Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Wichowski"

Oczyszczanie wód popłucznych na przykładzie stacji uzdatniania wody w Wołominie

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono przykładowy układ technologiczny oczyszczania wód popłucznych pozwalający na oczyszczenie ich do stopnia, który umożliwia ponowne wprowadzenie do strumienia wody surowej. Podczas rozruchu technologicznego omawianego układu pracującego w stacji uzdatniania wody w Wołominie pojawiły się problemy z ustaleniem właściwego koagulantu oraz jego dawki. Przedstawiono wyniki badań własnych, których celem był wybór jednego z dwóch koagulantów: PAX-XL19 i PAX-XL19F (wodne roztwory chlorku poliglinu) oraz określenie odpowiedniej dawki do koagulacji powstających na stacji wód popłucznych. Przeprowadzone badania wykazały nieco wyższą efektywność koagulantu PAX-XL19. Proces uzdatniania wody wiąże się nieodzownie z powstawaniem produktów odpadowych. Zgodnie z obowiąz[...]

Wyznaczenie parametru a do wzoru Fiodorowa na obliczanie współczynników liniowych oporów hydraulicznych w rurach PE i PVC stosowanych w kanalizacji ciśnieniowej


  Zgodnie z normą PN-EN 1671 [8] obliczenia współczynników liniowych oporów hydraulicznych w rurach kanalizacji ciśnieniowej należy wykonywać korzystając ze wzoru Colebrook’a-White’a przyjmując założenia jak dla wody. Dotychczas przeprowadzone badania pokazują [3,4,9], że takie podejście nie jest do końca słuszne. Natomiast w literaturze dostępny jest eksperymentalny wzór Fiodorowa [1] do obliczania współczynników liniowych oporów hydraulicznych λ dla ciśnieniowych przepływów ścieków w rurach stalowych, żeliwnych, ceramicznych, betonowych i azbesto-cementowych, w którym występuje parametr a zależny od rodzaju materiału rury. W literaturze brakuje wartości tego współczynnika dla rur z PVC i PE, które obecnie powszechnie się stosuje się do budowy kanalizacji ciśnieniowej. W związku z tym, w niniejszym artykule została przeprowadzona analiza uzyskanych wyników badań, których głównym celem było wyznaczenie parametru a do wzoru Fiodorowa na obliczanie współczynników liniowych oporów hydraulicznych λ podczas ciśnieniowego przepływu ścieków w rurociągach z tworzywa sztucznego (PVC i PE). Zakres badań obejmował średnice rur 90, 75, 63 mm. Badania zostały wykonane w ramach grantu MNiSW: NN523422637. GAZ, WOD A I TECHNIK A SANIT ARN A ■ PAŹDZIERNIK 2011 405 RD 9 23 24 7 16 PI 15 14 17 13 8 25 26 28 31 1 2 3 4 5 6 10 11 12 22 27 18 19 20 21 30 29 Rys. 1. Schemat stanowiska pomiarowego do wyznaczania współczynnika liniowych oporów hydraulicznych: 1, 2, 3 - rura z PE; 4, 5, 6 - rura z PVC; 7, 11, 13, 17 - końcówka impulsowa z zaworem odcinającym; 8, 12, 29 - zawór kulowy; 9, 10, 14, 16 - rozdzielacz, 15 - elektroniczny miernik różnicy ciśnień; 18 - elektroniczny miernik przepływu ścieków, 19 - pompa ściekowa, 20 - rura odprowa[...]

Analiza porównawcza strat ciśnienia w rurach z pvc i pe modelowanych wzorami Darcy-Weisbacha i Hazena-Williamsa


