Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Piotr PRZEGRAŁEK"

Zachowanie się ciekłej stali w krystalizatorze podczas ciągłego odlewania wlewków o przekroju prostokątnym DOI:10.15199/24.2016.5.1


  W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki symulacji numerycznej zachowania się ciekłej stali w krystalizatorze urządzenia do ciągłego odlewania wlewków o przekroju prostokątnym. Do opisu ruchu ciekłej stali zastosowano model VOF dostępny w programie Ansys-Fluent. Model numeryczny opracowano dla warunków izotermicznych i turbulentnego ruchu ciekłej stali. Badanym obiektem był krystalizator do odlewania wlewków o przekroju poprzecznym 280-400 mm. W efekcie wykonanych obliczeń otrzymano pola przepływu ciekłej stali w objętości roboczej krystalizatora. The paper presents results of numerical simulation of liquid steel bahaviour in the continuous casting bloom mould. For description of liquid steel movement the Ansys-Fluent program with VOF model was applied. In the calculations the isothermal conditions and turbulent flow of liquid steel in the mould were assumed. The test facility was a bloom mould with inner cross-section of 280-400 mm. As a result of the carried out computations the liquid steel flow fields in the working volume of mould were obtained. Słowa kluczowe: ciekła stal, krystalizator, modelowanie numeryczne, struktura przepływu Key words: liquid steel, mould, numerical modeling, flow structure.1. Wstęp. W krystalizatorach do odlewania ciągłego wlewków o przekrojach kwadratowych lub prostokątnych formują się dwa typy zjawisk hydrodynamicznych. W pierwszym przypadku przy odlewaniu sposobem bez osłoniętego strumienia stali pomiędzy kadzią pośrednią a krystalizatorem, ruch stali w objętości krystalizatora przyjmuje kształt strumieni opadających w kierunku strefy chłodzenia wtórnego. Natomiast druga postać strumieni opadających w kierunku strefy chłodzenia wtórnego i cyrkulujących w kierunku powierzchni swobodnej lustra stali występuje przy odlewaniu strumieniem osłoniętym wylewem zanurzeniowym lub strumieniem o zwartej strukturze. Dlatego znajomość stanu hydrodynamicznego występującego w krystalizatorze umożliwi[...]

Określenie prędkości powierzchniowej stali w krystalizatorze do ciągłego odlewania wlewków płaskich DOI:10.15199/24.2016.5.2


  W pracy zaprezentowano wyniki badań dotyczących określenia prędkości powierzchniowej ciekłej stali w krystalizatorze do ciągłego odlewania wlewków płaskich. Przeprowadzone badania miały formę badań przemysłowych oraz symulacji numerycznych, wykonanych z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania Ansys-Fluent®. Na podstawie uzyskanych wyników zaprezentowano wektorowe pole prędkości ciekłej stali w krystalizatorze oraz wykresy przedstawiające porównanie rozkładów wartości prędkości powierzchniowej (podmeniskowej) ciekłej stali na szerokości krystalizatora, uzyskanych w wyniku badań przemysłowych i symulacji numerycznych. The paper presents the results of studies concerning the evaluation of liquid steel surface velocity in continuous steel slabs casting mould. The carried out investigations took the form of plant research and numerical simulations, performed using commercial software Ansys-Fluent®. Basing on the obtained results,vector velocity field and diagrams showing the comparison of liquid steel surface (sub-meniscus) velocity distribution across the mould width, obtained as a result of plant measurements and numerical simulations. Słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, krystalizator, badania przemysłowe, symulacja numeryczna, prędkość powierzchniowa stali Key words: continuous casting, mould, plant measurements, numerical simulation, sub-meniscus liquid steel velocity.1. Wstęp. Podczas odlewania stali sposobem ciągłym, na powierzchnię metalu znajdującego się w krystalizatorze podawana jest zasypka ulegająca stopieniu, mająca na celu smarowanie powierzchni formującego się wlewka, asymilowanie części wtrąceń niemetalicznych znajdujących się w ciekłej stali, kontrolowanie intensywności wymiany ciepła, a także ochronę metalu przed utlenieniem w wyniku kontaktu z atmosferą [8, 9]. Zachowanie się granicy międzyfazowej utworzonej pomiędzy powstałym żużlem a ciekłym metalem zależy m.in. od własności fizykochemicznych obu tych f[...]

Badania przemysłowe oraz modelowanie matematyczne kształtowania się menisku stali i ciekłego żużla w krystalizatorze do ciągłego odlewania wlewków płaskich DOI:10.15199/24.2016.11.4


  W pracy zaprezentowano wyniki badań przemysłowych, mających na celu analizę zachowania się warstwy ciekłego żużla pokrywającego powierzchnię swobodną ciekłej stali w krystalizatorze oraz kształtu menisku stali, w procesie ciągłego odlewania wlewków płaskich. Zastosowanie techniki pomiarowej „nail board measurements” pozwoliło na oszacowanie grubości warstwy ciekłego żużla w charakterystycznych obszarach krystalizatora. Dodatkowo przeprowadzono symulację numeryczną z wykorzystaniem komercyjnego kodu Ansys Fluent 15®, celem wizualizacji zachowania się warstwy ciekłego żużla i kształtu menisku stali w krystalizatorze w funkcji czasu.[...]

Badania przemysłowe oraz modelowanie matematyczne kształtowania się menisku stali i ciekłego żużla w krystalizatorze do ciągłego odlewania wlewków płaskich DOI:10.15199/24.2016.12.2


  W pracy zaprezentowano wyniki badań przemysłowych, mających na celu analizę zachowania się warstwy ciekłego żużla pokrywającego powierzchnię swobodną ciekłej stali w krystalizatorze oraz kształtu menisku stali, w procesie ciągłego odlewania wlewków płaskich. Zastosowanie techniki pomiarowej "nail board measurements" pozwoliło na oszacowanie grubości warstwy ciekłego żużla w charakterystycznych obszarach krystalizatora. Dodatkowo przeprowadzono symulację numeryczną z wykorzystaniem komercyjnego kodu Ansys Fluent 15®, celem wizualizacji zachowania się warstwy ciekłego żużla i kształtu menisku stali w krystalizatorze w funkcji czasu. The paper presents the results of industrial investigations, performed in order to analyze the behaviour of liquid slag layer, that covers liquid steel free surface in mould and the shape of steel meniscus, during continuous casting process of slabs. The use of measurement technology “nail board measurements" allowed for estimation of liquid slag layer thickness, in the chcracteristic spaces of mould. Additionally, a numerical simulation using a commercial code Ansys-Fluent® 15, in order to visualize the behavior of the liquid slag layer and the shape of the meniscus of steel in the mould as a function of time, was conducted. Słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, krystalizator, badania przemysłowe, symulacja numeryczna, ciekły żużel Key words: continuous steel casting, mould, plant measurements, numerical simulation, liquid slag.1. Wstęp. Krystalizator jest ostatnim elementem maszyny COS, w którym możliwa jest poprawa czystości metalurgicznej odlewanego wlewka, np. w wyniku asymilacji wtrąceń niemetalicznych przez tworzący się na powierzchni ciekłej stali żużel. Od prawidłowego przebiegu skomplikowanych zjawisk takich, jak: ruch ciekłego metalu i faz w nim rozproszonych, proces krzepnięcia, smarowania powierzchni formującego się wlewka, w dużym stopniu zależy jakość wytworzonego półproduktu. N[...]

 Strona 1