Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANNA BIELEJEWSKA"

Walidacja metody HPLC stosowanej dla kontroli procesu mycia aparatury przy wytwarzaniu substancji farmaceutycznej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki optymalizacji i walidacji metody HPLC użytej do oznaczania substancji czynnych w procesach mycia aparatury użytej przy produkcji substancji farmaceutycznej. Przedyskutowano parametry optymalizacji i walidacji. The high-performance liq. chromatog. used for detn. of residual active substances during cleaning apps. for pharmaceutical prodn. was optimized and validated. The[...]

Wpływ środowiska achiralnego na rozróżnienie chiralne pochodnych pirolidyno-2-onu w kolumnie cyklodekstrynowej


  Zbadano retencję i rozdzielenie na enancjomery serii 15 racemicznych pochodnych pirolidyn-2- onu w kolumnie tri(3,5-dimetylolfenylokarboilo)- β-cyklodekstrynowej, stosując zróżnicowany skład fazy ruchomej z jednym lub z dwoma modyfikatorami w układzie fazy normalnej, w fazie odwróconej i w fazie organicznej. Jako modyfikatory w układzie faz normalnych stosowano mieszaninę n-heksanu z etanolem lub 2-propanolem, w układzie faz odwróconych wodę z acetonitrylem, a w polarnej fazie organicznej acetonitryl z kwasem octowym lub acetonitryl z kwasem octowym i trietyloaminą. Zamiana układu faz normalnych na fazy odwrócone spowodowała zmianę kolejności elucji badanych związków. W układzie faz normalnych mieszanina n-heksanu z etanolem powoduje lepsze rozdzielenie enancjomerów niż mieszanina n-heksanu z 2-propanolem. Retencja i enancjoselektywność zależą od pH fazy ruchomej w układzie faz odwróconych. Lepszą separację enancjomerów uzyskano przy niskim pH (ok. 3). Niewielki dodatek trietyloaminy jako drugiego modyfikatora zwiększył sprawność układu i wpłynął na rozdzielenie enancjomerów trzech badanych związków. Znaczący wpływ achiralnych modyfikatorów na rozdział enancjome- Magdalena gorskaa, d,, anna Bielejewska a, katarzyna kuligb, andrzej leśc, d, *, Paweł widoMskia, janusz Żukowskie aInstytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa; bUniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków; cUniwersytet Warszawski; dInstytut Farmaceutyczny, Warszawa; eToxiMet Ltd., Kent ME9, Wielka Brytania Wpływ środowiska achiralnego na rozróżnienie chiralne pochodnych pirolidyno-2-onu w kolumnie cyklodekstrynowej Effect of achiral medium on chiral discrimination of pyrrolidin-2-one derivatives on a cyclodextrin column Dr inż. Anna BIELEJEWSKA w 1997 r. uzyskała stopień doktora nauk chemicznych. Była wieloletnim kierownikiem laboratorium analizy chromatograficznej w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, a także pracownikiem Instytutu Farmaceutycznego w[...]

 Strona 1