  Standardową metodą obliczania strat ciśnienia P, lub wysokości strat ciśnienia H podczas przepływu wody przewodem o przekroju kołowym jest wzór Darcy-Weisbacha [1,2,3]. (1) gdzie: H - wysokość strat ciśnienia, m; P - straty ciśnienia, Pa; ρ - gęstość wody, kg/m3; Σζ - suma współczynników oporów miejscowych; λ - współczynnik oporów liniowych; l - długość rurociągu, m; d - średnica rurociągu, m; Q - natężenie przepływu, m3/s, g - przyspieszenie ziemskie, m/s2. Σζ określa stratę ciśnienia wywoływaną przepływem wody przez zawory, zasuwy, kolana, łuki itp., a ich wartości można znaleźć w literaturze [1,2], a przede wszystkim w normie [3]. Jedną z istotnych wielkości zależną od większej liczby parametrów jest współczynnik oporów liniowych λ. Jest to wielkość charakteryzująca opory podczas przepływu wody prostoliniowym rurociągiem wywołane tarciem cząsteczek wody o siebie oraz o ścianki rurociągu. Jest ona określana w normie wzorem Colebrooka-White’a [3] (2) gdzie: Re - liczba Reynoldsa, "-"; ε - chropowatość względna, "-". Liczba Re i ε wyrażane są wzorami (3) i (4) gdzie: k - chropowatość bezwzględna wewnętrznej ścianki rurociągu, m; ν - kinematyczny współczynnik lepkości, m2/s. Chropowatość bezwzględna określa charakter nierówności wewnętrznej powierzchni rury i przyjmowana jest według danych wytwórcy lub według pomiarów [3]. Określenie jej w rurociągach podczas normalnej eksploatacji jest niemożliwe, gdyż ze względu na postępy procesów korozyjnych, abrazję rur, obrosty biologiczne, pokrywanie się osadami z reguły się zmienia. Dlatego wykorzystując badania Nikuradsego przyjmuje się je dla przewidywanych przypadków i konkretne wartości zostały podane w normie [3]. Najniższe chropowatości występują przy obliczaniu strat w rurociągach z tworzyw sztucznych. Mała 2 4 8 2 π g d Q d Σζ λ l ρ g H P ⋅ ⋅ ⋅  ɽ[...]

Wpływ wyboru wzorów do obliczania współczynników liniowych oporów hydraulicznych λ na prawidłowość doboru pomp stosowanych w kanalizacji ciśnieniowej


  W artykule została przeprowadzona analiza wpływu uzyskanych wyników obliczeń hydraulicznych współczynnika λ za pomocą ogólnie dostępnych wzorów w literaturze naukowo-technicznej i wzorów empirycznych wyznaczonych z pomiarów [11], na zmianę strat hydraulicznych h w rurociągach, co wpływa na dobór pomp ściekowych. Zakres obliczeń strat hydraulicznych obejmował rury z PVC i PE o średnicy 90, 75, 63 mm. Natomiast do obliczenia współczynnika λ wykorzystano wzór: Phama, Blasiusa, Fiodorowa, Waldena, Konakowa i sześć wzorów empirycznych wyznaczonych z pomiarów [11].[...]

Analiza wpływu niekołowości przekroju rur PVC i PE na straty ciśnienia przy przepływie wody i ścieków


  W niniejszym artykule została wykonana analiza wpływu deformacji rur na wyznaczane straty ciśnienia podczas przepływu wody i ścieków. Wykonano obliczenia strat ciśnienia za pomocą ogólnie dostępnych wzorów i porównanie ich z wynikami pomiarów. Uzyskane wyniki obliczeń hydraulicznych pokazują, że straty te dla rur niekołowych są większe niż dla rur kołowych, a to przekłada się na konieczność uwzględniania tej różnicy podczas doboru pomp.Ogólna postać wyrażenia na straty ciśnienia ma postać przedstawioną wzorem (1) [1]. (1) gdzie: f - bezwymiarowy współczynnik tarcia, S - pole powierzchni tarcia strumienia o ściany przewodu określone wzorem S = U · l, A - pole powierzchni przekroju poprzecznego, v - średnia prędkość strumienia w przekroju przewodu A v = Q, U - obwód zwilżony, l - długość rurociągu, Q - natężenie przepływu cieczy. Wstawiając powyższe wyrażenia do wzoru (1) otrzymuje się postać (2) (2) A g h f S v ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ 2 2 A g h f U l Q ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ 3 2 2 Dla rurociągu o przekroju koła, gdzie oraz U = π · d otrzymuje się wzór (3) (3) który jest wzorem Darcy-Weisbacha wyrażonym w funkcji natężenia przepływu cieczy Q, a nie prędkości v. W tym wzorze λ = 4 · f. Wzór (3) powinien być wykorzystywany do obliczenia systemów zbudowanych z rur o przekroju koła, co jest zgodne z prawdą w odniesieniu do rur metalowych (stal, miedź, żeliwo), natomiast w przypadku rur z tworzyw sztucznych takie podejście nie zawsze jest prawdziwe. Rury z tworzyw sztucznych mogą utracić kołowość poprzez składowanie pod obciążeniem (rury układane w stosie jedna na drugiej) lub w przypadku, gdy są sprzedawane nawin[...]

 Strona 1