Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"BARBARA DERECKA"

Absorpcja NO i SO2 z gazu modelowego w wodnym roztworze chelatu Fe2+-EDTA z dodatkiem CaCOs w kolumnie półkowej

Czytaj za darmo! »

Proces absorpcji NO i SO2 badano w temp. 318 K w termostatowanej kolumnie półkowej. Początkowe stężenie NO wynosiło 1000 ppm, SO2 - 2000 ppm. Otrzymane wyniki porównano z obliczeniami przeprowadzonymi na podstawie teorii absorpcji. Stwierdzono, że stosowany roztwór można wykorzystać do pochłaniania NO i SO2 z energetycznych gazów spalinowych. edną z absorpcyjnych metod pochłaniania NOx i SO[...]

Równowagi absorpcyjne układu NO(3)-wodny roztwór chelatu Fe2 -EDTA w zawiesinie siarczynu wapniowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano absorpcję NO ze strumienia N 2 w wodnej zawiesinie siarczynu wapniowego modyfikowanej roztworem chelatu Fe2 + -EDTA. Stężenie NO w gazie wynosiło ok. 1000 ppm, stężenie chelatu zmieniano w zakresie 0,0048-^0,05 mol/dm3. Wyznaczono stałe równowagi absorpcyjnej K Y x w układzie stężeń wyrażonych w postaci stosunków molowych przydatnych w obliczeniach procesu absorpcji. Uzyskane wartości stałej równowagi wskazują na możliwości zastosowania badanych roztworów do absorpcji tlenku azotu z gazu. Energetyka jest źródłem skażeń atmosfery dwutlenkiem siarki, tlenkami azotu i pyłami. Jedną z groźniejszych substancji skażających atmosferę są tlenki azotu. Ich toksyczne właściwości są powszechnie znane. Również produkty ich przemiany pod wpływem promieniowania i współdziałania z innymi składnikami obecnymi w atmosferze stwarzają zagrożenie dla człowieka i przyrody. Całkowitą emisję NOx w Polsce w 1978 r. oszacowano na 1229 tys. t (w przeliczeniu na N 0 2). W latach 1979-M 983 obserwowano dalsze zwiększanie się emisji o ok. 11%. Łączna emisja NOx w stosunku do emisji S 0 2 jest dwukrotnie mniejsza, jednakże na podstawie wartości współczynnika toksyczności NOx względem S 0 2 wynoszącej 2,9 można przyjąć, że zagrożenie powietrza tlenkami azotu w skali kraju jest co najmniej tego samego rzędu co dwutlenkiem siarki1"^3*. Główny udział w całkowitej emisji tlenków azotu ma energetyka i transport. Gazy emitowane przez energetykę charakteryzują się niewielką koncentracją toksycznych składników w ogromnych masach spalin. Stąd wynikają trudności w ustaleniu i opisie badanych zjawisk oraz podczas stosowania opracowanej metody oczyszczania gazów w praktyce. Przedmiotem badań była zmodyfikowana mokra metoda wapniakowa usuwania tlenków azotu i dwutlenku siarki z gazów energetycznych. Modyfikacja polegała na dodawaniu do zawiesiny absorpcyjnej chelatu Fe2 + -EDTA, który jest efektywnym absorben[...]

 Strona 1