Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ELŻBIETA GRABIŃSKA-SOTA"

Ekologiczna ocena zagrożenia wód zmiękczaczami tkanin

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono ogólny algorytm procedury szacowania zagrożenia środowiskowego pochodzącego od substancji i preparatów chemicznych. Na jego przykładzie dokonano oceny nowo zsyntetyzowanych czwartorzędowych soli amoniowych. Preparaty te cechują się doskonałymi właściwościami zmiękczającymi i antyelektrostatycznymi. Mogą więc być składnikami płynów do płukania tkanin. Four newly synthesized quaternary ammonium salts were assessed for biodegradability in natural aq. medium and for environmental risk (according to P. Schöberl, 1997) connected with their use as components of fabric softeners. The predicted environmental concn. to the no-effect concn. ratio of the compds. was higher than 1 but they were found not dangerous because of fast biodegrdn. W sektorze chemii gospodarczej coraz większe znaczenie zyskują nowe zmiękczacze do tkanin. Należą one do grupy czwartorzędowych soli amoniowych. Ich produkcja stanowi ok. 8% produkcji wszystkich związków powierzchniowo czynnych. Eliminują one szorstkość tkanin, spowodowaną nowoczesnymi środkami piorącymi. Około 80% surowców do produkcji zmiękczaczy opierało się na chlorku diłojo-dimetyloamoniowym), który słabo rozkładał się w procesach oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego. Dlatego też prace badawcze nad zmiękczaczami koncentrowały się na znalezieniu innego surowca oraz stworzeniu bardziej skoncentrowanych roztworach zmiękczaczy. W wyniku badań powstały 25-proc. a nawet 50-proc. koncentra[...]

Wpływ czwartorzędowych soli amoniowych na pracę oczyszczalni ścieków

Czytaj za darmo! »

Omówiono wpływ wybranych czwartorzędowych soli amoniowych na biodegradację, nitryfikację i sedymentację osadów, a także na produkcję metanu w procesie fermentacji metanowej. Stwierdzono, że dimeryczna sól amoniowa powodowała najmniej zakłóceń w pracy biologicznej oczyszczalni ścieków. Three quaternary ammonium salts were added to municipal wastewater purified in activated sludge plants to study their effect on biodegradn., nitrification and MeH prodn. during anaerobic digestion of the wastewater-contained org. matter. No substantial effect of the salts was obsd except for decreased MeH prodn. and nitrification rate. Czwartorzędowe sole amoniowe (CSA) ze względu na swoje zwilżające, dyspergujące, emulgujące i dezynfekujące właściwości znalazły szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki, a przede wszystkim w chemii gospodarczej1). Coraz więcej używa się wyrobów kosmetyczno-perfumeryjnych, środków antyelektrostatycznych, środków zmiękczających tkaniny oraz preparatów do dezynfekcji i grzybobójczych, a Polska stanowi ogromny rynek zbytu na wszelkiego tego rodzaju środki chemii gospodarczej2). Wszystkie te preparaty i środki zawierające CSA po użyciu trafiają do kolektorów wraz ze ściekami bytowo-gospodarczymi, które docierają do oczyszczalni miejskich i mogą ją opuścić wraz z osadem nadmiernym (zaadsorbowane), ze ściekami oczyszczonymi lub ulec biologicznemu rozkładowi wewnątrz reaktora biologicznego. Głównym sposobem oczyszczania ścieków stosowanym w polskich oczyszczalniach jest metoda osadu czynnego. Dopływające związki mogą wpływać na efektywność pracy oczyszczalni, powodować hamowanie procesu nitryfikacji, zmieniać właściwości sedymentacyjne osadu lub skład jakościowy populacji osadu czynnego. Ponadto w wyniku oczyszczania ścieków powstają osady ściekowe, które muszą być przetworzone na nieszkodliwe produkty koń[...]

Wpływ amoniowej cieczy jonowej na pracę biologicznej oczyszczalni ścieków

Czytaj za darmo! »

Określono wpływ wybranej cieczy jonowej na pracę biologicznej oczyszczalni ścieków, zwłaszcza na nitryfikację i usuwanie zanieczyszczeń organicznych oraz podatność na biodegradację badanej substancji przez mikroorganizmy osadu czynnego. Obecność substancji spowodowała obniżenie szybkości usuwania łatwo utlenialnego substratu organicznego oraz pogorszenie procesu nitryfikacji. W wyniku adap[...]

Ocena oddziaływania amoniowej cieczy jonowej na organizmy glebowe

Czytaj za darmo! »

Oceniono wpływ amoniowej cieczy jonowej na wybranych przedstawicieli flory i fauny glebowej. Badania dowodzą, że już niskie stężenia (0,001-10 g/kgs.m.g.) azotanu didecylodimetyloamoniowego w glebie wpływają na inhibicję kiełkowania i wzrostu roślin testowych z gatunku Triticum aestivum L., Raphanus sativus L. i Lepidium sativum L. W testach toksyczności ostrej udowodniono brak negatywnego oddziaływania preparatu w stosunku do dżdżownic z gatunku Eisenia fetida, wykazano jednak, że wydłużenie czasu ekspozycji wpływa na obniżenie aktywności metabolicznej i sprawność rozrodczą organizmów testowych. Effect of (C10H21)Me2NNO3 liq. on the germination and growth capacity of Triticum aestivum L., Raphanus sativus L. and Lepidium sativum L. as well as on growth and reproductivity of Eisenia fetida earthworms was studied. In all cases, a growth retardation was obsd. Ciecze jonowe (CJ) uznawane powszechnie za związki przyjazne dla środowiska i określane mianem green solvents już od kilku lat znajdują się w centrum zainteresowania wielu badaczy. Sterowalność takimi parametrami, jak temperatura topnienia, hydrofilowość i zdolność mieszania się z rozpuszczalnikami organicznymi czyni je niezwykle interesującymi związkami z punktu widzenia zastosowania w przemyśle. CJ, zwane często rozpuszczalnikami projektowanymi (designer solvents), jako jedne z nielicznych substancji chemicznych mogą być konstruowane w zależności od technologicznego zapotrzebowania. Z powodzeniem wykorzystywane są w przemyśle jako alternatywne rozpuszczalniki i katalizatory, a dzięki swoim właściwościom antystatycznym, zmiękczającym, bakterio- i grzybobójczym stały się także zamiennikami wielu niebezpiecznych substancji chemicznych. Szeroki wachlarz potencjalnych zastosowań przyczynił się do dynamicznego rozwoju badań nad "zielonymi" rozpuszczalnikami, który dodatkowo potęgowany jest potrzebą wdrażania i inwestowania w przyjazne dla środowiska technologie. Narastające[...]

Udział bakterii i grzybów w usuwaniu wybranych barwników trifenylometanowych

Czytaj za darmo! »

Oczyszczanie zabarwionych ścieków metodą osadu czynnego jest mało skuteczne, a stosowane metody fizykochemiczne są drogie i związane z powstawaniem kłopotliwych odpadów stałych. Celem badań było określenie możliwości odbarwienia roztworów barwników: zieleni brylantowej i czerwieni krezolowej przez wyselekcjonowane szczepy bakterii (Chryseomonas luteola (A3), Pseudomonas aeruginosa (B2), B[...]

 Strona 1