Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Barbara JAROS"

Wykorzystanie wskaźników środowiskowych w Systemie Ekozarządzania i Auditu EMAS

Czytaj za darmo! »

Wykorzystanie wskaźników środowiskowych przez organizacje przygotowujące deklaracje środowiskowe jest bardzo efektywnym narzędziem służącym do komunikacji ze społeczeństwem. Wstęp Wykorzystanie wskaźników środowiskowych podczas opracowywania deklaracji środowiskowej jest koniecznym oraz skutecznym środkiem przekazu informacji o wpływie działalności organizacji na środowisko. Organizacja poprzez rejestrację w Systemie Ekozarządzania i Auditu EMAS wdraża zasady zrównoważonej produkcji i konsumpcji. W skali krajowej System EMAS jest sam w sobie przykładem wskaźnika, który łączy ład środowiskowy i ład gospodarczy. Wprowadzone systemy zarządzania środowiskowego według norm EMAS na 10 tys. podmiotów gospodarczych można nazwać ekowskaźnikiem gospodarczym. W celu wdrażania zasad zr[...]

Raporty oddziaływania na środowisko


  Procedura oceny oddziaływania na środowisko jest niezbędnym warunkiem wdrażania zrównoważonego rozwoju - przykłady.Raporty oddziaływania na środowisko od lat funkcjonują w polskim prawodawstwie. Zawartość raportów jest szczegółowo określona w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227). Raport oddziaływania na środowisko jest zarówno dokumentem przeznaczonym dla urzędnika podejmującego decyzję, jak również informacją dla społeczeństwa. Dokument ten winien być dyskutowany i uzgadniany w celu wyznaczenia ram działania przedsięwzięcia, zidentyfikowania dodatkowych problemów i wątpliwości. Ten element procedury nie powinien być traktowany przez inwestorów i autorów raportu jako problematyczny i nieprzyjazny. Należy więc uświadomić wszystkim uczestnikom procedury OOŚ, że podstawowym celem raportu jest ochrona środowiska życia ludzi oraz elementów fauny i flory. A nadrzędnym celem inwestora jest ujawnienie wszelkich oddziaływań i zaproponowanie metod oraz najnowszych technologii, które do minimum zmniejszą szkodliwość inwestycji. Obserwując istniejące problemy związane z interpretacją przepisów prawnych oraz niejednokrotnie słysząc o protestach społeczeństwa wywołanych niewłaściwym funkcjonowaniem inwestycji, a co za tym idzie generowaniem szkodliwego wpływu na ludzi i środowisko przyrodnicze, autorki przeprowadziły przegląd opracowanych raportów. Zbadano jakość dokumentów, ich poprawność, czytelność i rzetelność zawartych informacji. Wzięto także pod uwagę stosowane metody, wyłonione wcześniej na podstawie studiów literaturowych. Istotnym elementem pracy było także wyodrębnienie tzw. dobrych praktyk. Ich ranga została udowodniona na przykładach. W pracy wykorzystano raporty udostępnione na wniosek autorek przez jedną z Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowisk[...]

 Strona 1