Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Kamila SKRZYPCZYŃSKA"

Znaczenie integracji w koncepcji Total Quality Management


  Jakość rezultatów pochodzi wprost z jakości procesów.Wstęp Integracja w kompleksowym zarządzaniu jakością daje przede wszystkim możliwość koncentracji na procesach, budowania efektywnych zespołów usprawniania jakości, kreowania projakościowej kultury organizacyjnej oraz poprawy skuteczności działania. Koncepcja Total Quality Management wiąże się z trzema zagadnieniami: klientem, procesem i ludźmi. Natomiast jej rdzeniem jest wizja, misja i cele przedsiębiorstwa oraz zaangażowanie kierownictwa, którego główną rolą jest integrowanie klientów, procesów i ludzi. Wizja organizacji powinna obejmować ogólne wytyczne dotyczące kierunków jej rozwoju, misja natomiast wskazywać cele strategiczne . Jednym z podstawowych warunków osiągnięcia sukcesu przy wprowadzaniu TQM jest właściwe zrozumienie wskazań zawartych w wizji i misji organizacji przez wszystkich jej pracowników. Brak zrozumienia prowadzi bowiem do dekoncentracji uwagi ludzi w odniesieniu do obranych przez przedsiębiorstwo celów i kierunków działań, a w dalszej kolejności do wykreowania i realizowania własnej, niekoniecznie skorelowanej z wizją i misją organizacji, ścieżki rozwoju. Drugim elementem rdzenia TQM jest tu zaangażowanie kierownictwa, które bezwzględnie musi występować na wszystkich poziomach władzy . Zatem wielopłaszczyznowość filozofii TQM wymaga: integracji zarządzania - wizja, misja i cele muszą stanowić komplementarną całość, i nawzajem się przenikać, integracji procesowej - poprzez identyfikowanie i monitorowanie powiązań pomiędzy procesami oraz tworzenie zintegrowanych wskaźników dla wielu procesów, integracji załogi - poprzez kreowanie odpowiedniej atmosfery opartej na świadomości znaczenia jakości, zaufaniu i zaangażowaniu, wykorzystywanie pracy zespołowej, integracji poziomej i pionowej. Definiując TQM jako filozofię zarządzania, tworzącą szansę nadążania za liderami w kierunku wytyczanym przez dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa na c[...]

Analiza poziomu spełnienia oczekiwań pacjentów

Czytaj za darmo! »

Opisywany system pomaga w uzyskaniu przejrzystości procesów decyzyjnych.Zadowolenie klienta jest problemem bardzo szerokim i dotyczącym wielu aspektów, dlatego też by je prawidłowo wyjaśnić, należy rozpatrywać satysfakcję w kilku obszarach: jako rzeczywistą wartość dostarczaną przez oferenta klientowi oraz jako oczekiwania klienta. Oczekiwania klienta wynikają z pięciu aspektów jakości usłu[...]

Zarządzanie jakością w stacjach dializ w Polsce


  Poza onkologią i kardiochirurgią, leczenie nerkozastępcze jest najbardziej kosztowną częścią systemu opieki zdrowotnej.Stacje dializ w Polsce funkcjonują zarówno w systemie publicznych, jak i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zniesienie bariery wieku w leczeniu nerkozastępczym spowodowało gwałtowny wzrost popytu na usługi dializacyjne. Zmiany systemowe, które umożliwiły tworzenie niepublicznych placówek medycznych oraz ogromne niedofinansowanie publicznej służby zdrowia były podstawową przyczyną gwałtownego wzrostu liczby prywatnych stacji dializ. Pierwsze niepubliczne stacje dializ powstały po 1999 roku. O ile liczba publicznych placówek jest od 2000 roku prawie na niezmienionym poziomie, o tyle w przypadku stacji niepublicznych mamy do czynienia z prawdziwą ekspansją. Publiczne stacje dializ funkcjonujące w ramach struktury szpitala dostosowują się do organizacji macierzystej, jak każdy inny oddział. Kondycja finansowa oraz efektywność zarządzania taką stacją dializ jest ściśle uzależniona od sposobu funkcjonowania całego szpitala. Z jednej strony umożliwia to przetrwanie stacjom dializ, które osiągają wynik finansowy oscylujący wokół zera lub nawet wynik ujemny. Z drugiej strony fakt ten może zniechęcać do podejmowania wysiłku na rzecz poprawy jakości i racjonalizacji działań placówek, które miałyby szanse na inwestowanie i rozwój, gdyby nie stanowiły jedynie małej części szpitala. Są jednak przykłady na rozwijanie usług dializacyjnych w stacjach publicznych poprzez inwestowanie w nowy sprzęt, działania modernizacyjne czy też budowę nowych stacji od podstaw. Jednakże w ostatnich dwóch latach zanotowano gwałtowny spadek zakupów inwestycyjnych, o czym informują głośno główni dostawcy sprzętu dializacyjnego na rynku polskim (Fresenius, Gambro, BBraun). Większość niepublicznych stacji dializ funkcjonuje w ramach dużych sieci. Stacja dializ działająca w ramach struktury korporacyjnej podlega standardom koncern[...]

 Strona 1