Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"IZABELA SIEBIELSKA"

Ocena metod ekstrakcji polichlorowanych bifenyli z kompostu

Czytaj za darmo! »

Kompostowanie jest jedną z popularniejszych metod stabilizacji osadów ściekowych. Zbyt krótki czas procesu nie pozwala jednak na biodegradację wielu mikrozanieczyszczeń, w tym także polichlorowanych bifenyli (PCBs). Dlatego konieczne jest oznaczanie tych substancji w kompostach wykorzystywanych w rolnictwie. Porównano dwie najbardziej popularne techniki oznaczania PCBs w kompostach. Three[...]

Separatory koalescencyjne do usuwania związków ropopochodnych z wód opadowych i roztopowych


  Wody opadowe i roztopowe z aglomeracji miejskich stanowią źródło zanieczyszczeń organicznych, w tymzaliczanych do substancji ropopochodnych. Są to węglowodory: alifatyczne, karbocykliczne oraz heterocykliczne. Substancje te mogą być częściowo usuwane w separatorach instalowanych w miejskich systemach kanałów deszczowych. Z tego względu, obok innych specyficznych wskaźników zanieczyszczenia wód opadowych i roztopowych, do oceny skuteczności pracy separatorówmożna wykorzystać substancje ropopochodne jakowskaźnikowe, do których zaliczamy węglowodory monoaromatyczne, np.: benzen, toluen, etylobenzen i ksylen (BTEX) oraz parafiny [1 - 3]. W artykule przedstawiono badania zanieczyszczeń ropopochodnych, występujących w zmieszanych wodach opadowych i roztopowych oraz wodach podczyszczonych w separatorach koalescencyjnych nowej generacji. Wody podczyszczone (oczyszczone ścieki) mogłyby być odprowadzane do wód powierzchniowych, nie powodując eutrofizacji, w których zanieczyszczenia ropopochodne ulegają dalszej degradacji. Głównym celem badań była ocena pracy separatorówkoalescencyjnych nowej generacji. Cel i zakres badań Badania wykonano w ramach programu ochrony wód powierzchniowych jednej z rzek przymorskich przed zanieczyszczeniami zawartymi w wodach opadowych i roztopowych. Polegały one na określeniu zawartości związków organicznych z grupy BTEX oraz parafin w wodach opadowych i roztopowych, podczyszczanych w eksperymentalnie zainstalowanych dwóch separatorach koalescencyjnych. Wody traktowane jako ścieki badano na dopływie i odpływie separatorów, skojarzonych z osadnikami pełniącymi rolę podczyszczalni [4, 5]. Celem montażu urządzeń podczyszczających (separatorów) była potrzeba uzyskania parametrów ścieków (podczyszczonych wód opadowych i roztopowych), odpowiadających wymaganiom zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków[...]

Analiza stanu środowiska na terenie wytwórni betonu w aspekcie możliwości zagospodarowania wód odciekowych DOI:10.15199/17.2017.10.6

Czytaj za darmo! »

1. Wprowadzenie Badania odcieków z terenu składowania odpadów z produkcji betonu, jednego z przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Pomorza Środkowego wskazują, że zawierają one szereg zanieczyszczeń mineralnych i organicznych. Odcieki te, wraz ze ściekami z myjni urządzeń technicznych zgromadzonych na terenie przedsiębiorstwa, mają bezpośredni kontakt z wodami opadowymi. Mieszające się ścieki nie mogą być kierowane bezpośrednio do miejskiej kanalizacji ogólnospławnej, ze względu na podwyższoną obecność związków mineralnych, w tym związków metali ciężkich oraz zanieczyszczeń ropopochodnych, generowanych na terenie własnej bazy transportowej. Wcześniejsze badania, prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, wykazały podwyższoną zawartość chromu w próbkach osadu ściekowego pobranego ze studni melioracyjnej oraz zgromadzonego na utwardzonym podłoGAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ PAŹDZIERNIK 2017 409 żu, na którym deponowane są odpady poprodukcyjne. W związku z prowadzoną kontrolą stanu gospodarki osadowo-ściekowej przez WIOŚ przedsiębiorstwo zostało zobowiązane do poprawy istniejących nieprawidłowości, z uwzględnieniem wszystkich elementów ochrony środowiska. Decyzją właścicieli przedsiębiorstwa podjęto szereg działań zmierzających do poprawy stanu środowiska. Zaplanowano szereg czynności zmierzających do wymiany, bądź renowacji starych sieci wodno-kanalizacyjnych oraz do opracowania technologii zagospodarowania wód odciekowych, jak również powstających tam odpadów. Tym samym niezbędne okazało się wykonanie badań składu fi zykochemicznego odcieków ze składowiska odpadów poprodukcyjnych oraz pobranych ze studzienek i myjni urządzeń technologicznych [5]. 2. Metodyka i zakres badań Zakres badań laboratoryjnych, prowadzonych w laboratoriach naukowych Katedry Gospodarki Odpadami Politechniki Koszalińskiej, dotyczył wybranej grupy związków mineralnych i organicznych. Tym samym w próbkach ścieków oznaczano: -[...]

 Strona 1