Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"WŁODZIMIERZ MIERNIK"

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Kształtowanie ilościowych i jakościowych zasobów wodnych na obszarach wiejskich - aspekty techniczne, prawne i ekonomiczne”

Czytaj za darmo! »

W dniach 25-26 września 2008 r. w Krakowie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego oraz Dobczycach w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym MPWiK SA Kraków "Jałowcowa Góra", miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt.: "Kształtowanie ilościowych i jakościowych zasobów wodnych na obszarach wiejskich - aspekty techniczne, prawne i ekonomiczne". Połączono ją z ob[...]

Tendencje zmian jakości wód rzeki Rudawy (w latach 1990-2004)

Czytaj za darmo! »

Czynniki antropogeniczne mają znaczący wpływ na skład chemiczny wód, w tym wód powierzchniowych płynących [7]. W wyniku działalności człowieka, przedostają się do strumieni, rzek i jezior zanieczyszczenia organiczne wraz z niedostatecznie oczyszczonymi ściekami, zasolone wody dołowe z kopalń węgla kamiennego, związki azotu i fosforu wypłukiwane z tych części zlewni, które użytkuje się rolniczo. Jak bowiem piszą Kowalik i Kulbik [6] powołując się na Dunnetta [3] - "rzeki mają działanie całkujące wobec zlewni i odzwierciedlają swoim składem warunki tam panujące". Od roku 1990, wraz z wprowadzeniem w Polsce gospodarki rynkowej, przez kolejnych kilkanaście lat, pobór wód przez poszczególne działy gospodarki narodowej wykazywał stałą tendencje spadkową, co bezpośrednio przełożyło się[...]

Efektywność pracy przydomowej oczyszczalni ścieków typu RetroFAST

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych przydomowej oczyszczalni ścieków typu Retro- FAST z wykorzystaniem elementów teorii niezawodności. Obliczony poziom niezawodności pracy badanej oczyszczalni wynosi 85,4% dla BZT5, 89,2% dla ChZT i 92% dla zawiesiny ogólnej. Stwierdzono, że substratem limitującym przebieg reakcji aerobowych w złożu jest tlen, który penetruje błonę biologiczną do g[...]

Kształtowanie jakości wód kaskady małych zbiorników retencyjnych Szabelnia i Górny Młyn na rzece Czysta


  Działalność gospodarcza człowieka oraz zmiany użytkowania gruntów oddziałują bezpośrednio i pośrednio na obieg wody i jego strukturę [1]. Wpływają one na przyspieszenie obiegu wody w zlewni rzecznej, co skutkuje zwiększeniem częstości występowania przepływów ekstremalnych. Obserwuje się również obniżanie poziomu wód gruntowych, a tym samym zmniejszenie zasobów wód podziemnych [3]. Coraz powszechniejszy jest pogląd, że niezbędne są działania zmierzające do zwiększenia retencji zlewni metodami naturalnymi. Do metod technicznych, umożliwiających poprawę struktury bilansu wodnego, zalicza się budowę małych zbiorników wodnych, które mogą być efektywnym sposobem ograniczania fali powodziowej, głównie w przypadku małych zlewni (poniżej 100 km2), oraz gdy mamy do czynienia z dużym przepływem, ale o krótkim czasie trwania [8,9]. Jednak, specyfika małych zbiorników zaporowych, polegająca na akumulacji zanieczyszczeń z powierzchni zlewni, czyni z nich ekosystemy podatne na proces eutrofizacji [14]. Wybudowanie zbiorników wstępnych, zlokalizowanych bezpośrednio przed zbiornikiem głównym może przyczynić się do poprawy jakości wody, będącą wynikiem procesów fizykochemicznych i biologicznych zachodzących w wodzie zbiornika. Do podstawowych procesów zaliczyć można sedymentację zawiesin oraz wbudowanie biogenów w biomasę fitoplanktonu, którym sprzyja niewielka prędkość przepływu wody oraz wydłużony czas retencji [12, 13]. Celem artykułu jest określenie roli zbiornika wstępnego w kształtowaniu jakości wód w zbiorniku głównym, na przykładzie zbiorników Szabelnia i Górny Młyn. Charakterystyka obiektu badań Obiekt badań stanowił zbiornik główny Górny Młyn mający zbiornik wstępny - Szabelnia, zlokalizowane na rzece Czystej w km 5+[...]

Ilość związków biogennych wnoszonych z wodami rzeki Raby do zbiornika dobczyckiego w latach 2005-2009


  Największe zagrożenie dla jakości wód powierzchniowych (zwłaszcza stojących) zmagazynowanych w jeziorach i sztucznych zbiornikach zaporowych stanowią związki biogenne (azotu i fosforu) odpowiedzialne za proces ich eutrofizacji. Pociąga on za sobą masowy rozwój roślinności wodnej, w szczególności glonów. Tak zwanym "zakwitom glonów", towarzyszy szereg negatywnych dla środowiska wodnego zjawisk. Można wśród nich wymienić: wyhamowanie procesu fotosyntezy, pogorszenie się warunków tlenowych oraz przenikanie toksycznych metabolitów i produktów rozkładu ich obumarłej biomasy [2, 6]. Obok eutrofizacji naturalnej, występuje też eutrofizacja antropogeniczna. Wywołują ją związki biogenne przedostające się do wód z tzw. punktowych (ścieki) lub obszarowych (resztki nawozów stosowanych w rolnictwie) źródeł zanieczyszczeń [4]. W wielu przypadkach wody magazynowane w sztucznych zbiornikach zaporowych stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia ludności w wodę pitną, zwłaszcza dużych miast. Tak jest i w przypadku Krakowa, dla którego mieszkańców dostarcza się wodę przede wszystkim ze zbiornika dobczyckiego. Powstał on w wyniku przegrodzenia rzeki Raby w km 60+1 jej biegu, zaporą ziemno-betonową o wysokości 31,6 m. Przy normalnym poziomie piętrzenia ma on pojemność 99,2 mln m3 i zajmuje powierzchnię 970 ha. Zbiornik dobczycki jest GAZ, WOD A I TECHNIK A SANIT ARN A ■ PAŹDZIERNIK 2011 385 eksploatowany od 1987 r. [3]. Rzeka Raba dostarcza blisko 90% magazynowanej w nim wody, a pozostałe 10% pochodzi ze zlewni własnej, na której znajduje się kilka małych dopływów. Zawarte w nich ilości związków biogennych nie stanowiły poważnego zagrożenia dla jakości wód zbiornika dobczyckiego [5]. Stanowiły je natomiast biogeny dostarczane przez samą Rabę, których źródłem były ścieki oczyszczone, d[...]

 Strona 1