki stopień przerobu i silne przypowierzchniowe utlenienie poszczególnych wiórów. Dotychczasowe wyniki prób rozwiązania tego problemu metodami SPD, w szczególności ECAP, z uwagi na niewielką wydajność, nie są zachęcające do wykorzystywania w praktyce przemysłowej. W tym kontekście, udokumentowane doświadczalnie możliwości konsolidacji wiórów ze stopów magnezu drogą ich niskotemperaturowego wyciskania metodą KOBO, otwierają zarówno nowy obszar badawczy jak i aplikacyjny. W artykule zidentyfikowano uwarunkowania ograniczające skuteczną inicjację procesu konsolidacji plastycznej wiórów ze stopu magnezu AZ91 bezpośrednio po rozpoczęciu ich niskotemperaturowego wyciskania metodą KOBO oraz podano sposób ich usunięcia. Słowa kluczowe: recykling, stopy magnezu, wyciskanie, metoda KOBO CONDITIONS FOR INITIATING CONSOLIDATION PROCESSES OF MAGNESIUM ALLOY CHIPS UNDERGOING LOW-TEMPERATURE EXTRUSION BY THE KOBO METHOD The recycling of magnesium alloy chips with the elimination of metallurgical processes is a great challenge for material engineering. It is a complicated task, because conventional, high-temperature extrusion of chips does not lead to their satisfactory consolidation, due to a low extrusion ratio of the process and strong near-surface oxidation of individual chips. Attempts to solve the problem with the use of SPD methods, ECAP in particular, have proved to be rather inefficient and not encouraging enough to be applied on an industrial scale. Therefore, experimentally proved possibility to consolidate magnesium alloy chips through low-temperature extrusion by the KOBO method creates both, a new area of research and application. This pa[...]

 Strona 1