Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ROBERT KOŁODZIEJSKI"

Badanie wpływu warunków atmosferycznych na proces starzenia asfaltów modyfikowanych poliolefinami

Czytaj za darmo! »

Dokonano modyfikacji asfaltów ponaftowych za pomocą polipropylenu ataktycznego oraz polietylenu małej gęstości. Otrzymane kompozycje poddano rocznemu starzeniu w warunkach atmosferycznych i oznaczono zmiany ich właściwości. Three types of com. petroleum bitumens were modified with atactic polypropylene (APP) and low-d. polyethylene (PE). The blends were exposed to weather conditions for 1 y[...]

Ocena przydatności ciągliwości do badania reologicznych właściwości naftowych asfaltów drogowych

Czytaj za darmo! »

Omówiono wpływ typu ropy naftowej i metod produkcji asfaltów oraz temperatury, czasu działania obciążenia i budowy koloidalnej na ich właściwości reologiczne. Przedstawiono znaczenie i rolę ciągliwości w oznaczaniu właściwości reologicznych asfaltu oraz przepisy prawne dotyczące badania asfaltów drogowych. Nowoczesne techniki pomiaru ciągliwości umożliwiają ocenę zmian kohezji asfaltu, określenie wielkości odkształcenia, maksymalnej siły rozciągającej oraz energii deformacji. Effects of crude oil type, methods for bitumen production, temperature, load time and colloidal structure of bitumens on their rheolog. properties were discussed. Importance of ductility for determination of the rheological properties of paving bitumens (cohesion, strain value, tensile strength, deform[...]

Wpływ promieniowania mikrofalowego na właściwości odsiarczonej pozostałości próżniowej

Czytaj za darmo! »

Określono wpływ promieniowania mikrofalowego na właściwości fizykochemiczne odsiarczonej pozostałości próżniowej modyfikowanej olejem próżniowym lub sklarowanym. Ocenę wpływu mikrofal na właściwości badanych produktów rafineryjnych wykonano poprzez oznaczenia lepkości dynamicznej, temperatury zapłonu, mętności oraz składu grupowego. Stwierdzono, że promieniowanie mikrofalowe powoduje korzystne zmiany we właściwościach fizykochemicznych i składzie grupowym sporządzonych kompozycji. W szczególności zmiany te powodują wzrost stabilności odsiarczonej pozostałości próżniowej. Desulfurized vacuum residue of crude oil was blended at 80°C with vacuum or clarified oil, treated with microwave radiation (448 W) at 140°C for 3 min and studied for group compn., colloidal stability inde[...]

Wpływ promieniowania mikrofalowego na skład grupowy i strukturę odsiarczonej pozostałości próżniowej z ropy naftowej


  Określono wpływ promieniowania mikrofalowego na skład grupowy i strukturę odsiarczonej pozostałości próżniowej modyfikowanej olejem próżniowym lub sklarowanym. Ocenę wpływu mikrofal na właściwości badanych produktów rafineryjnych dokonano poprzez oznaczenie składu grupowego oraz analizę obrazów mikroskopowych. Stwierdzono, że moc promieniowania mikrofalowego i czas jego działania powodują zmiany w składzie i strukturze zarówno odsiarczonej pozostałości próżniowej, jak i kompozycji z udziałem oleju sklarowanego. Desulfurized vacuum residue from petroleum processing was modified by addn. of a vacuum oil and a clarified oil and then treated at 140°C by microwave irradn. (448 W for 3 min or 704 W for 2 min). The products were studied for group compn. (asphalthenes, satd. and arom. hydrocarbons, resins) and colloidal stability and inhomogeneity (microscopy). The treatment resulted in an increase in the contents of resins and arom. hydrocarbons as well as in colloidal stability. The efficiency of irradn. increased with the increasing its power. Odsiarczona pozostałość próżniowa jest najcięższym produktem uzyskiwanym w jednostopniowym procesie hydroodsiarczania gudronu (HOG) w PKN Orlen SA i wykorzystywana głównie jako paliwo w elektrociepłowni. Zawarte w tym paliwie różnego typu grupy węglowodorowe, ze względu na ich wzajemne oddziaływanie, powodują niestabilność układu. Wytrącające się z odsiarczonej pozostałości próżniowej asfalteny (zbudowane z układów skondensowanych pierścieni aromatycznych, na brzegach, których znajdują się podstawniki w postaci łańcuchów alkilowych lub pierścieni naftenowych) są główną przyczyną gromadzenia się osadów na dnie zbiorników oraz na ściankach aparatów i rurociągów1-5). Ze względu na te problemy podjęto próbę modyfikacji odsiarczonej pozostałości próżniowej olejem sklarowanym lub próżniowym oraz poddano otrzymane kompozycje elektromagnetycznemu promieniowaniu mikrofalowemu. W efekcie dotychczas[...]

 Strona 1